สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,581.08724.0071.9 %5.0437.3489.1779.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,348.898,412.0856.5 %5.071.2929.9158.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,273.151,219.0062.8 %5.0684.53172.9074.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,060.462,440.0020.3 %5.0589.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง10,661.704,815.8054.8 %5.02,357.93477.6479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,100.421,131.0077.8 %5.0265.0427.1789.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,078.98725.0082.2 %5.0237.4776.1167.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,963.24702.0082.3 %5.0315.4276.9675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,806.04432.0088.6 %5.0236.0576.8667.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,939.51360.0090.9 %5.0253.01112.3855.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,964.59288.0092.7 %5.0314.7466.5078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,771.39257.0093.2 %5.0282.850.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,779.59478.0087.4 %5.0317.3667.9678.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,740.94279.0092.5 %5.0158.803.0298.1 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,990.014,738.5056.9 %5.0770.76111.1585.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,552.344,143.129.0 %4.51,197.97291.6575.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,834.372,117.0025.3 %5.0532.41120.1877.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,494.932,134.0052.5 %5.01,197.951,014.8615.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,458.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0761.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,227.101,406.0056.4 %5.0741.58165.0077.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,901.861,812.0053.6 %5.0599.24751.32-25.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังไม่ครบ3,124.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ459.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง4,814.492,833.2041.2 %5.01,235.981,178.004.7 %2.0
ส.ป.ก.ตรัง3,786.031,740.2254.0 %5.0874.69449.3348.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,059.729,266.36-31.3 %0.01,578.29320.5579.7 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง75,631.3292,629.01-22.5 %0.0502.50776.60-54.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,605.852,766.0023.3 %5.0817.65207.9574.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,387.003,329.4847.9 %5.07,558.7388.2398.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,016.153,306.0034.1 %5.078.0662.0720.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,434.07980.0071.5 %5.0874.6872.6691.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,053.28873.0071.4 %5.0589.45138.6576.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,635.163,718.00-2.3 %0.0817.63440.8046.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,970.8023,745.00-297.7 %0.01,616.321,755.50-8.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,574.883,643.0020.4 %5.01,350.09254.3181.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,546.551,872.0066.2 %5.0760.60217.4571.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,637.5213,246.94-37.5 %0.01,578.97115.9092.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,297.142,268.0047.2 %5.01,159.92551.0052.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,887.673,820.001.7 %0.5912.73396.1556.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,350.731,999.0040.3 %5.0760.58180.5076.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,827.852,350.0038.6 %5.01,026.82195.0081.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง4,802.883,634.0024.3 %5.0589.450.9599.8 %5.0
สพ.ตรัง11,674.969,126.0021.8 %5.0958.07160.5583.2 %5.0
รจจ.ตรัง 138,248.6946,921.0066.1 %5.0954.391,257.25-31.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,997.60709.0076.3 %5.0551.42118.7578.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง4,061.852,354.0042.0 %5.01,007.81329.7567.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,081.39997.0067.6 %5.0646.50188.1070.9 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,750.954,446.006.4 %3.01,178.94242.2579.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,375.871,418.0058.0 %5.0412.20280.0732.1 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง3,656.914,669.26-27.7 %0.0642.40114.9582.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง10,509.182,326.6277.9 %5.0728.67141.3080.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 18,762.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,230.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 228,750.8211,472.1460.1 %5.01,355.82261.2580.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่9,486.7010,054.51-6.0 %0.02,406.49485.9779.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,509.873,863.1240.7 %5.0155.86488.30-213.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง73,700.4438,289.0048.0 %5.01,317.61492.5562.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง19,208.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0641.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,509.5313,488.0327.1 %5.0677.53177.6573.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง36,555.759,266.5074.7 %5.0576.780.00100.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง59,199.5310,567.0182.2 %5.0749.83104.5086.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,696.057,610.0051.5 %5.0624.740.00100.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด56,515.7817,732.0068.6 %5.0758.60122.7683.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,923.6415,745.00-58.7 %0.09,831.69336.6896.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง34,432.5024,069.0130.1 %5.0708.37181.7474.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 4,295.582,121.0050.6 %5.0969.76307.4368.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,736.091,021.0062.7 %5.0456.34112.6575.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง22,660.2310,885.0052.0 %5.03,989.865,508.16-38.1 %0.0
รวม 828,720 465,783 43.79 % 66,702 22,547 66.20 %