สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู7,412.073.00100.0 %ผ่าน1,100.23323.0070.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู7,627.593,930.0048.5 %ผ่าน1,727.76208.5487.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู8,840.024,511.0049.0 %ผ่าน1,651.6990.0994.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�36,736.1634,032.007.4 %ไม่ผ่าน5,759.161,000.1482.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง11,335.53720.0093.6 %ผ่าน805.47195.5275.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�10,214.91379.0096.3 %ผ่าน711.722.7099.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง10,913.571,051.0090.4 %ผ่าน841.44201.2276.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู16,020.363.00100.0 %ผ่าน709.8648.1093.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�11,103.891,249.0088.8 %ผ่าน869.50167.2080.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา11,152.82888.0092.0 %ผ่าน1,033.83292.6171.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู11,484.4216,466.87-43.4 %ไม่ผ่าน2,754.621,671.9139.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู9,769.143,268.0066.5 %ผ่าน2,070.03449.2078.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู9,284.042,423.2073.9 %ผ่าน1,727.76834.7351.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู14,180.634,869.0065.7 %ผ่าน3,952.621,757.3155.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู10,393.5014,912.00-43.5 %ไม่ผ่าน2,414.28705.3470.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู12,973.9920,595.13-58.7 %ไม่ผ่าน3,439.201,057.4369.3 %ผ่าน
สปก. หนองบัวลำภู12,268.644,583.7062.6 %ผ่าน3,153.962,223.2429.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู34,448.9220,604.2740.2 %ผ่าน6,462.751,083.6883.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู10,236.403,556.0065.3 %ผ่าน2,355.2795.2896.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู10,406.922,245.0078.4 %ผ่าน2,070.05188.6590.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู8,429.311,758.0079.1 %ผ่าน1,613.67984.1039.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู11,223.059,418.0016.1 %ไม่ผ่าน2,754.631,025.2962.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู10,996.315,458.0050.4 %ผ่าน2,241.18486.5578.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู15,784.7021,768.58-37.9 %ไม่ผ่าน3,422.53173.0194.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู33,094.575,128.0084.5 %ผ่าน1,985.491,624.5018.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู10,759.509,188.0014.6 %ไม่ผ่าน2,412.331,155.1952.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู10,405.428,327.0020.0 %ผ่าน2,412.331,293.3346.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู13,813.255,010.0063.7 %ผ่าน2,241.18206.2290.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู8,167.957,544.007.6 %ไม่ผ่าน1,442.5269.7295.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู92,517.694,530.0095.1 %ผ่าน1,878.12287.3484.7 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู146,411.80119,123.5418.6 %ไม่ผ่าน2,450.701,156.7652.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู8,019.203,037.0062.1 %ผ่าน1,442.52295.8579.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู10,335.965,245.0049.3 %ผ่าน1,798.56432.4576.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู9,012.302,674.0070.3 %ผ่าน1,765.78329.1281.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู14,110.397,881.0044.1 %ผ่าน2,412.33984.2159.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,022.729,129.15-1.2 %ไม่ผ่าน2,127.091,030.0051.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 172,515.5934,764.0079.8 %ผ่าน3,098.56501.5883.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 251,977.0627,779.9946.6 %ผ่าน3,260.07992.9669.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู41,610.844,705.8688.7 %ผ่าน410.1665.2484.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง184,751.5539,772.0078.5 %ผ่าน1,919.011,206.5037.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู136,500.3361,131.0055.2 %ผ่าน2,995.291,140.0061.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู21,227.0840,090.00-88.9 %ไม่ผ่าน4,135.11560.5086.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9,778.585,678.0041.9 %ผ่าน2,108.07662.0568.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู7,731.483.00100.0 %ผ่าน1,271.37578.3754.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู55,157.8826,289.8752.3 %ผ่าน12,268.869,042.8126.3 %ผ่าน
รวม 1,360,158 605,722 55.47 % ผ่าน 111,479 38,880 65.12 % ผ่าน