สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,691.42340.0087.4 %5.0350.2890.2574.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,517.356,527.0051.7 %5.075.16124.40-65.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,413.875,236.68-53.4 %0.0578.47278.1951.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,272.762,023.0038.2 %5.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,216.1410,361.0053.4 %5.02,556.15369.5585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,554.031,284.0071.8 %5.0154.1551.3066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,783.7327.0099.3 %5.0238.42171.0028.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,918.53359.0090.8 %5.0169.3411.4093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,843.78291.0092.4 %5.0198.0457.9570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก4,007.51128.0096.8 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,955.13107.0097.3 %5.0168.7038.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ4,005.30202.0095.0 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,822.2990.0097.6 %5.0190.5357.0070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,903.9680.0098.0 %5.0195.99171.0012.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,729.50321.0091.4 %5.0233.41180.5022.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,058.54307.0092.4 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,905.1861.0098.4 %5.0250.21152.0039.3 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,540.984,493.00-26.9 %0.0570.51143.4574.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,401.591,037.0080.8 %5.0749.63392.3547.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,927.67851.0070.9 %5.0411.44232.7543.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,823.631,474.0074.7 %5.01,457.70770.4547.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,548.221,203.0066.1 %5.0654.55683.05-4.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,471.89560.0083.9 %5.0578.48440.8023.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,872.802,114.0056.6 %5.0787.64516.8234.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,375.013,871.50-14.7 %0.0516.06361.0030.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,153.994,616.6010.4 %5.01,282.08852.1533.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,584.871.00100.0 %5.0711.58419.8841.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,732.436,692.0051.3 %5.01,282.08174.6186.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,108.802,625.4036.1 %5.0882.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,867.75656.0064.9 %5.038.85118.42-204.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,592.691,520.0057.7 %5.0673.560.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี3,126.04818.0073.8 %5.0483.420.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,678.933,515.8138.1 %5.0730.61303.0558.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,055.8533,977.00-381.5 %0.01,890.591,656.6512.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี6,793.303,780.0044.4 %5.01,415.17298.3078.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,985.08320.0092.0 %5.0920.77515.7044.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี6,493.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,605.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,664.872,763.0074.1 %5.0559.45243.2056.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,009.331,220.0069.6 %5.0844.71276.6367.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,587.621,660.0082.7 %5.0996.82358.1564.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ178.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,997.941,973.9034.2 %5.0445.3739.0391.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี18,348.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0429.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำกลางปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,215.352,622.0018.5 %5.0559.45171.3369.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,438.213,311.5425.4 %5.0996.84151.3784.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,682.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0749.61106.4085.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,270.087,388.3739.8 %5.01,186.72463.6060.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,291.81792.0081.5 %5.0958.80120.8987.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,587.00695.5484.8 %5.0939.79515.2545.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,832.982,315.5070.4 %5.01,047.29381.7963.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 112,727.219,636.4024.3 %5.0721.5790.0087.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 222,569.3910,865.2551.9 %5.0852.12249.8570.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 319,045.460.00100.0 %5.0717.25509.7528.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,497.962,655.5559.1 %5.0614.26267.0056.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี32,192.3713,278.0058.8 %5.0500.90488.302.5 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี87,202.5414,924.0082.9 %5.0726.70518.7028.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี59,750.0814,419.9975.9 %5.0575.74278.3551.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี20,318.249,116.9955.1 %5.0429.79190.0055.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี17,996.161.00100.0 %5.0587.64287.6051.1 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี94,444.2414,996.4084.1 %5.0630.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี11,894.1314,217.99-19.5 %0.01,362.14949.0230.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,596.142,425.4032.6 %5.0673.55138.8779.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,628.42199.0092.4 %5.0369.29426.07-15.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี45,702.2312,708.0072.2 %5.06,935.002,854.2558.8 %5.0
รวม 665,655 246,056 63.04 % 45,988 19,967 56.58 %