สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย9,892.663.00100.0 %ผ่าน1,527.00310.5579.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย69,802.4474,020.48-6.0 %ไม่ผ่าน201.63283.85-40.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย10,844.8410,722.141.1 %ไม่ผ่าน2,097.48333.6584.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย9,771.253,392.0065.3 %ผ่าน1,819.3546.7897.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย56,632.1724,046.6057.5 %ผ่าน6,147.871,195.1280.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ16,002.371,457.0090.9 %ผ่าน976.35186.0380.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่14,213.031,305.0090.8 %ผ่าน1,141.29180.0884.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย15,350.081,100.0092.8 %ผ่าน967.89182.8881.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี13,768.00603.0095.6 %ผ่าน1,326.60118.3091.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่14,415.981,673.0088.4 %ผ่าน973.29178.9981.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม13,829.03949.0093.1 %ผ่าน1,234.98181.9485.3 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 220,951.3616,554.0021.0 %ผ่าน7,808.98202.6397.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรหนองคาย149,473.98162,291.33-8.6 %ไม่ผ่าน6,033.781,115.2081.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย16,249.9822,107.01-36.0 %ไม่ผ่าน3,618.752,441.5032.5 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย11,126.935,015.7354.9 %ผ่าน1,812.24438.2275.8 %ผ่าน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย12,892.816,003.0053.4 %ผ่าน3,067.29620.2379.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย9,939.762,759.0072.2 %ผ่าน2,199.611,203.0445.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย19,029.511,645.0091.4 %ผ่าน1,983.39572.3571.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย16,453.685,732.0065.2 %ผ่าน2,439.812,852.95-16.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย14,233.366,051.0057.5 %ผ่าน3,020.53466.7784.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย12,189.267,576.4637.8 %ผ่าน2,667.96293.0889.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย14,858.339,855.6433.7 %ผ่าน2,445.6072.8397.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย40,073.4130,285.1924.4 %ผ่าน3,238.44847.4973.8 %ผ่าน
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย10,697.092,793.0073.9 %ผ่าน2,154.511,190.7144.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย75,804.691,290.0098.3 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย11,316.843,469.0069.3 %ผ่าน2,211.45141.6493.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย9,665.751,701.0082.4 %ผ่าน1,812.24575.2168.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย13,669.8511,243.4917.7 %ไม่ผ่าน3,238.44643.3980.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดหนองคาย23,862.0619,809.0017.0 %ไม่ผ่าน4,664.643,948.9715.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย15,082.3113,937.007.6 %ไม่ผ่าน3,808.92887.2876.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย16,620.5010,847.9934.7 %ผ่าน4,664.642,013.5556.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย16,317.8212,497.8023.4 %ผ่าน3,238.44128.8896.0 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย10,811.696,050.6444.0 %ผ่าน2,363.69707.3070.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย19,141.976,093.8968.2 %ผ่าน2,629.92527.9779.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย19,519.334,385.3977.5 %ผ่าน2,953.20849.8171.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย9,743.236,568.8032.6 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจฯหนองคาย35,030.915,493.0084.3 %ผ่าน1,888.98518.8572.5 %ผ่าน
รจจ.หนองคาย 188,649.1487,698.4053.5 %ผ่าน2,082.92810.9361.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย9,038.342,870.0068.2 %ผ่าน1,527.00435.2071.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย14,039.577,549.7446.2 %ผ่าน3,010.23960.7568.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย8,447.272,195.0074.0 %ผ่าน1,641.09481.6870.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย17,569.7314,620.2316.8 %ไม่ผ่าน2,858.111,416.8450.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย9,975.733.00100.0 %ผ่าน1,812.24286.0084.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1251,700.3655,529.4777.9 %ผ่าน4,255.821,714.9959.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 297,345.8640,876.0058.0 %ผ่าน4,470.131,140.8574.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย19,488.3425,407.34-30.4 %ไม่ผ่าน4,121.201,224.6270.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย16,633.8312,182.8826.8 %ผ่าน621.19740.54-19.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย101,098.8540,898.0059.5 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย257,908.61127,355.0150.6 %ผ่าน3,805.531,779.1353.2 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย205,431.06214,134.73-4.2 %ไม่ผ่าน1,838.67461.6574.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย39,844.2049,330.89-23.8 %ไม่ผ่าน5,127.783,948.7323.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 11,085.213,720.0066.4 %ผ่าน2,097.48841.2759.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย9,099.823,556.0060.9 %ผ่าน1,203.72437.0763.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 2,126,634 1,189,253 44.08 % ผ่าน 134,852 43,138 68.01 % ผ่าน