สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี9,198.72109.0098.8 %ผ่าน1,243.05177.4385.7 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี13,993.9413,074.366.6 %ไม่ผ่าน2,445.03268.0289.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี10,071.695,371.0046.7 %ผ่าน1,756.5928.2098.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี67,808.3953,686.0420.8 %ผ่าน12,770.621,958.5584.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย15,514.783,310.0078.7 %ผ่าน1,030.56124.8087.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ15,772.214,329.0072.6 %ผ่าน375.45122.6267.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด11,617.291,060.0090.9 %ผ่าน584.2292.6884.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ13,696.093,100.0077.4 %ผ่าน744.81120.3583.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท12,980.204,526.0065.1 %ผ่าน662.79128.5380.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก12,572.032,561.0079.6 %ผ่าน969.4792.5590.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี20,215.3512,163.2039.8 %ผ่าน782.16114.8485.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง11,767.061,054.0091.0 %ผ่าน883.98170.8780.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง22,084.613,203.0085.5 %ผ่าน558.0788.0884.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้12,878.582,136.0083.4 %ผ่าน418.1988.9278.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค12,605.703,670.0070.9 %ผ่าน758.03206.5172.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง12,049.191,925.0084.0 %ผ่าน476.16109.5977.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน27,795.321,163.0095.8 %ผ่าน575.3179.1686.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี15,762.4411,140.7429.3 %ผ่าน3,529.022,492.1029.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี13,438.538,730.0035.0 %ผ่าน3,182.79636.4980.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี15,316.625,750.0062.5 %ผ่าน2,098.86476.7577.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี9,736.653,150.0067.6 %ผ่าน1,756.68723.7958.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี12,499.158,512.0031.9 %ผ่าน2,498.162,788.96-11.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี6,759.2710,871.16-60.8 %ไม่ผ่าน1,372.95396.5071.1 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี16,159.088,515.0047.3 %ผ่าน4,057.412,000.8550.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)13,130.1816,746.16-27.5 %ไม่ผ่าน2,555.18878.8065.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี32,511.2850,307.00-54.7 %ไม่ผ่าน4,095.661,354.4566.9 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)24,303.1934,712.55-42.8 %ไม่ผ่าน5,844.54648.6988.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี12,200.516,810.0044.2 %ผ่าน3,058.651,163.7862.0 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที 7 (สระบุรี)18,103.1319,340.03-6.8 %ไม่ผ่าน4,151.611,509.1063.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 229,728.3924,424.5917.8 %ไม่ผ่าน11,098.991,923.7582.7 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี38,542.9929,674.3923.0 %ผ่าน8,467.62323.0096.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี13,559.054,470.0067.0 %ผ่าน1,794.27170.5790.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี11,725.786,031.2048.6 %ผ่าน1,832.55854.1353.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี11,294.615,100.0054.8 %ผ่าน2,327.22700.3269.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสระบุรี33,339.5011,563.0065.3 %ผ่าน3,621.751,998.5044.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี30,024.651,430.0095.2 %ผ่าน4,437.75651.7085.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี17,608.6710,524.0040.2 %ผ่าน3,125.73532.9582.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี38,672.3639,004.80-0.9 %ไม่ผ่าน6,321.00220.0096.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี65,728.976,819.0089.6 %ผ่าน22,027.64642.0297.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี11,750.867,187.0038.8 %ผ่าน2,422.051,097.2554.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี14,766.999,155.0038.0 %ผ่าน2,897.43960.9766.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี14,932.656,906.0053.8 %ผ่าน2,498.22988.0960.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี15,827.8718,013.30-13.8 %ไม่ผ่าน2,273.85183.3691.9 %ผ่าน
สพ.สระบุรี42,046.5826,628.0136.7 %ผ่าน1,657.75470.2671.6 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสระบุรี141,665.05169,430.59-19.6 %ไม่ผ่าน2,441.57659.0073.0 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี9,118.62152.0098.3 %ผ่าน1,546.44538.3565.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี17,523.33513.3097.1 %ผ่าน2,650.231,083.0059.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี11,956.515,239.0056.2 %ผ่าน2,269.9222,884.07-908.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี25,144.0518,210.5727.6 %ผ่าน4,932.251,159.9576.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี11,508.224,790.0058.4 %ผ่าน2,384.10269.4588.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี17,002.8816,010.015.8 %ไม่ผ่าน2,212.861,244.6443.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 167,880.4036,787.3145.8 %ผ่าน2,774.00785.2271.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒121,114.9135,756.3370.5 %ผ่าน4,578.931,416.2569.1 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี33,719.5016,296.8151.7 %ผ่าน546.571,302.54-138.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี88,683.5348,862.0044.9 %ผ่าน1,796.15833.3553.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค128,178.6138,628.0069.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์149,695.7289,954.0039.9 %ผ่าน3,202.951,722.5646.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก89,275.4850,682.0043.2 %ผ่าน2,153.15578.3873.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี260,479.38209,077.0019.7 %ไม่ผ่าน4,241.561,360.8667.9 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี94,676.5057,418.0039.4 %ผ่าน2,163.84956.3755.8 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี264,599.9794,300.0064.4 %ผ่าน2,131.811,079.8049.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี54,609.8749,822.518.8 %ไม่ผ่าน5,912.423,377.6742.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี34,663.7522,065.4336.3 %ผ่าน9,873.955,894.6740.3 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี68,080.5499,919.91-46.8 %ไม่ผ่าน4,837.191,535.5068.3 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี479,290.0048,666.9989.8 %ผ่าน3,162.63977.5569.1 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 15,762.3614,202.009.9 %ไม่ผ่าน3,182.791,057.6366.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี9,102.913,838.0057.8 %ผ่าน1,471.29604.7658.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี122,894.9135,782.0070.9 %ผ่าน10,647.338,616.1619.1 %ไม่ผ่าน
รวม 3,198,718 1,674,359 47.66 % ผ่าน 223,154 90,697 59.36 % ผ่าน