สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7250,763.6685,704.0065.8 %ผ่าน966.18877.679.2 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี33,144.1418,739.0043.5 %ผ่าน216.48353.55-63.3 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน580.62742.85-27.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี8,831.706,082.0031.1 %ผ่าน1,827.0633.4498.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี91,553.8138,219.2058.3 %ผ่าน8,444.641,827.7178.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว10,908.07840.6092.3 %ผ่าน1,140.782.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง11,525.341,760.0084.7 %ผ่าน803.6792.6188.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ11,216.11900.0092.0 %ผ่าน647.04139.0978.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่11,773.151,907.0083.8 %ผ่าน652.1749.2492.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม11,164.921,976.0082.3 %ผ่าน702.63119.0483.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน11,223.521,359.0087.9 %ผ่าน919.83184.9279.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม11,127.54919.0091.7 %ผ่าน529.95138.2573.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี12,654.834,252.0066.4 %ผ่าน841.95214.0174.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว12,802.601,336.0089.6 %ผ่าน1,050.51182.6482.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์11,197.212,304.0079.4 %ผ่าน568.38184.3367.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรจันทบุรี22,270.4217,400.3021.9 %ผ่าน3,572.941,887.7647.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี12,130.309,985.8017.7 %ไม่ผ่าน3,082.112,693.2412.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม8,404.222,930.0065.1 %ผ่าน1,506.15949.5037.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน7,307.273,564.6051.2 %ผ่าน1,112.91312.3471.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี13,522.675,910.0056.3 %ผ่าน3,462.431,279.9463.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี9,818.554,560.0053.6 %ผ่าน2,226.40508.3777.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี8,804.154,244.0051.8 %ผ่าน1,807.82725.9059.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี12,591.578,199.0034.9 %ผ่าน3,310.322,706.1418.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี11,729.9710,352.4711.7 %ไม่ผ่าน2,968.022.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี15,124.819,411.0037.8 %ผ่าน4,201.531,113.9773.5 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี11,099.796,008.0045.9 %ผ่าน2,701.80277.7889.7 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี28,722.0535,720.83-24.4 %ไม่ผ่าน5,097.801,309.0474.3 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี10,821.784,341.0059.9 %ผ่าน2,625.721,702.4535.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี10,788.083,643.0066.2 %ผ่าน2,625.7276.3797.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี8,851.101,713.0080.6 %ผ่าน1,808.04585.4667.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี11,760.1612,548.60-6.7 %ไม่ผ่าน2,952.82308.1689.6 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ46,275.7681,791.00-76.7 %ไม่ผ่าน6,676.143,160.7452.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี14,123.3017,511.00-24.0 %ไม่ผ่าน3,424.41228.7193.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี14,000.384,061.0071.0 %ผ่าน2,720.81585.7678.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี13,297.5132,259.03-142.6 %ไม่ผ่าน3,481.44811.4376.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี11,605.156,859.0040.9 %ผ่าน2,055.24649.7168.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี11,252.299,396.0016.5 %ไม่ผ่าน2,739.841,240.3354.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี4,575.085,784.00-26.4 %ไม่ผ่าน2,226.39631.8471.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี12,260.757,167.1641.5 %ผ่าน3,082.11649.4078.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี9,136.177,680.0015.9 %ไม่ผ่าน1,846.0840.8797.8 %ผ่าน
สพ.จันทบุรี33,424.1918,174.0045.6 %ผ่าน1,180.07510.8156.7 %ผ่าน
รจจ.จันทบุรี 124,456.95224,695.00-80.5 %ไม่ผ่าน2,373.031,788.8024.6 %ผ่าน
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 31,847.9444,835.99-40.8 %ไม่ผ่าน1,371.211,077.8821.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี9,889.7510,237.73-3.5 %ไม่ผ่าน1,539.06318.7279.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี13,171.569,473.0028.1 %ผ่าน2,585.43946.6563.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)14,961.1610,370.0030.7 %ผ่าน2,910.96813.3772.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี6,238.5010,028.86-60.8 %ไม่ผ่าน3,253.26790.4475.7 %ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี9,415.728,908.505.4 %ไม่ผ่าน1,884.12959.2549.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 146,974.8134,763.5926.0 %ผ่าน3,823.521,081.0971.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 243,292.7629,404.5632.1 %ผ่าน4,538.961,010.8177.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด28,993.5719,762.0831.8 %ผ่าน5,868.091,199.3179.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี13,181.0413,613.88-3.3 %ไม่ผ่าน1,295.15906.6230.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม111,032.3938,320.0065.5 %ผ่าน2,076.93429.5579.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว66,262.2737,791.0543.0 %ผ่าน2,213.911,036.2153.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี205,614.83150,738.0026.7 %ผ่าน4,178.381,478.2664.6 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี137,345.8978,567.9842.8 %ผ่าน5,142.393,510.8331.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 10,237.745,051.0050.7 %ผ่าน2,378.525.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี8,189.652,770.0066.2 %ผ่าน1,674.93634.3362.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี382,378.8845,979.6088.0 %ผ่าน152,115.4211,013.1292.8 %ผ่าน
รวม 2,137,070 1,272,822 40.44 % ผ่าน 295,610 59,092 80.01 % ผ่าน