สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์109,376.5316,811.0184.6 %ผ่าน350.97665.79-89.7 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์27,558.5017,498.3036.5 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์9,924.3934,386.23-246.5 %ไม่ผ่าน3,007.38577.8280.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์9,009.843,339.0062.9 %ผ่าน2,183.6448.7097.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์65,742.2118,184.6472.3 %ผ่าน6,691.652,292.3565.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง15,785.631,315.0091.7 %ผ่าน906.0930.4496.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ15,775.431,059.0093.3 %ผ่าน585.5420.0796.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี15,752.831,508.0090.4 %ผ่าน1,093.6527.1797.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม15,981.881,010.0093.7 %ผ่าน933.96142.5784.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท20,771.532,475.0088.1 %ผ่าน1,094.5245.9595.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์20,657.003,868.0081.3 %ผ่าน824.04159.6080.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี15,981.881,985.0087.6 %ผ่าน1,050.78144.2986.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน15,752.831,113.0092.9 %ผ่าน516.3629.3294.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ15,867.351,720.0089.2 %ผ่าน704.072.8599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม15,752.83191.0098.8 %ผ่าน669.0929.9595.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ15,959.301,042.0093.5 %ผ่าน932.2293.4290.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ15,752.83655.0095.8 %ผ่าน739.1431.3295.8 %ผ่าน
ด่านศุลกากรช่องจอม20,610.4720,712.00-0.5 %ไม่ผ่าน2,709.06521.0380.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์12,315.0016,909.40-37.3 %ไม่ผ่าน2,868.212,614.088.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม9,988.812,511.0074.9 %ผ่าน1,809.091,422.1521.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท9,089.093,668.5059.6 %ผ่าน1,640.071,364.2016.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์9,260.893.00100.0 %ผ่าน1,302.84738.1543.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์18,404.707,328.1760.2 %ผ่าน4,674.721,815.4561.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์11,763.213,142.2073.3 %ผ่าน2,640.001,081.4659.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์9,887.871,520.0084.6 %ผ่าน1,936.421,349.4930.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์26,643.9116,039.0039.8 %ผ่าน7,535.732,699.6964.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์9,179.519,238.01-0.6 %ไม่ผ่าน2,077.771,754.4115.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์17,693.439,226.4147.9 %ผ่าน5,264.222,787.6147.0 %ผ่าน
ส.ป.ก. สุรินทร์14,739.489,658.3634.5 %ผ่าน4,066.20160.7296.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์18,746.8938,198.99-103.8 %ไม่ผ่าน3,474.27570.2583.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์11,754.166,655.1043.4 %ผ่าน2,754.12621.5877.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน202.3527.6286.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน189.3034.1282.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน215.6791.5057.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์12,962.642,546.0080.4 %ผ่าน1,947.90303.0584.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์9,464.931,108.0088.3 %ผ่าน2,126.58549.8574.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์11,521.479,625.5416.5 %ไม่ผ่าน2,697.06459.1283.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์24,949.45113,983.53-356.9 %ไม่ผ่าน23,059.387,038.5669.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์12,120.0310,647.7512.1 %ไม่ผ่าน1,711.442.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์37,754.5529,629.1521.5 %ผ่าน11,083.11415.3196.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์4,562.435,716.40-25.3 %ไม่ผ่าน1,597.342,240.10-40.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์16,392.792,993.0081.7 %ผ่าน2,868.211,077.7462.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์12,822.4316,138.00-25.9 %ไม่ผ่าน3,210.512,808.4912.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์16,727.1416,610.000.7 %ไม่ผ่าน4,351.441,079.0575.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์15,207.0110,400.0031.6 %ผ่าน1,855.96100.7194.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์35,648.4310,101.2371.7 %ผ่าน2,525.91569.3777.5 %ผ่าน
เรือนจำกลางสุรินทร์105,358.953.00100.0 %ผ่าน2,865.121,042.5463.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,837.312,850.00-0.4 %ไม่ผ่าน1,021.20526.5348.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์11,664.616,933.4540.6 %ผ่าน2,697.06750.8472.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์11,836.264,033.8165.9 %ผ่าน1,198.56723.8139.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์20,050.3313,588.5332.2 %ผ่าน2,907.931,189.5659.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์14,949.789,345.8137.5 %ผ่าน4,123.261,199.3770.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์32,239.934,649.0085.6 %ผ่าน4,120.502.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์19,773.9911,065.4144.0 %ผ่าน3,324.601,071.2367.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1109,605.2138,850.0064.6 %ผ่าน4,007.341,009.2674.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 324,901.4315,844.0136.4 %ผ่าน4,802.701,196.5475.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 243,536.3538,616.1711.3 %ไม่ผ่าน3,758.55935.5275.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์43,396.7025,744.8140.7 %ผ่าน6,652.412,330.8265.0 %ผ่าน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์38,078.3115,601.0959.0 %ผ่าน1,370.31899.3834.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์20,959.139,174.4856.2 %ผ่าน1,268.52958.6124.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม255,140.0939,636.0184.5 %ผ่าน2,777.94679.1675.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท204,538.2561,108.0070.1 %ผ่าน2,465.191,066.6556.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์178,734.6147,833.9973.2 %ผ่าน2,120.72612.2871.1 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์376,650.8137,006.5990.2 %ผ่าน2,911.772,020.6130.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์48,445.9973,091.50-50.9 %ไม่ผ่าน6,813.366,768.540.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 12,096.464,627.9561.7 %ผ่าน2,754.12880.9968.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์10,168.572,917.5071.3 %ผ่าน1,841.34807.6856.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์106,040.7738,843.5163.4 %ผ่าน27,470.498,651.1968.5 %ผ่าน
รวม 2,522,617 983,834 61.00 % ผ่าน 219,951 75,963 65.46 % ผ่าน