สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี4,010.40757.0081.1 %5.0325.8155.6982.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,609.984,402.00-21.9 %0.0439.88142.5167.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,285.081,398.0057.4 %5.0496.9683.3783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,442.975,427.4427.1 %5.01,485.79384.7574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,258.80970.0077.2 %5.0195.2418.0590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,197.331,280.0069.5 %5.0196.5131.3584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,966.50528.0086.7 %5.0153.5718.0588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,938.06746.0081.1 %5.0176.6328.3783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,077.37511.0087.5 %5.0154.9632.1479.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,111.69483.0088.3 %5.0145.6428.5080.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,405.252,330.0031.6 %5.0520.15456.4712.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,423.782,776.0037.2 %5.0835.88411.6450.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,313.671,684.0049.2 %5.0515.97321.8137.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3,065.341,389.0054.7 %5.0420.89171.3759.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี1,320.612,783.40-110.8 %0.0592.04818.90-38.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,998.443,282.63-64.3 %0.0360.72499.57-38.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,233.733,452.0018.5 %5.0915.28450.4450.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,488.537,794.4632.2 %5.01,257.56109.4291.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,834.841,729.0054.9 %5.0687.12203.3070.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,201.591,376.0057.0 %5.0592.0424.6195.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,927.91597.0079.6 %5.0363.85131.6163.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,622.002,644.0027.0 %5.0592.04181.7069.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี6,856.815,379.8021.5 %5.01,162.482,172.48-86.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,965.794,279.0028.3 %5.01,428.74561.4260.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,615.222,847.0021.2 %5.0570.48227.7260.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี8,958.177,970.3911.0 %5.01,771.03134.7092.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,056.231,638.0085.2 %5.0458.93178.9561.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี11,256.523,024.6173.1 %5.0668.10297.4255.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี3,739.302,472.0033.9 %5.0649.09617.504.9 %2.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี10,994.531,411.8087.2 %5.0534.99129.2175.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,175.502,891.7030.7 %5.0363.812.8599.2 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,320.202,155.0035.1 %5.0515.9776.0085.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 40,587.2546,500.00-14.6 %0.0573.59646.85-12.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,146.861,401.0055.5 %5.0363.8588.4975.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,527.302,353.0033.3 %5.0611.05222.6163.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,289.451,438.0056.3 %5.0392.10176.5355.0 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,972.347,360.90-85.3 %0.0649.0947.5092.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,660.203,630.0722.1 %5.0649.09144.2577.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,791.102,527.0067.6 %5.02,284.46229.2590.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,865.527,468.0324.3 %5.0720.28279.8861.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง32,504.116,136.8381.1 %5.02,502.07228.1790.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,739.563,751.00-36.9 %0.0253.00512.37-102.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 232,325.489,512.0070.6 %5.0473.22155.6467.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี26,992.5815,484.0042.6 %5.0416.83600.82-44.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี17,378.5415,320.0011.8 %5.0363.951,763.22-384.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี44,054.437,975.0081.9 %5.0355.43567.96-59.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,214.6513,004.00-27.3 %0.01,030.81521.8049.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,307.681,098.0066.8 %5.0463.07261.6843.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี3,232.66890.0072.5 %5.0306.80176.0942.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,960.48ประเมินไม่ได้0.0
รวม 409,262 228,258 44.23 % 31,957 15,625 51.11 %