สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,625.271,009.0061.6 %5.0409.1271.5282.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง9,154.231,681.1081.6 %5.051.9948.187.3 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง2,497.801,422.0043.1 %5.0618.340.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,804.356,670.6038.3 %5.02,367.79302.6087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,136.31508.0087.7 %5.0328.4328.9091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,930.78374.0090.5 %5.0243.8514.7593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,778.98243.0093.6 %5.0213.7915.8092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,799.53425.0088.8 %5.0241.2842.8282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,826.41220.0094.3 %5.0383.9631.6391.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,901.9294.0097.6 %5.0282.4838.5386.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,885.93259.0093.3 %5.0126.8224.8580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,748.14319.0091.5 %5.0166.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,879.894,786.381.9 %0.5905.48404.7055.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,442.93784.0067.9 %5.0400.49389.502.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,742.542,835.0050.6 %5.0942.56433.8054.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงไม่ครบ1,239.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ605.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,300.261,621.0062.3 %5.0694.36281.4759.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,682.492,110.0042.7 %5.0903.56847.406.2 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,954.232,179.00-11.5 %0.0466.14407.6612.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,008.234,102.0018.1 %5.01,359.82394.9271.0 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,534.912,538.6044.0 %5.0664.76381.4042.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,084.579,199.2329.7 %5.01,226.83312.3074.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,622.413,288.589.2 %4.5789.46296.4062.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,820.551,106.0039.2 %5.045.5580.64-77.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,924.88279.0090.5 %5.0580.2856.1990.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,137.871,500.5052.2 %5.0580.28294.2249.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,500.672,747.7021.5 %5.0751.42309.9458.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง14,585.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,188.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,058.152,973.0041.2 %5.01,436.69826.5442.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,556.041,403.0069.2 %5.0694.75216.9168.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,444.978,042.90-47.7 %0.01,226.81243.4980.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,018.57697.0076.9 %5.0618.32608.001.7 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,623.582,738.0024.4 %5.0770.45512.5533.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง4,401.513,153.0028.4 %5.0751.42206.1472.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,668.392,188.0053.1 %5.01,017.65165.5183.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,607.033,972.5129.2 %5.0675.3756.1891.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,595.821,779.0083.2 %5.02,843.38191.1593.3 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.บ้านนาวง 5,966.3710,621.39-78.0 %0.0373.27459.40-23.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,702.79931.0065.6 %5.0485.21130.0073.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,379.583,546.5419.0 %5.0998.6442.5295.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,553.71709.0080.0 %5.0751.42214.6071.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 214,193.498,610.2339.3 %5.01,176.56213.7581.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 115,913.079,470.6340.5 %5.01,530.12404.0073.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง28,851.253,816.6686.8 %5.0325.69284.5012.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง26,579.4845,168.00-69.9 %0.0582.00179.1769.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,741.9312,680.0052.6 %5.0704.5490.2587.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง180,086.1412,105.3993.3 %5.03,630.00826.0077.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง14,428.735,493.5861.9 %5.0536.28193.8063.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนไม่ครบ255.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ216.44ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 34,173.8310,257.9970.0 %5.0522.82122.2476.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง11,995.6817,982.00-49.9 %0.01,794.721,386.8522.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,476.552,582.1025.7 %5.0744.362.6299.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,810.13911.0067.6 %5.0481.79124.2174.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง20,341.7718,532.008.9 %4.05,292.441,833.2865.4 %5.0
รวม 559,895 242,666 56.66 % 45,544 15,045 66.97 %