สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ9,448.10753.0092.0 %ผ่าน1,199.43353.1070.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ108,015.7838,791.8064.1 %ผ่าน591.45514.7913.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ9,900.933,136.0068.3 %ผ่าน1,826.94216.7088.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ10,320.254,080.0060.5 %ผ่าน1,884.01282.6485.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ46,304.6129,064.8437.2 %ผ่าน6,238.671,652.4873.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา14,252.111,353.0090.5 %ผ่าน731.34112.9684.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ19,415.813.00100.0 %ผ่าน695.46216.1568.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ16,005.60973.0093.9 %ผ่าน705.0373.2089.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม13,106.12796.0093.9 %ผ่าน1,125.48174.3184.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน12,329.761,353.0089.0 %ผ่าน757.66173.6777.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ17,151.777,696.2955.1 %ผ่าน2,758.741,921.9330.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ9,988.683,512.0064.8 %ผ่าน2,112.191,277.4739.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ9,550.163,708.0061.2 %ผ่าน1,846.08812.2056.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ11,079.911,967.3682.2 %ผ่าน1,941.061,338.5031.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ14,751.126,837.1053.7 %ผ่าน3,652.502,082.0943.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ8,537.563,600.0057.8 %ผ่าน1,579.441,425.009.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ11,433.532,839.0075.2 %ผ่าน2,226.301,555.5130.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ13,840.817,504.0345.8 %ผ่าน2,739.72153.7794.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ40,620.4518,797.5553.7 %ผ่าน2,967.93256.0091.4 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ10,526.665,655.9046.3 %ผ่าน1,960.07243.2087.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ10,669.284,329.0059.4 %ผ่าน2,169.24180.8391.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ9,418.341,651.0082.5 %ผ่าน1,598.76501.6468.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ10,855.796,132.0043.5 %ผ่าน2,169.24942.4856.6 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ16,099.13505.9296.9 %ผ่าน4,108.861,988.0551.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ25,045.112,300.0290.8 %ผ่าน3,975.76465.1088.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,003.383,325.0072.3 %ผ่าน2,568.57614.4476.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ49,921.9811,042.0077.9 %ผ่าน5,535.09211.8596.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ14,406.525,119.0064.5 %ผ่าน1,826.97221.4587.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ11,202.221,857.0083.4 %ผ่าน2,340.39406.1682.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ10,744.974,139.0061.5 %ผ่าน1,868.85670.1264.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ12,195.474,598.0062.3 %ผ่าน2,853.81707.7575.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ36,048.683,841.0089.3 %ผ่าน1,976.88363.4681.6 %ผ่าน
รจจ.อำนาจเจริญ 94,550.04134,519.20-42.3 %ไม่ผ่าน1,921.701,365.3928.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ9,618.431,640.0082.9 %ผ่าน1,427.61217.9284.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ9,806.135,489.2444.0 %ผ่าน1,674.83637.2062.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ8,876.491,921.0078.4 %ผ่าน1,427.61396.4072.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ17,007.7211,467.7232.6 %ผ่าน2,827.15846.3570.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ10,677.882,910.0072.7 %ผ่าน2,112.21713.1666.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ10,603.279,261.0012.7 %ไม่ผ่าน1,733.22390.4577.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ215,537.3838,480.0082.1 %ผ่าน4,288.121,136.6173.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ25,841.661,395.8494.6 %ผ่าน1,003.56347.0065.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน113,627.7031,752.0072.1 %ผ่าน1,787.34606.7566.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ415,007.28110,942.0073.3 %ผ่าน2,236.118.5599.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ37,881.1836,310.884.1 %ไม่ผ่าน4,501.532,414.1946.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 9,697.034,744.0051.1 %ผ่าน1,941.031,071.6444.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ8,948.202,487.0072.2 %ผ่าน1,313.61754.2442.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ53,769.4622,510.6058.1 %ผ่าน13,563.513,452.7174.5 %ผ่าน
รวม 1,666,640 607,090 63.57 % ผ่าน 116,291 36,468 68.64 % ผ่าน