สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา2,843.07195.0093.1 %5.0501.6563.3487.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา71,765.8433,906.3752.8 %5.01,044.04473.8854.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา21,771.005,351.0075.4 %5.0383.61134.4065.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)58,208.4110,253.0082.4 %5.01,003.73278.3072.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา1,032.074,092.66-296.5 %0.0440.23149.4366.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,369.30480.0085.8 %5.0470.3541.4691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา22,639.8314,010.0038.1 %5.01,548.58479.0069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,785.88499.0086.8 %5.0172.9254.1568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,791.76549.0085.5 %5.0201.3557.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,752.80243.0093.5 %5.0245.06106.4056.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,749.60445.0088.1 %5.0258.1599.7561.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,719.13231.0093.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,918.81499.0087.3 %5.0243.2976.0068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0489.6076.0084.5 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,723.476,467.1925.9 %5.0941.32444.7052.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,401.412,962.7712.9 %5.0610.14414.2032.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0501.65119.7076.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,268.941,305.0075.2 %5.01,547.53293.5581.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,410.92967.0071.6 %5.0614.1639.9093.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,506.09126.0096.4 %5.0767.87282.3363.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,362.66216.4695.0 %5.0855.722,098.79-145.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา2,043.774,732.00-131.5 %0.0492.01340.6230.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,696.273,209.4331.7 %5.01,262.29598.5052.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,308.262,442.0026.2 %5.0691.81246.9764.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา6,224.071,119.1482.0 %5.01,376.39287.5679.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,169.832,917.0030.0 %5.0996.07296.0170.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.3993.64-85.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,521.68683.0072.9 %5.0463.6252.8188.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา3,092.27700.0077.4 %5.0558.70493.8411.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,724.853,455.007.2 %3.5805.91220.5572.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,614.2713,753.60-198.1 %0.01,224.26733.2040.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,257.614,022.0064.3 %5.02,555.38714.8472.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,876.521,857.0052.1 %5.0881.97470.2546.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา4,850.367,763.22-60.1 %0.01,094.0579.7492.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,787.111,072.0090.1 %5.0691.81228.2267.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,652.983,476.964.8 %2.0824.92297.0664.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,138.781,969.0061.7 %5.0958.03339.5964.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,608.142,499.9055.4 %5.01,015.08241.6976.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,627.842,867.8420.9 %5.0501.6548.1690.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,934.272,807.0071.7 %5.0615.75274.5555.4 %5.0
รจก.ยะลา 376,731.0952,443.3086.1 %5.03,908.83169.1595.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,230.105,127.00-58.7 %0.0596.73142.5076.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,807.952,195.0042.4 %5.0618.9112.9397.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,022.621,807.0040.2 %5.0577.7159.8589.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,584.755,291.65-15.4 %0.01,053.11260.1575.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,683.451,297.0072.3 %5.01,262.29248.2880.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,668.1914,720.45-215.3 %0.01,072.13869.3418.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,800.163,759.2168.1 %5.0428.303.0899.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 176,603.5717,880.3676.7 %5.01,001.0993.0690.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 215,943.9610,106.4836.6 %5.01,139.25341.5070.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 310,813.282,490.0077.0 %5.02,019.3038.8398.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 290,854.841,888.3997.9 %5.0460.5162.7086.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา64,554.500.15100.0 %5.01,286.201.9099.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา7,914.979,766.00-23.4 %0.0496.711,007.00-102.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา19,762.2813,224.0033.1 %5.0613.47139.2077.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน40,076.018,461.0078.9 %5.0649.55211.0067.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง42,365.1710,664.0074.8 %5.0963.7949.4094.9 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา16,215.7320,478.00-26.3 %0.02,634.392,073.3521.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา46,221.9941,705.809.8 %4.51,130.32357.4468.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,795.243,841.00-1.2 %0.0691.81524.9924.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,633.04191.0092.7 %5.0463.62199.5057.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา88,522.7418,168.9979.5 %5.019,842.118,350.4357.9 %5.0
รวม 1,264,956 389,650 69.20 % 72,811 27,056 62.84 %