สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง8,252.662,585.0068.7 %ผ่าน822.00156.5881.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง2,367,421.0010,038.0099.6 %ผ่าน151.59132.5512.6 %ไม่ผ่าน
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง17,982.2934,152.67-89.9 %ไม่ผ่าน389.64109.8871.8 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง13,805.6511,704.0015.2 %ไม่ผ่าน2,137.63443.6779.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง12,576.145,486.0056.4 %ผ่าน1,823.66238.7386.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ11,415.264,520.7560.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง11,966.413,507.0070.7 %ผ่าน1,100.22273.6575.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา8,367.95709.0091.5 %ผ่าน878.673.0099.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา12,078.722,625.0078.3 %ผ่าน438.47179.9659.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง13,800.773,855.0072.1 %ผ่าน701.82152.3778.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง12,778.554,254.0266.7 %ผ่าน1,300.52260.2580.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 113,104.412,083.0084.1 %ผ่าน732.99175.0076.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน790.20139.4082.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์14,073.091,451.0089.7 %ผ่าน413.64165.5060.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย12,796.951,878.0085.3 %ผ่าน669.3034.6194.8 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด29,707.2919,499.8534.4 %ผ่าน4,321.19412.1890.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 115,647.0119,425.54-24.1 %ไม่ผ่าน6,234.39978.4884.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 213,037.336,763.0048.1 %ผ่าน2,124.421,651.2522.3 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง10,882.275,523.0049.2 %ผ่าน1,481.47581.4360.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง13,853.197,405.0046.5 %ผ่าน2,965.711,617.8645.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง12,911.353,810.0070.5 %ผ่าน1,982.01644.0967.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง11,374.193,760.0066.9 %ผ่าน2,096.31782.0062.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง16,889.2312,839.0024.0 %ผ่าน3,629.312,237.9238.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง18,513.469,466.0048.9 %ผ่าน3,387.46394.5988.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,810.11313.9093.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง14,315.807,307.0049.0 %ผ่าน2,837.931,241.2556.3 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง12,296.434,046.0067.1 %ผ่าน1,404.48649.5553.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง48,868.0453,962.02-10.4 %ไม่ผ่าน7,515.88955.9487.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง20,011.759,761.0051.2 %ผ่าน2,172.38854.7760.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง15,255.684,807.0068.5 %ผ่าน2,780.88187.0293.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง10,656.41804.0092.5 %ผ่าน1,792.06966.2346.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดระยอง178,341.0991,322.9048.8 %ผ่าน74,514.034,260.6394.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง35,044.3014,680.0058.1 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง13,205.776,046.0054.2 %ผ่าน2,232.96324.7085.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง18,493.9241,216.05-122.9 %ไม่ผ่าน4,428.00216.6995.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง3,749.418,360.00-123.0 %ไม่ผ่าน1,153.65844.9326.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง11,349.029,281.0018.2 %ไม่ผ่าน2,571.71520.7579.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง12,212.986,445.0047.2 %ผ่าน2,723.85590.9978.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง19,433.8213,642.0029.8 %ผ่าน3,408.431,119.9267.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง14,525.3810,980.2024.4 %ผ่าน2,704.83128.5995.2 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง159,195.5873,514.0053.8 %ผ่าน1,870.80698.5762.7 %ผ่าน
สพ.ระยอง329,698.5050,409.2884.7 %ผ่าน1,042.71564.8345.8 %ผ่าน
ทสป.ห้วยโป่ง 1,028,287.4054,184.5494.7 %ผ่าน997.02924.067.3 %ไม่ผ่าน
รจก.ระยอง 553,337.38746,000.00-34.8 %ไม่ผ่าน6,046.53800.0086.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง8,939.424,615.0048.4 %ผ่าน1,563.76644.7858.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง20,107.7722,690.52-12.8 %ไม่ผ่าน3,655.631,081.5170.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง13,580.678,642.0036.4 %ผ่าน3,313.34949.0671.4 %ผ่าน
สปส.จ.ระยอง32,593.6247,716.00-46.4 %ไม่ผ่าน6,146.733,942.2635.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง17,834.593,330.0081.3 %ผ่าน1,639.92304.5681.4 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง9,851.4818,339.26-86.2 %ไม่ผ่าน1,868.131,090.2541.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1104,538.9039,773.5362.0 %ผ่าน4,495.361,935.0357.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2105,475.8128,006.0073.4 %ผ่าน3,326.621,297.1461.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง49,405.9813,565.4472.5 %ผ่าน982.65506.5048.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง87,833.5130,912.0064.8 %ผ่าน1,681.15859.6248.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง86,859.30152,400.00-75.5 %ไม่ผ่าน2,013.07985.1551.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย121,308.25100,528.0017.1 %ไม่ผ่าน2,684.16630.0076.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด71,463.2270,159.001.8 %ไม่ผ่าน1,664.13911.6745.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคระยอง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง22,479.3072,367.96-221.9 %ไม่ผ่าน4,715.163,251.5631.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 13,938.2811,392.0018.3 %ไม่ผ่าน3,503.501,620.1153.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง1,787.511,908.00-6.7 %ไม่ผ่าน1,183.56521.0356.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง163,065.774,277.1797.4 %ผ่าน23,290.9216,292.8730.0 %ผ่าน
รวม 6,091,162 2,010,209 67.00 % ผ่าน 246,724 69,272 71.92 % ผ่าน