สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ92,379.7424,164.0073.8 %ผ่าน737.61473.6535.8 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ13,413.4114,383.02-7.2 %ไม่ผ่าน2,782.52556.9080.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ10,053.284,484.0055.4 %ผ่าน2,364.18396.1183.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ39,998.0917,087.3257.3 %ผ่าน9,476.161,740.7481.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์12,428.142,892.0076.7 %ผ่าน1,191.57101.1491.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์12,427.361,172.0090.6 %ผ่าน740.8529.5996.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์12,442.591,756.0085.9 %ผ่าน970.65159.2783.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ12,555.831,833.0085.4 %ผ่าน1,070.7081.8992.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง11,486.37601.0094.8 %ผ่าน645.422.4399.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ11,492.15417.0096.4 %ผ่าน793.562.4399.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์11,511.43207.0098.2 %ผ่าน528.452.4399.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่12,243.65841.0093.1 %ผ่าน834.6659.6692.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์11,488.85847.0092.6 %ผ่าน457.382.4399.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง11,667.84725.0093.8 %ผ่าน697.112.4399.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์11,555.191,050.0090.9 %ผ่าน758.6798.5287.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ13,104.846,365.0051.4 %ผ่าน806.3481.0889.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย11,720.38959.0091.8 %ผ่าน534.662.4399.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล11,867.741,586.0086.6 %ผ่าน792.00109.9586.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน11,566.84867.0092.5 %ผ่าน568.982.4399.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ11,326.42662.0094.2 %ผ่าน583.802.4399.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน12,061.61983.0091.9 %ผ่าน566.3411.1398.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย12,513.741,920.0084.7 %ผ่าน770.73108.8285.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ12,419.1410,514.5815.3 %ไม่ผ่าน3,143.821,354.7056.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์8,101.642,431.0070.0 %ผ่าน1,505.10682.7554.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ8,272.173,504.8657.6 %ผ่าน1,081.92215.6580.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์8,560.782,058.0076.0 %ผ่าน1,631.94527.2567.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัยไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ14,290.383,493.0075.6 %ผ่าน2,231.07651.9370.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ29,244.6712,804.0956.2 %ผ่าน9,533.223,107.6267.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ8,362.3814,751.36-76.4 %ไม่ผ่าน1,905.031,005.1047.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ17,215.3817,625.80-2.4 %ไม่ผ่าน4,379.942,528.6042.3 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ11,943.756,701.0043.9 %ผ่าน2,972.701,596.8246.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ12,119.493,493.0071.2 %ผ่าน3,086.79268.9091.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ9,927.542,919.0070.6 %ผ่าน2,250.08405.2882.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ15,904.3610,353.5934.9 %ผ่าน4,201.501,650.2260.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ7,831.8110,569.00-34.9 %ไม่ผ่าน3,904.552,957.3524.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ12,228.545,757.0052.9 %ผ่าน3,505.131,059.9869.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ94,007.3045,759.1151.3 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ11,402.038,798.5122.8 %ผ่าน1,836.871,328.9427.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ12,781.6013,973.28-9.3 %ไม่ผ่าน3,429.061,524.9755.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ26,734.825,673.8478.8 %ผ่าน1,305.21656.4549.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ36,330.427,265.3580.0 %ผ่าน2,630.40728.6572.3 %ผ่าน
รจจ.ศรีสะเกษ 115,994.3468,282.3541.1 %ผ่าน2,934.701,248.2057.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ11,239.656,871.7438.9 %ผ่าน2,750.46546.2580.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ9,613.062,641.0072.5 %ผ่าน2,174.01783.0464.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ14,508.7312,767.8512.0 %ไม่ผ่าน3,657.21692.6481.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ17,301.6514,102.0018.5 %ไม่ผ่าน5,064.512,093.1558.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ7,524.0721,852.04-190.4 %ไม่ผ่าน3,657.27962.7173.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1161,403.6942,611.4273.6 %ผ่าน6,875.591,036.0584.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2210,463.7539,701.8181.1 %ผ่าน3,279.521,265.6761.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3357,485.9719,236.5694.6 %ผ่าน8,705.271,647.6881.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 40.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,427.72847.6280.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ9,692.2711,097.38-14.5 %ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ161,113.2840,775.0074.7 %ผ่าน2,686.91616.5577.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ361,145.25232,184.0035.7 %ผ่าน5,959.932,090.5164.9 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ65,602.4595,848.98-46.1 %ไม่ผ่าน7,080.453,911.3844.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 10,480.426,200.0040.8 %ผ่าน2,573.341,061.0358.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ111,522.5331,432.0071.8 %ผ่าน30,402.938,295.6672.7 %ผ่าน
รวม 2,354,075 919,851 0.00 % รายงานไม่ครบ 175,436 53,377 0.00 % รายงานไม่ครบ