สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก8,436.021,566.0081.4 %ผ่าน996.03445.3355.3 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก12,889.4511,755.288.8 %ไม่ผ่าน2,182.26363.9983.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก10,248.58677.3393.4 %ผ่าน1,440.5146.2396.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก47,102.5237,640.0020.1 %ผ่าน5,378.44986.5581.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา13,888.662,296.0083.5 %ผ่าน712.35256.4864.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี12,895.701,200.0090.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน732.42246.1066.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์13,864.152,972.0078.6 %ผ่าน855.3023.7997.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก10,458.178,353.6820.1 %ผ่าน1,896.75772.1159.3 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก9,836.783,881.0060.5 %ผ่าน1,611.78453.8971.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก12,939.804,636.0064.2 %ผ่าน2,809.77858.9069.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,415.054,387.000.6 %ไม่ผ่าน855.24367.3257.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก9,536.472,788.0070.8 %ผ่าน1,554.72691.4955.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก11,046.027,090.0035.8 %ผ่าน1,541.401,620.00-5.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก12,253.4312,529.00-2.2 %ไม่ผ่าน2,377.65232.8790.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก13,986.608,829.1236.9 %ผ่าน3,037.98943.8668.9 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก11,576.776,501.4843.8 %ผ่าน2,011.11184.4090.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก43,609.7134,637.0120.6 %ผ่าน5,395.97259.0295.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก11,414.683,136.0072.5 %ผ่าน1,954.05679.3265.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก10,279.302,580.0074.9 %ผ่าน1,668.8157.9596.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก9,453.862,967.0068.6 %ผ่าน1,516.70725.2552.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก11,149.597,355.0034.0 %ผ่าน1,992.09446.3677.6 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครนายก51,738.4646,366.0010.4 %ไม่ผ่าน5,966.435,719.124.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก16,362.5715,884.002.9 %ไม่ผ่าน4,064.85965.8576.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก10,928.484,137.0062.1 %ผ่าน2,011.11855.9157.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก27,338.9340,691.88-48.8 %ไม่ผ่าน5,719.23183.1796.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก10,471.316,602.0037.0 %ผ่าน1,611.78508.2268.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก11,015.716,036.0045.2 %ผ่าน2,106.07441.9779.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก11,102.895,556.0050.0 %ผ่าน1,973.07613.1868.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก21,942.626,565.0070.1 %ผ่าน2,695.68637.3376.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก10,937.998,218.0024.9 %ผ่าน898.15167.8681.3 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก35,210.645,329.0084.9 %ผ่าน1,611.78261.2383.8 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดนครนายก46,885.5270,917.00-51.3 %ไม่ผ่าน1,140.163,431.54-201.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก8,697.123,828.0056.0 %ผ่าน1,288.50201.7084.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก12,927.824,443.0065.6 %ผ่าน2,068.17396.0280.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก9,362.693,775.0059.7 %ผ่าน1,497.69189.6487.3 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก15,297.0413,390.9012.5 %ไม่ผ่าน2,581.47514.7380.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก17,764.984,992.0071.9 %ผ่าน2,980.921,109.1662.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก9,780.257,413.9124.2 %ผ่าน1,573.74426.0572.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก95,424.5237,015.3461.2 %ผ่าน3,566.871,599.8755.1 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก8,407.6612,791.24-52.1 %ไม่ผ่าน812.31272.0266.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก102,802.6339,906.0161.2 %ผ่าน1,389.69238.2782.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์65,028.2131,068.0052.2 %ผ่าน1,373.561,066.8822.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก181,131.03147,024.0018.8 %ไม่ผ่าน3,333.661,034.7069.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก30,573.4742,716.99-39.7 %ไม่ผ่าน3,678.692,822.4323.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 10,364.135,044.0051.3 %ผ่าน1,782.93564.6168.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก8,547.052,606.0069.5 %ผ่าน1,098.33583.7446.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก102,684.2335,770.1965.2 %ผ่าน11,488.449,626.3916.2 %ไม่ผ่าน
รวม 1,234,009 775,863 37.13 % ผ่าน 112,835 45,093 60.04 % ผ่าน