สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,663.76779.0070.8 %5.0164.61156.405.0 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,729.187,409.3946.0 %5.0123.99103.2816.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,551.583,120.0012.2 %5.0658.50171.9573.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,262.009,736.87-198.5 %0.0582.400.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,835.6410,198.00-3.7 %0.02,369.91237.5090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,934.22645.0083.6 %5.0206.02108.7547.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,657.77608.0086.9 %5.0190.8741.3578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,365.10574.0082.9 %5.0172.7336.2479.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,472.53711.0084.1 %5.0259.2248.5481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,065.04974.0076.0 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง3,822.09355.0090.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทไม่ครบ4,028.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ679.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,531.11600.0076.3 %5.0354.66171.7251.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,091.982,047.0050.0 %5.0924.72364.3360.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,910.824,603.34-17.7 %0.0883.00212.7375.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1243,992.2119,999.0054.5 %5.017,542.652,850.0083.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,164.252,816.0011.0 %5.0506.34388.5523.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,441.244,146.0023.8 %5.01,438.151,769.11-23.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท30,368.6113,633.1955.1 %5.01,526.88587.1461.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,942.395,107.80-163.0 %0.0440.10204.5153.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท5,675.854,996.6912.0 %5.01,294.71110.0491.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,791.223,349.0030.1 %5.01,206.25606.2949.7 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,730.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ204.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,057.692,222.0027.3 %5.0990.121,374.43-38.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาทไม่ครบ15,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ151.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,731.5995.0097.5 %5.0734.48258.1464.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,720.581,408.0062.2 %5.0734.560.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท3,372.38915.0072.9 %5.0544.4054.9589.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,693.073,432.307.1 %3.5715.55161.3877.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,465.064,080.0025.3 %5.01,190.95400.7966.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท11,735.733,521.0070.0 %5.0962.76959.390.4 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,084.338,898.27-75.0 %0.01,133.90110.9090.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,031.253,118.0071.7 %5.0658.50620.355.8 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท3,706.113,649.601.5 %0.5715.52346.2751.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,772.944,076.0014.6 %5.01,152.89346.8169.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,128.473,197.00-2.2 %0.0468.342.8599.4 %5.0
สพ.ชัยนาท10,702.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0544.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.ชัยนาท 25,295.0932,751.53-29.5 %0.0462.77467.77-1.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,322.453,958.50-19.1 %0.0525.3998.0881.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,527.252,985.0015.4 %5.0658.50241.4463.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,280.541,792.0045.4 %5.0544.40113.5579.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท4,009.413,763.806.1 %3.0886.69166.5581.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,491.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0639.48246.6361.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทไม่ครบ3,625.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ238.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท316,236.417,103.9097.8 %5.01,261.77141.0988.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,057.024,139.0018.2 %5.0324.10745.23-129.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท68,335.4054,947.9919.6 %5.01,294.55356.8872.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท170,353.8021,724.0087.2 %5.03,348.32671.7079.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,522.581,767.0079.3 %5.01,422.88257.9081.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,631.441,125.8169.0 %5.0677.51262.5861.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,551.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0315.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ4,957.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,869.83ประเมินไม่ได้0.0
รวม 837,339 271,079 67.63 % 53,212 16,577 68.85 %