สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,529.84752.0070.3 %5.0453.3553.9088.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี4,718.836,218.00-31.8 %0.0947.74173.4581.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,484.991,869.0046.4 %5.0719.552.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,550.3611,545.40-9.4 %0.02,993.69428.4085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,018.851,992.0060.3 %5.0302.9759.1080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,809.41809.0083.2 %5.0505.3742.5091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,062.82744.0081.7 %5.0311.492.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,412.95573.0087.0 %5.0312.852.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,358.19501.0088.5 %5.0255.1136.9385.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,093.58746.0081.8 %5.0137.192.8597.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,151.81542.0086.9 %5.0400.4032.6991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง4,121.43337.0091.8 %5.0280.102.8599.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,727.60425.0096.4 %5.0275.714.6898.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,367.24602.0086.2 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,370.36181.0095.9 %5.0410.706.9898.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,124.165,248.40-68.0 %0.0681.51365.9046.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,009.811,435.0064.2 %5.01,042.84689.5333.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,861.913,102.3919.7 %5.01,236.67218.7682.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,140.332,665.0015.1 %5.0700.55424.9439.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1033,167.2222,708.9931.5 %5.012,237.464,412.1563.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,975.041,070.0064.0 %5.0646.20661.80-2.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,267.583,564.0016.5 %5.0928.75693.6625.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,319.942,087.1010.0 %5.0533.4238.7192.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,418.994,085.00-19.5 %0.0795.642.8599.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,323.454,067.00-22.4 %0.0729.41118.0583.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี13,516.579,179.9832.1 %5.01,518.22555.9263.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,040.9617,530.00-58.8 %0.03,867.752,765.4528.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,767.033,287.0012.7 %5.0890.71308.3365.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,760.01848.0069.3 %5.0453.3442.1790.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,971.031,266.0068.1 %5.0586.43193.4267.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,831.284,155.18-8.5 %0.0890.71522.7241.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,220.541.00100.0 %5.01,461.17235.0783.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,649.333,668.0021.1 %5.01,213.99237.8780.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,377.503,966.00-17.4 %0.0738.58327.7555.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี6,715.588,644.20-28.7 %0.01,822.4964.7896.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,959.452,192.0044.6 %5.0985.79250.6974.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,699.862,998.0019.0 %5.0833.66358.3457.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,766.991,957.0048.0 %5.0909.73326.4164.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,367.074,101.9323.6 %5.01,023.83130.6687.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,661.064,804.2015.1 %5.0719.5786.6788.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,882.042,330.7078.6 %5.0719.57142.5080.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี18,253.8515,631.9914.4 %5.01,810.49155.1591.4 %5.0
รจก.ลพบุรี 54,259.8154,796.00-1.0 %0.0945.46319.0366.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,175.301,126.0064.5 %5.0624.49145.0476.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,774.321,245.3067.0 %5.0852.68325.2161.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,599.521,248.0065.3 %5.0795.64200.7074.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี6,755.615,126.0124.1 %5.01,347.10365.2772.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,194.423,012.2428.2 %5.01,061.85574.4545.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,042.498,038.76-98.9 %0.01,501.59786.0047.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี3,955.327,466.40-88.8 %0.0947.76421.7755.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 230,714.5227,640.0010.0 %5.03,229.79416.8087.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 118,360.7125,799.10-40.5 %0.01,249.51514.3458.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,715.838,165.64-375.9 %0.0474.76487.01-2.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี116,558.3462,840.0046.1 %5.02,036.451,052.3048.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,425.0811,666.51-2.1 %0.0663.40630.235.0 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี13,356.226,065.0154.6 %5.0577.79112.6880.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,023.1723,403.502.6 %1.0835.601,115.01-33.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,988.628,280.0040.8 %5.0654.69280.5257.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง48,057.6512,448.0074.1 %5.0746.37964.25-29.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล53,662.6960,323.10-12.4 %0.0851.26143.2683.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3,168.491,633.1348.5 %5.01,186.3937.1796.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี7,799.8424,708.00-216.8 %0.02,639.95944.6464.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,159.713,848.007.5 %3.51,023.82471.0554.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,188.601,378.8356.8 %5.0627.06194.9868.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,374.6633,922.80-51.6 %0.03,637.099,967.60-174.1 %0.0
รวม 707,138 558,611 21.00 % 77,056 35,657 53.73 %