สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,216.363,375.37-4.9 %0.01,488.45200.6486.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 699,506.637,763.0092.2 %5.0332.30213.3035.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา2,984.84519.6082.6 %5.0585.51393.3332.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา60,457.8421,802.9963.9 %5.0200.72488.90-143.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา23,393.476,255.4073.3 %5.087.84394.63-349.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาไม่ครบ10,986.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ356.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,266.341,815.8044.4 %5.0737.6331.4195.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,988.0734,812.60-24.4 %0.08,271.7863.6599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 112,329.3124,252.40-96.7 %0.02,146.19401.9481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43171.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,849.691,999.0058.8 %5.0306.3755.1082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.4511.4096.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,963.04575.0085.5 %5.0201.5734.2083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,965.03666.0083.2 %5.0332.61101.6569.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,854.88313.0091.9 %5.0223.3857.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง4,008.00357.0091.1 %5.0298.8041.8086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,047.09320.0092.1 %5.0194.4926.6086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1258.3978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,573.71882.0080.7 %5.0525.2630.9594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,242.73585.0086.2 %5.0432.4948.8888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,058.42376.0090.7 %5.0388.7457.0585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,461.53343.0092.3 %5.0278.9061.7577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,177.31382.0090.9 %5.0246.3831.3587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,012.56161.0096.0 %5.0338.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,934.28470.0088.1 %5.0460.0136.5892.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,960.85788.0080.1 %5.0283.0222.9691.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,495.1013,442.00-58.2 %0.01,600.08853.3046.7 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์14,363.1820,146.00-40.3 %0.02,209.20380.9582.8 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา15,703.1953,487.99-240.6 %0.02,140.59279.4886.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,320.1817,893.23-92.0 %0.01,441.87407.9571.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,749.348,156.74-366.3 %0.0844.59219.2574.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,409.249,733.27-15.7 %0.02,145.721,247.4641.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,959.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,969.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,463.421,898.4065.3 %5.01,213.06156.5287.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,818.225,225.0023.4 %5.02,125.801,831.6013.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,838.565,123.4612.2 %5.01,545.11599.3961.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,294.203,976.0624.9 %5.01,023.04466.1054.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1625,354.8817,901.0029.4 %5.08,035.844,585.6542.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,621.871,753.0051.6 %5.01,291.52452.1665.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,604.232,862.0020.6 %5.0813.70893.75-9.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,470.052,541.0043.2 %5.01,175.00932.9020.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,702.823,523.2025.1 %5.01,545.10402.8073.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,177.393,786.0526.9 %5.01,842.972,324.43-26.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,664.379,815.0628.2 %5.01,605.91135.7091.5 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,486.824,287.034.5 %2.01,963.86932.8452.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,440.893,924.00-60.8 %0.0572.414.5099.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,720.134,009.1029.9 %5.01,707.471,048.2938.6 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,962.353,188.8219.5 %5.01,137.5544.1796.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 94,138.381,154.8072.1 %5.01,425.591,051.9326.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา18,024.8720,747.78-15.1 %0.02,835.65685.9075.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,633.2110,455.3910.1 %5.04,291.832,453.8542.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,808.528,695.00-49.7 %0.01,991.98741.9562.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,529.582,673.0041.0 %5.01,060.93497.7753.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,346.553,757.51-12.3 %0.01,006.811,042.87-3.6 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 13,376.7610,631.9720.5 %5.04,802.11974.7179.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,052.989,404.0014.9 %5.03,912.302,664.0131.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,996.5228,249.1627.6 %5.0492.19242.3750.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2054.0617.1 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,894.72683.0064.0 %5.072.6363.9911.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,318.311,789.0058.6 %5.01,098.910.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,445.591,249.0063.8 %5.0756.67447.1940.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,842.184,068.50-5.9 %0.0908.80494.0045.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา14,270.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,701.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,437.718,464.20-31.5 %0.01,935.66475.6175.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาไม่ครบ1,973.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ129.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,936.9313,634.58-24.7 %0.03,171.71159.8495.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,889.3216,228.0029.1 %5.02,554.34960.7562.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,635.521,932.9946.8 %5.0889.76101.6588.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา39,574.792,500.9093.7 %5.015,418.01399.0097.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,569.343,894.4814.8 %5.01,213.06110.2090.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,777.062,610.0045.4 %5.01,308.11166.2587.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,144.2015,408.00-199.5 %0.01,060.9132.2697.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา58,972.1227,351.0053.6 %5.0726.05152.2179.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา33,255.7420,090.9939.6 %5.0680.96259.0562.0 %5.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบ63,795.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ653.67ประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 40,946.0849,783.04-21.6 %0.0933.40395.2357.7 %5.0
ทสญ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ291.12ประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาไม่ครบ79,946.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ676.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,327.1913,935.242.7 %1.01,862.581.8599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา3,109.441,270.0059.2 %5.0718.64186.1974.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา1,829.371,790.002.2 %1.0965.83143.6985.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา28,212.4321,270.0024.6 %5.01,968.16470.2576.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,465.821,648.0063.1 %5.011,884.18160.8598.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,383.706,541.47-2.5 %0.01,650.40395.2076.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,854.153,625.5925.3 %5.01,365.16178.6086.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,390.015,189.26-18.2 %0.0942.001,324.85-40.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,116.095,789.10-40.6 %0.01,003.881,248.30-24.3 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,085.6810,902.01-166.8 %0.01,003.8865.0093.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล9,900.678,579.4313.3 %5.064,783.54301.0599.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 137,660.3210,188.7472.9 %5.01,004.56351.5065.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 222,575.859,836.2956.4 %5.01,227.47198.5583.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 379,525.9810,952.7686.2 %5.01,687.26755.8355.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา12,206.0512,930.00-5.9 %0.0534.38267.6249.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,334.907,362.6357.5 %5.0414.98188.2054.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบ33,934.37ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ60.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบ17,052.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ623.05ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ21,868.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ669.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา21,572.9020,512.904.9 %2.0946.1091.2190.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร84,132.1016,734.0080.1 %5.0944.75570.0039.7 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา24,383.1518,179.0025.4 %5.0862.55293.9565.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ21,198.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ482.34ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ28,673.229,354.0067.4 %5.0767.32209.7472.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,610.211,551.5540.6 %5.01,242.6552.0095.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,264.8713,871.99-35.1 %0.02,983.931,711.4342.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา55,536.4228,885.6048.0 %5.01,012.22316.6468.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,035.381,305.0067.7 %5.01,191.75279.9076.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,521.884,130.008.7 %4.0816.27193.5776.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,940.005,612.005.5 %2.51,888.78201.4089.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา9,073.554,948.4845.5 %5.01,420.26203.7385.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,951.911,441.0051.2 %5.0451.4630.6693.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,045.321,435.0152.9 %5.0604.54182.4069.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 948,500.9434,446.9829.0 %5.09,181.464,216.5054.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบ4,740.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,171.12ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,365,679 865,161 36.65 % 233,920 50,653 78.35 %