สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ9,002.492,564.0071.5 %ผ่าน559.92261.9853.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ15,230.6314,288.006.2 %ไม่ผ่าน2,383.29285.0088.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ10,392.255,554.0046.6 %ผ่าน1,508.56104.7993.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 374,032.1971,525.163.4 %ไม่ผ่าน10,256.071,811.0082.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1117,619.53126,300.00-7.4 %ไม่ผ่าน11,872.281,423.1088.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 285,489.9599,000.00-15.8 %ไม่ผ่าน11,488.351,364.7188.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ12,730.304,188.0067.1 %ผ่าน1,189.71152.0087.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี14,776.2913,005.3012.0 %ไม่ผ่าน1,128.24152.0086.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง17,139.184,361.0074.6 %ผ่าน1,014.15304.0070.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 113,398.867,158.0046.6 %ผ่าน1,333.80187.0986.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 214,127.363.00100.0 %ผ่าน995.1392.0290.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์16,117.237,730.0052.0 %ผ่าน1,231.29186.6784.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 120,776.5717,700.0014.8 %ไม่ผ่าน1,261.3558.9095.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 214,544.449,719.0033.2 %ผ่าน1,090.19350.5567.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 120,860.4926,473.00-26.9 %ไม่ผ่าน3,410.161,378.4259.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 217,881.6221,724.00-21.5 %ไม่ผ่าน3,197.461,753.4145.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ16,122.5712,098.0025.0 %ผ่าน3,296.041,368.0058.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ8,152.644,764.0041.6 %ผ่าน766.94403.7547.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ9,783.187,568.0022.6 %ผ่าน1,299.39274.4878.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ17,188.934,829.2071.9 %ผ่าน1,904.28163.4091.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ5,782.808,720.00-50.8 %ไม่ผ่าน1,087.105.5599.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ14,652.0712,027.0017.9 %ไม่ผ่าน3,239.01881.3172.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ85,045.3757,806.0832.0 %ผ่าน3,923.58995.6074.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ11,714.409,475.0019.1 %ไม่ผ่าน2,155.11429.4080.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ15,432.676,893.0055.3 %ผ่าน3,239.01237.8792.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ11,894.354,523.0062.0 %ผ่าน1,337.41891.1233.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ13,104.3613,409.00-2.3 %ไม่ผ่าน2,383.292,490.90-4.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ24,807.8830,293.63-22.1 %ไม่ผ่าน5,045.542,385.6252.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ20,430.1612,285.0039.9 %ผ่าน4,037.701,102.9572.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ20,665.3812,485.0039.6 %ผ่าน1,893.96528.3772.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ22,307.4249,682.00-122.7 %ไม่ผ่าน4,437.03225.8694.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ34,787.689,076.0073.9 %ผ่าน1,413.48822.2341.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ10,865.849,090.0016.3 %ไม่ผ่าน1,869.87565.8069.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ14,010.8712,342.0011.9 %ไม่ผ่าน1,812.81422.8176.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ43,147.1224,823.0042.5 %ผ่าน4,113.761,361.7066.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ17,244.3834,633.00-100.8 %ไม่ผ่าน3,923.58367.4990.6 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา85,475.3563,298.0025.9 %ผ่าน2,972.381,104.5662.8 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ147,103.2347,172.0067.9 %ผ่าน2,421.27804.7866.8 %ผ่าน
รจก.สมุทรปราการ 452,162.31506,000.00-11.9 %ไม่ผ่าน6,127.142,428.5960.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ8,692.714,802.0044.8 %ผ่าน1,014.15179.8182.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ19,044.4431,867.00-67.3 %ไม่ผ่าน4,379.971,252.6271.4 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ103,419.90163,000.00-57.6 %ไม่ผ่าน6,968.221,009.1485.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ23,895.6629,850.00-24.9 %ไม่ผ่าน3,695.401,425.0061.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ217,215.19149,150.0031.3 %ผ่าน18,699.003,137.0083.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ15,388.5010,835.0029.6 %ผ่าน1,983.361,361.6331.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ28,487.3719,461.0031.7 %ผ่าน1,926.9024,232.18-1,157.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 219,235.9929,046.00-51.0 %ไม่ผ่าน2,567.15925.5363.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 151,643.6844,656.0013.5 %ไม่ผ่าน2,517.511,262.9849.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ33,151.5635,998.00-8.6 %ไม่ผ่าน927.04432.4053.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์39,478.7424,001.0039.2 %ผ่าน1,147.2351.0095.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ108,527.142,812.0097.4 %ผ่าน1,944.541,326.6731.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ263,686.31216,247.0018.0 %ไม่ผ่าน4,195.511,598.2361.9 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ282,630.0660,974.0078.4 %ผ่าน1,355.191,007.0225.7 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ130,929.80418,834.56-219.9 %ไม่ผ่าน42,074.605,233.7787.6 %ผ่าน
สถาบันราชประชาสมาสัย1,077,702.80451,000.0058.2 %ผ่าน18,145.174,303.0376.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 13,373.9918,000.00-34.6 %ไม่ผ่าน2,687.552,394.8410.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ11,019.332,828.0074.3 %ผ่าน900.06390.6456.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ147,313.923.00100.0 %ผ่าน9,439.6514,620.05-54.9 %ไม่ผ่าน
รวม 4,170,838 3,097,949 25.72 % ผ่าน 245,188 96,271 60.74 % ผ่าน