สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม8,942.071,490.0083.3 %ผ่าน1,401.00446.0268.2 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม77,329.9823,171.5070.0 %ผ่าน546.69264.8451.6 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม11,504.948,590.4425.3 %ผ่าน2,215.32497.3377.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม9,632.243,339.0065.3 %ผ่าน1,971.46187.6690.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม57,327.8322,789.6060.2 %ผ่าน9,672.871,852.9780.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย12,220.81318.0097.4 %ผ่าน630.4887.2286.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง11,463.231,079.0090.6 %ผ่าน497.1026.6294.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ11,422.691,295.0088.7 %ผ่าน476.4623.3695.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย13,111.842,085.0084.1 %ผ่าน963.4547.7095.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน11,854.272,016.0083.0 %ผ่าน949.14194.6679.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก12,335.511,907.0084.5 %ผ่าน912.6511.0298.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน11,731.19973.0091.7 %ผ่าน817.149.9098.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ11,604.681,290.0088.9 %ผ่าน859.0279.9590.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย12,780.581,320.0089.7 %ผ่าน1,123.94236.9878.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม14,910.293,312.0077.8 %ผ่าน801.1291.5988.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช11,198.51438.0096.1 %ผ่าน868.2026.4297.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม15,312.421,561.0089.8 %ผ่าน890.52138.8984.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม11,180.3812,617.91-12.9 %ไม่ผ่าน2,484.902,407.123.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ8,544.064,203.0050.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม14,147.183,037.0078.5 %ผ่าน3,264.57167.9994.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม10,857.614,672.0057.0 %ผ่าน2,408.77327.4986.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม10,096.632,966.0070.6 %ผ่าน2,142.60432.7779.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม22,691.952,213.8690.2 %ผ่าน7,257.911,939.8173.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม7,810.534,246.0045.6 %ผ่าน1,472.552,455.55-66.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม16,076.9712,111.0624.7 %ผ่าน4,424.523,030.9431.5 %ผ่าน
ส.ป.ก. มหาสารคาม12,162.904,773.0060.8 %ผ่าน2,860.51271.9890.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม24,395.3238,177.93-56.5 %ไม่ผ่าน4,653.211,978.3757.5 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)35,586.5544,826.01-26.0 %ไม่ผ่าน10,095.2016,743.40-65.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม12,142.256,897.2443.2 %ผ่าน2,903.251,194.1958.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม5,538.77676.0087.8 %ผ่าน174.518.5595.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม10,173.301,912.0081.2 %ผ่าน1,791.21117.5993.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม10,018.51615.0093.9 %ผ่าน1,857.36782.8857.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม10,978.587,751.7229.4 %ผ่าน2,351.78371.8884.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม20,125.5964,339.00-219.7 %ไม่ผ่าน5,787.623,427.5440.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม26,444.1817,390.0034.2 %ผ่าน6,029.64376.0493.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม11,848.985,004.0057.8 %ผ่าน2,140.69177.3491.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม24,393.0623,031.605.6 %ไม่ผ่าน5,844.97382.3593.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม4,401.595,476.00-24.4 %ไม่ผ่าน1,447.97801.9444.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม12,909.657,806.0039.5 %ผ่าน2,610.66892.7565.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม14,932.1311,125.0025.5 %ผ่าน2,827.17593.2379.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม18,991.016,015.0068.3 %ผ่าน3,911.04597.1284.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม18,541.783,109.4483.2 %ผ่าน2,542.65190.4892.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม34,090.074,883.0085.7 %ผ่าน2,028.51422.7079.2 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 132,137.75177,404.13-34.3 %ไม่ผ่าน2,690.933,583.57-33.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม11,309.197,275.0035.7 %ผ่าน2,142.60384.2782.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม13,091.018,548.0034.7 %ผ่าน1,760.34810.0954.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม9,859.975,368.0045.6 %ผ่าน2,009.52659.4267.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม18,817.5912,562.0033.2 %ผ่าน3,169.411,156.6563.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม17,133.236,703.0060.9 %ผ่าน4,481.582,327.6048.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม11,010.0118,937.56-72.0 %ไม่ผ่าน2,313.691,179.6749.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 179,347.3629,443.4762.9 %ผ่าน3,966.30686.6482.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 247,904.1142,025.0012.3 %ไม่ผ่าน56,105.98904.2598.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3107,051.7129,560.4272.4 %ผ่าน3,189.481,633.4448.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม57,256.6832,481.6043.3 %ผ่าน5,434.60567.9689.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม33,932.7120,440.8039.8 %ผ่าน971.861,498.88-54.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม96,941.0761,426.7036.6 %ผ่าน2,549.071,462.3442.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม49,420.8851,416.00-4.0 %ไม่ผ่าน5,454.753,943.1527.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 10,890.673,881.0064.4 %ผ่าน2,427.87115.9495.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม9,108.772,431.0073.3 %ผ่าน1,603.70626.4260.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม131,121.3936,681.4272.0 %ผ่าน18,134.275,251.5871.0 %ผ่าน
รวม 1,560,097 923,434 40.81 % ผ่าน 229,316 71,107 68.99 % ผ่าน