สรุปผลประเมินจังหวัดเลย รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย7,549.981,365.0081.9 %ผ่าน1,711.07857.6449.9 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย74,284.8473,882.770.5 %ไม่ผ่าน264.96303.66-14.6 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย9,543.015,035.0047.2 %ผ่าน2,566.80739.9271.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเลย9,305.924,050.0056.5 %ผ่าน1,189.06155.3786.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย90,094.6733,552.0062.8 %ผ่าน9,222.412,084.3077.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน14,030.601,535.0089.1 %ผ่าน960.12125.8886.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย12,223.101,233.0089.9 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่11,415.451,605.0085.9 %ผ่าน900.03199.5077.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้วไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม10,218.071,166.0088.6 %ผ่าน1,250.40165.3086.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว28,094.81285.0099.0 %ผ่าน1,230.422.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง11,056.141,091.0090.1 %ผ่าน1,117.17149.3586.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ11,026.041,604.0085.5 %ผ่าน946.29199.5078.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง16,595.593,214.9080.6 %ผ่าน1,190.07237.5080.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ10,522.961,480.0085.9 %ผ่าน646.41199.5069.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเชียงคาน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ด่านศุลกากรท่าลี่21,024.5818,869.0110.3 %ไม่ผ่าน4,181.591,428.8965.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย16,095.0415,274.105.1 %ไม่ผ่าน4,221.212,921.6030.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย7,483.113,170.0057.6 %ผ่าน866.15661.8623.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย12,159.649,208.0024.3 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย10,224.991,720.0083.2 %ผ่าน2,680.89439.6383.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเลย8,529.87728.3091.5 %ผ่าน4,987.32651.9386.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย14,722.625,572.0062.2 %ผ่าน3,099.271,905.7738.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย15,783.086,462.3759.1 %ผ่าน5,019.871,570.1268.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย13,303.878,148.0038.8 %ผ่าน3,954.96323.6291.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ท่าอากาศยานเลย156,465.69111,427.5628.8 %ผ่าน1,767.031,029.7941.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,282.905,309.1052.9 %ผ่าน3,175.303.6599.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย10,178.002,720.0073.3 %ผ่าน2,496.65125.8195.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย8,360.391,848.0077.9 %ผ่าน2,243.52908.4659.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดเลย19,453.8617,864.348.2 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย11,264.675,286.0053.1 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย39,763.9927,369.1531.2 %ผ่าน4,164.15379.4190.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย10,853.054,139.1261.9 %ผ่าน2,985.14886.1270.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย16,210.6513,153.3418.9 %ไม่ผ่าน3,878.97463.8988.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย10,107.999,587.565.1 %ไม่ผ่าน2,509.77236.5390.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย33,114.685,573.0083.2 %ผ่าน2,509.74851.4766.1 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดเลย88,379.3489,287.17-1.0 %ไม่ผ่าน2,721.95639.9876.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย7,133.791,234.0082.7 %ผ่าน1,882.23319.0283.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย2,964.071,200.0059.5 %ผ่าน2,338.59461.0480.3 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)13,640.7613,694.52-0.4 %ไม่ผ่าน3,023.191,033.7965.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย14,132.668,700.9038.4 %ผ่าน4,050.061,639.7259.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 179,668.8641,606.3447.8 %ผ่าน7,880.55972.6587.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 356,229.9020,371.4463.8 %ผ่าน4,855.171,324.0972.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู17,635.7518,639.58-5.7 %ไม่ผ่าน4,713.2388,562.41-1,779.0 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย90,669.733,665.5296.0 %ผ่าน987.84263.1373.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย167,511.7533,961.0079.7 %ผ่าน3,048.511,054.1665.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง25,306.9123,441.007.4 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคเลย0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย253,014.5077,270.7569.5 %ผ่าน2,879.65728.6474.7 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย68,024.6644,108.0035.2 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 11,238.328,212.0026.9 %ผ่าน3,213.34881.9872.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 1,657,895 789,920 0.00 % รายงานไม่ครบ 119,531 118,089 0.00 % รายงานไม่ครบ