สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร13,960.713,126.0077.6 %ผ่าน1,528.74278.9481.8 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร9,966.963,855.0061.3 %ผ่าน1,871.0151.6997.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร49,946.0031,368.0037.2 %ผ่าน5,921.371,285.3578.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม14,642.042,302.0084.3 %ผ่าน843.902.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง10,987.93530.0095.2 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว14,461.11834.0094.2 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว15,746.38994.0093.7 %ผ่าน655.7757.5991.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย16,396.651,212.0092.6 %ผ่าน850.5971.6091.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร14,605.114,234.0071.0 %ผ่าน1,097.55128.7988.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา14,900.791,001.0093.3 %ผ่าน1,024.2655.8394.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ8,063.322,451.0069.6 %ผ่าน1,306.86665.0049.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย8,856.072,700.5069.5 %ผ่าน1,199.19465.5061.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร15,812.522,416.0084.7 %ผ่าน3,240.121,187.4563.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร12,874.436,035.0053.1 %ผ่าน2,631.612,009.3523.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร7,202.108,817.59-22.4 %ไม่ผ่าน1,515.41921.9939.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร16,720.656,310.3362.3 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร15,943.8113,609.3514.6 %ไม่ผ่าน2,992.89555.3781.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร21,599.8940,693.39-88.4 %ไม่ผ่าน4,666.38929.1280.1 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร20,114.405,480.4072.8 %ผ่าน1,892.678.5599.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร13,783.913,408.0075.3 %ผ่าน2,365.41256.6889.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร11,449.617,451.0034.9 %ผ่าน2,498.49538.9578.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร14,605.8912,161.0016.7 %ไม่ผ่าน2,016.75313.0784.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร16,924.277,371.7256.4 %ผ่าน3,069.031,119.9063.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร35,273.676,641.0081.2 %ผ่าน1,928.01423.8078.0 %ผ่าน
รจ.จ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร9,317.703,235.0065.3 %ผ่าน1,528.74274.2782.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร13,788.103,806.0072.4 %ผ่าน3,297.18330.4190.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 192,883.7938,887.2958.1 %ผ่าน4,899.031,030.5179.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 20.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร287,388.0684,839.2370.5 %ผ่าน5,062.412,191.8456.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา201,679.0346,392.0077.0 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร24,710.3252,024.00-110.5 %ไม่ผ่าน4,835.434,018.0316.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 10,409.094,535.1956.4 %ผ่าน2,099.131,187.6043.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร9,805.362,025.0079.3 %ผ่าน1,471.62695.9452.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 1,044,820 410,746 0.00 % รายงานไม่ครบ 68,310 21,056 0.00 % รายงานไม่ครบ