สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังเขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้าไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว12,534.292,410.0080.8 %ผ่าน740.35141.6180.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น10,839.101,440.0086.7 %ผ่าน659.34143.5678.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขตไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา10,124.5412,140.00-19.9 %ไม่ผ่าน2,071.502,562.91-23.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา13,491.537,537.0044.1 %ผ่าน3,402.63498.5985.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา7,900.383,599.0054.4 %ผ่าน1,348.90523.5461.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 215,425.9612,060.6821.8 %ผ่าน5,462.522,392.5356.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา11,293.239,955.4211.8 %ไม่ผ่าน2,603.941,349.1048.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา6,539.967,638.00-16.8 %ไม่ผ่าน1,302.482.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)17,970.9026,141.00-45.5 %ไม่ผ่าน5,789.76640.3088.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา12,470.943,199.0074.3 %ผ่าน2,775.09114.8995.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,893.722,781.9252.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,272.005,222.0053.7 %ผ่าน2,544.411,794.6529.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา17,407.0047,348.40-172.0 %ไม่ผ่าน4,429.50150.5796.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา16,107.469,091.0043.6 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา13,374.1310,752.0019.6 %ไม่ผ่าน2,033.46143.6492.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา35,269.457,062.0080.0 %ผ่าน1,919.65333.4582.6 %ผ่าน
รจก.ฉะเชิงเทรา 166,359.95207,272.56-24.6 %ไม่ผ่าน2,772.801,651.8340.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา25,139.6418,709.7625.6 %ผ่าน3,960.42613.5884.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา11,956.264,420.0063.0 %ผ่าน2,756.081,109.5359.7 %ผ่าน
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา29,726.2763,402.47-113.3 %ไม่ผ่าน5,473.962,452.9555.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 178,109.3545,794.1141.4 %ผ่าน2,920.391,540.2247.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 256,308.5324,160.5457.1 %ผ่าน4,945.591,345.5672.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา27,343.3518,904.6830.9 %ผ่าน5,375.88437.3791.9 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา12,987.1010,030.0622.8 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา33,280.8262,055.01-86.5 %ไม่ผ่าน5,254.502,367.3354.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 14,790.6610,690.0027.7 %ผ่าน2,745.331,639.8040.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา46,930.6740,748.0013.2 %ไม่ผ่าน10,219.7712,167.69-19.1 %ไม่ผ่าน
รวม 714,954 671,783 0.00 % รายงานไม่ครบ 89,402 38,900 0.00 % รายงานไม่ครบ