สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว9,064.051,827.0079.8 %ผ่าน1,434.27925.3935.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว30,145.6610,908.0063.8 %ผ่าน199.472.8598.6 %ผ่าน
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,164,790.003.00100.0 %ผ่าน69.482.8595.9 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว10,471.534,433.0057.7 %ผ่าน2,404.11459.9080.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว9,461.724,892.0048.3 %ผ่าน2,004.75310.1784.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว26,759.1315,705.8541.3 %ผ่าน5,028.301,741.8365.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์5,577.54823.3085.2 %ผ่าน717.33203.9471.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด11,641.992,216.0081.0 %ผ่าน972.84184.8581.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา11,557.261,516.0086.9 %ผ่าน1,353.80100.7492.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว13,718.472,680.0080.5 %ผ่าน902.5559.0893.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น12,791.082,326.0081.8 %ผ่าน829.17186.5877.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร11,750.741,979.0083.2 %ผ่าน999.78153.9184.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ12,427.883,513.0071.7 %ผ่าน1,217.79304.4875.0 %ผ่าน
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ77,031.48101,649.41-32.0 %ไม่ผ่าน4,980.813,301.8833.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว13,745.707,997.0041.8 %ผ่าน3,411.925,876.95-72.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ20,511.227,301.6064.4 %ผ่าน1,814.22646.0064.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว7,668.773,127.0059.2 %ผ่าน1,434.27307.4078.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว12,594.194,290.0065.9 %ผ่าน3,259.802,749.9015.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว10,293.263,036.0070.5 %ผ่าน2,347.02863.1563.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว11,159.174,190.7062.4 %ผ่าน1,505.781,077.3628.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว11,673.589,412.9919.4 %ไม่ผ่าน2,860.476,521.65-128.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว6,456.701,312.0079.7 %ผ่าน1,556.931,711.81-9.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว12,626.373,417.0072.9 %ผ่าน2,860.47904.6468.4 %ผ่าน
ส.ป.ก. สระแก้ว14,656.6812,575.1714.2 %ไม่ผ่าน3,892.23353.0290.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว31,624.5731,318.511.0 %ไม่ผ่าน4,115.52430.8389.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว16,278.833,184.0080.4 %ผ่าน2,309.011,362.0441.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว13,215.952,394.0081.9 %ผ่าน2,114.28224.3989.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว11,979.011,899.0084.1 %ผ่าน1,947.36780.8359.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว11,938.078,362.5830.0 %ผ่าน2,746.38749.2472.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว27,432.00130,961.89-377.4 %ไม่ผ่าน4,058.464,489.00-10.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว14,323.8127,241.60-90.2 %ไม่ผ่าน3,316.86321.4290.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว33,321.602,292.0093.1 %ผ่าน1,947.691,037.9346.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว11,313.5911,358.70-0.4 %ไม่ผ่าน2,347.021,281.9945.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว5,545.163,937.0029.0 %ผ่าน2,917.501,140.2160.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว12,620.432,948.0076.6 %ผ่าน2,860.47528.2081.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว11,126.157,780.0030.1 %ผ่าน1,776.5761.5296.5 %ผ่าน
สพ. สระแก้ว3,930.345,572.00-41.8 %ไม่ผ่าน2,118.84884.2258.3 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 99,846.74105,979.00-6.1 %ไม่ผ่าน2,195.781,627.6125.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว8,945.902,891.0067.7 %ผ่าน1,835.37302.7483.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว12,035.975,035.0058.2 %ผ่าน2,632.292,776.19-5.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว11,911.043,333.0072.0 %ผ่าน2,118.84559.7273.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว12,831.0217,202.79-34.1 %ไม่ผ่าน3,145.711,641.5147.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว11,716.466,851.0041.5 %ผ่าน2,347.022,715.01-15.7 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว37,893.1213,165.0265.3 %ผ่าน2,584.441,355.8347.5 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว15,723.5415,992.00-1.7 %ไม่ผ่าน2,969.37121.6395.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว34,384.7660,092.21-74.8 %ไม่ผ่าน10,561.951,362.3887.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 121,477.6850,559.10-135.4 %ไม่ผ่าน5,276.042,450.1953.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 237,284.7748,777.13-30.8 %ไม่ผ่าน4,643.972,221.0652.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว98,286.957,390.2692.5 %ผ่าน1,180.651,013.1414.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว77,446.0569,313.0010.5 %ไม่ผ่าน2,745.034,340.00-58.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น297,905.4738,714.6487.0 %ผ่าน2,610.181,528.1041.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว110,889.98122,887.00-10.8 %ไม่ผ่าน3,391.752,072.1538.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว22,739.6054,957.81-141.7 %ไม่ผ่าน5,606.725,275.875.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 11,508.195,523.0052.0 %ผ่าน2,575.23795.1269.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว241,716.7033,014.5386.3 %ผ่าน106,519.3414,918.7986.0 %ผ่าน
รวม 4,897,768 1,112,058 77.29 % ผ่าน 247,573 89,319 63.92 % ผ่าน