สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี10,785.907,810.0027.6 %ผ่าน2,332.83254.0989.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี9,540.584,828.8049.4 %ผ่าน1,819.4489.0795.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี73,631.7253,029.4428.0 %ผ่าน8,151.732,007.3575.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี13,375.453,586.0073.2 %ผ่าน1,355.19285.0079.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี11,882.201,048.0091.2 %ผ่าน1,188.03161.5086.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง11,887.111,123.0090.6 %ผ่าน498.51161.5067.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม11,796.052,183.0081.5 %ผ่าน766.68181.9376.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี16,225.213,578.0077.9 %ผ่าน780.45171.0078.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ15,385.443,406.0077.9 %ผ่าน976.71290.9470.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ11,304.001,840.0083.7 %ผ่าน463.17128.2572.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี12,212.2915,806.43-29.4 %ไม่ผ่าน2,504.341,782.1628.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี7,772.215,978.4023.1 %ผ่าน1,455.25850.4741.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี15,514.197,947.8448.8 %ผ่าน3,703.831,405.5662.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี10,065.623,569.0064.5 %ผ่าน2,275.77716.0168.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี180,319.8012,095.3093.3 %ผ่าน36,441.04595.0198.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี12,389.284,978.0059.8 %ผ่าน2,675.13585.5778.1 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี20,514.1255,876.01-172.4 %ไม่ผ่าน3,873.15807.2079.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี9,227.093,229.0065.0 %ผ่าน2,199.90769.1965.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี16,020.04110,188.41-587.8 %ไม่ผ่าน4,044.302,939.2027.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี36,475.845,544.0084.8 %ผ่าน2,047.59780.4661.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี14,253.586,558.0054.0 %ผ่าน3,701.79635.1682.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 14,250.0357,310.03-302.2 %ไม่ผ่าน931.32681.6426.8 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี13,297.4610,088.3924.1 %ผ่าน2,960.401,163.0060.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี13,973.229,499.0032.0 %ผ่าน2,871.632,576.2710.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี11,070.7910,467.845.4 %ไม่ผ่าน2,047.59256.9587.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 166,771.2612,263.6181.6 %ผ่าน1,114.63175.6384.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก35,988.8823,779.2633.9 %ผ่าน8,664.761,438.8083.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี217,205.2826,255.0187.9 %ผ่าน1,448.93989.6331.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี8,764.343,955.0054.9 %ผ่าน27,204.15566.4097.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 901,899 467,821 0.00 % รายงานไม่ครบ 130,498 23,445 0.00 % รายงานไม่ครบ