สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสไม่ครบ964.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ177.89ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,567.4622,392.48-93.6 %0.066.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,801.686,964.3055.9 %5.098.1365.5033.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,169.254,825.11-15.7 %0.0652.40258.4060.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,095.441,568.0049.3 %5.0331.4138.5488.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,479.129,606.008.3 %4.02,592.02579.5077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ4,040.29563.0086.1 %5.0205.65107.4247.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,952.67173.0095.6 %5.0181.4187.7551.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,889.8813.0099.7 %5.0160.3831.2780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,117.39260.0094.9 %5.0182.210.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,833.68494.0087.1 %5.0286.0495.8566.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,790.04426.0088.8 %5.0313.1687.0872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,989.35393.0090.1 %5.0343.7432.0690.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,788.3624.0099.4 %5.0342.5535.6789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,373.61817.0081.3 %5.0406.6322.0794.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,930.26202.0094.9 %5.0252.0073.5370.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ977.3213.0098.7 %5.0222.490.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,435.97224.0093.5 %5.0187.7085.7654.3 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,613.6922,359.43-132.6 %0.01,196.75700.1841.5 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ9,831.9015,260.39-55.2 %0.0777.140.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,349.085,687.01-69.8 %0.0747.46347.7053.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,741.131.00100.0 %5.0314.20175.7544.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,548.091,306.0048.7 %5.0440.77137.7568.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,692.47939.0065.1 %5.0519.85266.0048.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,925.031,479.0049.4 %5.0519.22177.1965.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส13,408.623,713.0072.3 %5.01,774.331,397.4521.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,795.211,107.0070.8 %5.0804.51451.2543.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,965.471,140.6071.2 %5.0705.17863.55-22.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,212.342,770.80-25.2 %0.0523.5879.2584.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,546.032,367.0047.9 %5.01,241.891,345.08-8.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,570.44872.4075.6 %5.0785.50241.4069.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส83,484.7261,598.6026.2 %5.0644.29327.1649.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,330.19733.0078.0 %5.0747.46358.6352.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,449.334,496.0060.7 %5.0271.0265.3975.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,867.23565.0085.4 %5.0880.5856.7793.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,062.97735.0076.0 %5.0595.3439.7793.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส21,980.842,960.4086.5 %5.08,353.86420.7995.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส11,813.1926,591.00-125.1 %0.01,793.342,661.22-48.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส6,445.763,533.0045.2 %5.01,508.102,011.65-33.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,006.712,100.0047.6 %5.0842.56189.0577.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,297.818,015.00-51.3 %0.01,326.92176.3986.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,560.90733.0090.3 %5.0709.43492.1030.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,483.373,712.0017.2 %5.0937.62679.3627.5 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,269.921,962.0054.1 %5.0842.54391.5753.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,770.992,544.0046.7 %5.01,222.861.0099.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,952.882,435.0017.5 %5.0538.2933.5593.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,981.058,526.0028.8 %5.0529.05169.5867.9 %5.0
รจจ.นราธิวาส 78,979.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0977.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,433.381,012.9970.5 %5.0690.42200.5271.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,767.853,110.0034.8 %5.01,222.86372.8369.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,376.171,920.0043.1 %5.0671.40127.3081.0 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,253.582,772.8955.7 %5.01,355.95542.3660.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,944.872,555.0048.3 %5.01,355.98159.4388.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,748.955,673.65-19.5 %0.0994.67564.7543.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1100,716.5812,694.5187.4 %5.01,200.49407.2366.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 224,949.8710,405.6258.3 %5.01,851.18634.6065.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบ6,542.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ207.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส70,238.397,271.7889.6 %5.02,566.7688.0196.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,350.413,098.00-129.4 %0.0307.69143.3153.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,553.555,730.0079.2 %5.0771.19585.2524.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกไม่ครบ13,611.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,529.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,584.7316,304.18-29.6 %0.01,907.182,648.90-38.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,378.882,617.4022.5 %5.0709.43238.0766.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,807.952,094.0025.4 %5.0481.25261.9545.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส55,794.1413,894.9975.1 %5.06,454.585,890.958.7 %4.0
รวม 673,088 330,355 50.92 % 61,393 28,725 53.21 %