สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,734.88143.0094.8 %5.0380.94119.7968.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ ไม่ครบ6,690.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ31.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬไม่ครบ389.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ22.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,405.161.00100.0 %5.0647.170.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ14,949.8212,408.0017.0 %5.01,618.70531.6167.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,335.461.00100.0 %5.0437.9926.9393.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,029.60454.0088.7 %5.0251.3147.6781.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,051.46526.0087.0 %5.0393.05105.5673.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,214.94618.0085.3 %5.0411.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,076.94872.0078.6 %5.0258.0860.4976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,003.63353.0091.2 %5.0338.9235.5989.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,029.60517.0087.2 %5.0188.2446.8975.1 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬไม่ครบ4,636.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ565.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1,051.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ193.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ2,313.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ222.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,371.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0647.17378.1541.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,920.961,130.0061.3 %5.0495.04391.6520.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ870.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ978.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,996.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ678.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ4,170.517,972.01-91.2 %0.0894.37499.9944.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,545.281,143.0067.8 %5.0761.2631.7995.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,049.07760.0075.1 %5.0514.05291.5943.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ598.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,803.292,879.0040.1 %5.0875.36413.0352.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,156.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0594.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,892.931,628.0043.7 %5.0495.042.6799.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,971.433,320.0069.7 %5.0685.20492.5928.1 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 33,185.3133,366.84-0.5 %0.0672.46486.9027.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ865.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ194.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1,151.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ128.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,398.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,084.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,416.152,997.3212.3 %5.0647.17197.7469.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ60,323.85632.0099.0 %5.01,642.67707.3056.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ20,675.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,778.291,990.0047.3 %5.0666.18333.2050.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ927.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ207.23ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ10,977.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,748.99ประเมินไม่ได้0.0
รวม 182,889 73,711 0.00 % 13,922 5,203 0.00 %