สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี8,367.083,455.0058.7 %ผ่าน817.7199.7887.8 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี10,782.836,604.0038.8 %ผ่าน1,730.49202.4588.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี10,098.336,584.0034.8 %ผ่าน1,388.1962.6895.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 453,661.7538,695.0027.9 %ผ่าน8,348.071,154.4686.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1113,754.5298,180.0013.7 %ไม่ผ่าน10,939.261,478.2086.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 277,539.0271,481.007.8 %ไม่ผ่าน9,380.911,197.0087.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย12,656.522,260.0082.1 %ผ่าน779.19205.2073.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย11,936.562,647.0077.8 %ผ่าน613.39285.0053.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง21,155.938,849.0058.2 %ผ่าน959.16237.5075.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่18,357.187,384.0059.8 %ผ่าน776.10144.0081.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 118,796.0210,128.0046.1 %ผ่าน1,098.81282.4874.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 227,081.7010,329.0061.9 %ผ่าน918.63285.0069.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 119,357.705,313.0072.6 %ผ่าน1,152.2189.3092.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 223,257.387,050.0069.7 %ผ่าน1,160.01180.5084.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี10,802.4017,658.00-63.5 %ไม่ผ่าน4,199.011,887.0255.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี12,833.304,742.0063.0 %ผ่าน2,586.30912.0064.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี9,963.083,824.0061.6 %ผ่าน1,388.19186.9186.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี8,903.063,249.0063.5 %ผ่าน1,105.23364.6467.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี12,686.205,856.0053.8 %ผ่าน2,084.341,206.6542.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,670.842.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี13,802.474,204.0069.5 %ผ่าน2,871.451,541.4946.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี40,033.7768,723.00-71.7 %ไม่ผ่าน5,267.55380.0092.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี10,634.875,612.0047.2 %ผ่าน1,423.71415.6670.8 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 615,611.2321,641.00-38.6 %ไม่ผ่าน3,132.191,385.1855.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี9,150.152,574.0071.9 %ผ่าน1,217.07371.2369.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี15,473.7911,225.0027.5 %ผ่าน2,339.08853.5763.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี10,687.988,277.0022.6 %ผ่าน1,409.29608.8956.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี18,122.827,804.0056.9 %ผ่าน1,958.6792.2995.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี18,121.4310,411.0042.5 %ผ่าน3,056.631,613.5447.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี20,844.7161,499.00-195.0 %ไม่ผ่าน4,297.65235.6994.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี41,646.4624,000.0042.4 %ผ่าน2,901.64463.0884.0 %ผ่าน
รจก.บางขวาง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี115,328.00172,665.00-49.7 %ไม่ผ่าน1,891.44662.9265.0 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี6,884.792,749.0060.1 %ผ่าน1,045.9266.9393.6 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี14,392.707,129.0050.5 %ผ่าน2,928.51734.4674.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี12,438.315,711.0054.1 %ผ่าน1,958.67877.7255.2 %ผ่าน
สปส.จ.นนทบุรี38,567.6441,099.00-6.6 %ไม่ผ่าน6,237.27513.9591.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี14,469.336,177.0057.3 %ผ่าน1,616.40280.0682.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี13,715.8117,280.00-26.0 %ไม่ผ่าน1,575.18880.9544.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 189,283.0242,120.0052.8 %ผ่าน1,047.81523.5150.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 264,701.3139,944.0038.3 %ผ่าน1,847.981,291.8630.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี63,333.5350,497.0020.3 %ผ่าน1,952.881,284.9434.2 %ผ่าน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี21,272.5034,648.00-62.9 %ไม่ผ่าน802.47226.8171.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี13,741.7215,359.00-11.8 %ไม่ผ่าน1,012.38552.7845.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี286,938.1990,380.0068.5 %ผ่าน1,369.652,180.71-59.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี49,259.3568,049.00-38.1 %ไม่ผ่าน7,042.982,708.0161.6 %ผ่าน
สถาบันทันตกรรม250,220.86254,000.00-1.5 %ไม่ผ่าน587.66361.5938.5 %ผ่าน
สถาบันโรคทรวงอก2,306,103.001,897,032.0017.7 %ไม่ผ่าน35,271.092,134.7093.9 %ผ่าน
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ751,367.75417,500.0044.4 %ผ่าน1,038.233,394.81-227.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 12,059.708,058.0033.2 %ผ่าน2,255.55800.2664.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี8,313.122,357.0071.6 %ผ่าน798.70263.9866.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 4,828,511 3,713,012 23.10 % ผ่าน 156,252 38,165 75.57 % ผ่าน