สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,796.581,092.0039.2 %5.0392.65168.1557.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,216.7810,666.0064.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,137.624,169.25-32.9 %0.0544.78143.4573.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,980.671,060.0064.4 %5.0356.9750.0786.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,189.276,804.5816.9 %5.01,818.85350.5580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,804.291.00100.0 %5.0234.7435.1585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,774.32541.0085.7 %5.0167.7871.2557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,810.53482.0087.4 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,476.84430.0090.4 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,020.322,431.6339.5 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า5,511.63362.0093.4 %5.0336.6357.0083.1 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,261.617,156.3936.5 %5.0840.74217.5574.1 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,021.503,339.0017.0 %5.0434.0165.5584.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,628.503,560.991.9 %0.5753.96564.3025.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,812.021.00100.0 %5.0430.690.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,368.002,422.0054.9 %5.01,476.57915.7438.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,306.491,269.0061.6 %5.0639.86273.7357.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,420.901,458.0057.4 %5.0677.89691.00-1.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล3,142.261,768.0043.7 %5.0525.77882.15-67.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,302.661.00100.0 %5.0943.960.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,274.242,063.0051.7 %5.0982.15413.2557.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,310.791,303.0060.6 %5.0601.83302.1049.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,413.017,208.84-63.4 %0.0979.28260.3073.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,803.741,962.0048.4 %5.0715.93296.4058.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,138.50458.0078.6 %5.045.0477.37-71.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,518.67816.0076.8 %5.0734.9463.3891.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,083.911,236.0059.9 %5.0544.78323.2840.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,621.263,433.005.2 %2.5696.91171.0075.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,516.2111,285.15-104.6 %0.01,248.371,009.3019.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,412.922,236.0049.3 %5.01,058.21333.4568.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,297.081,690.0048.7 %5.0639.86268.8558.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล8,529.738,472.450.7 %0.51,153.29107.3590.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,737.061,258.0088.3 %5.0677.89232.9865.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,690.592,718.0026.4 %5.0753.96343.9054.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,162.561,770.0044.0 %5.0582.81107.3581.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,901.351,478.0062.1 %5.0833.231.8599.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,944.821,637.0044.4 %5.0468.7231.1593.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล10,903.057,953.0027.1 %5.0347.98144.2558.5 %5.0
รจจ.สตูล 25,198.5032,948.00-30.8 %0.0552.90880.66-59.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,943.03616.0079.1 %5.0449.70189.0558.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,518.871,773.0049.6 %5.0715.93325.9854.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,306.331,499.0054.7 %5.0582.81201.4065.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,895.093,339.0731.8 %5.0887.07277.4068.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,254.692,413.0043.3 %5.0639.86192.8169.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,214.573,256.6137.5 %5.0732.62208.0071.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล8,978.259,682.35-7.8 %0.01,268.60412.1967.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,102.283,754.128.5 %4.0169.54311.69-83.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,121.9514,766.0071.7 %5.0959.79209.0078.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล24,182.1214,117.2041.6 %5.0653.95721.05-10.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู20,829.1111,718.0043.7 %5.0614.98107.8182.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,963.6512,429.24-24.7 %0.01,390.281,250.2010.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,481.771,884.2145.9 %5.0696.9116.1197.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,606.73426.0083.7 %5.0354.62189.0546.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,015.108,735.0073.5 %5.02,486.512,833.60-14.0 %0.0
รวม 406,854 231,349 43.14 % 37,512 17,529 53.27 %