สรุปผลประเมินจังหวัดตราด รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด13,989.591,620.0088.4 %ผ่าน1,055.25306.1571.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด30,671.2216,319.7046.8 %ผ่าน171.54138.8219.1 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด14,824.7222,484.50-51.7 %ไม่ผ่าน207.96135.6334.8 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด9,091.714,462.0050.9 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดตราด12,270.843,349.0072.7 %ผ่าน1,521.64190.7087.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด47,032.6243,060.008.4 %ไม่ผ่าน5,706.061,578.5572.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง15,400.46643.0095.8 %ผ่าน595.89219.8863.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง11,086.711,443.0087.0 %ผ่าน668.1350.5692.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่12,182.411,837.0084.9 %ผ่าน935.79214.0077.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร7,479.04781.0089.6 %ผ่าน936.72164.3482.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด12,367.603.00100.0 %ผ่าน754.12112.9785.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ11,015.861,334.0087.9 %ผ่าน452.16232.3248.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรคลองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด12,913.1411,510.6510.9 %ไม่ผ่าน3,108.512,414.0322.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง7,783.741,791.0077.0 %ผ่าน981.572.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด11,481.753,458.0069.9 %ผ่าน1,560.57678.8456.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด9,478.504,553.0052.0 %ผ่าน2,777.601,222.9256.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด9,645.993,526.0063.4 %ผ่าน1,883.84453.0675.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด18,747.415,312.0071.7 %ผ่าน3,500.191,292.8963.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด5,346.7710,328.00-93.2 %ไม่ผ่าน1,230.801,052.4114.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด12,048.872,719.0077.4 %ผ่าน2,929.711,521.1348.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด10,592.735,648.4046.7 %ผ่าน1,918.32660.6965.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด46,874.3927,090.8342.2 %ผ่าน3,350.67831.8875.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด10,476.623,965.0062.2 %ผ่าน2,264.16931.5858.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด10,467.491,461.0086.0 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด9,890.252,657.0073.1 %ผ่าน1,446.48563.6661.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด10,880.878,245.0124.2 %ผ่าน2,245.14810.3063.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดตราด13,623.7957,793.00-324.2 %ไม่ผ่าน3,100.874,428.89-42.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด19,709.4816,548.0016.0 %ไม่ผ่าน1,882.59298.3084.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด10,423.974,307.0058.7 %ผ่าน2,226.13640.6971.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด13,568.7512,931.084.7 %ไม่ผ่าน2,665.59240.4591.0 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด9,774.803,203.0067.2 %ผ่าน1,617.63646.3260.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด10,908.167,768.8028.8 %ผ่าน2,169.21963.9655.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,794.153,770.000.6 %ไม่ผ่าน1,959.901,087.1144.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด9,751.546,702.0031.3 %ผ่าน1,578.75506.0267.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด9,237.045,020.0045.7 %ผ่าน1,489.85367.7675.3 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดตราด 1,643,109.60207,623.7587.4 %ผ่าน1,594.542,166.74-35.9 %ไม่ผ่าน
สกข.จังหวัดตราด 10,947.0018,740.00-71.2 %ไม่ผ่าน568.18168.3470.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด8,246.871,945.0076.4 %ผ่าน1,332.39372.0872.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด15,781.287,209.0054.3 %ผ่าน3,576.26748.6079.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด10,120.743,145.0068.9 %ผ่าน2,073.99624.5369.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด14,695.558,018.0045.4 %ผ่าน2,503.38946.1362.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด12,641.434,368.0065.4 %ผ่าน3,024.81489.5683.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด12,984.309,295.5028.4 %ผ่าน1,142.19497.1956.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด38,893.34303.2099.2 %ผ่าน4,010.462,360.7441.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด62,549.8147,229.1224.5 %ผ่าน1,791.932.7099.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด21,391.7155,939.21-161.5 %ไม่ผ่าน4,037.912,507.0837.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 10,359.256,103.4041.1 %ผ่าน2,073.99607.2270.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด7,560.202,082.0072.5 %ผ่าน674.37505.3625.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 2,354,114 679,645 71.13 % ผ่าน 89,298 36,956 58.61 % ผ่าน