สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด9,904.953.00100.0 %ผ่าน1,567.89312.9880.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด44,161.622,771.0093.7 %ผ่าน437.76188.9556.8 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,535.022,952.0016.5 %ไม่ผ่าน1,413.782.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด8,881.983,709.0058.2 %ผ่าน1,299.69112.7991.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด69,385.149,847.5285.8 %ผ่าน9,668.731,494.4984.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย13,103.341,005.0092.3 %ผ่าน993.9063.2793.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน12,456.27673.0094.6 %ผ่าน704.8891.5687.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร12,163.23261.0097.9 %ผ่าน610.2623.8996.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี12,805.02383.0097.0 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์13,513.593.00100.0 %ผ่าน1,038.032.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร1,514.24694.0054.2 %ผ่าน1,049.1961.3794.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย11,245.24927.0091.8 %ผ่าน660.57138.6379.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย6,039.39298.0095.1 %ผ่าน861.034.7599.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง13,043.341,084.0091.7 %ผ่าน913.622.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี8,454.62264.0096.9 %ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด14,817.764,854.0067.2 %ผ่าน751.442.8599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง11,564.38299.0097.4 %ผ่าน483.1233.6193.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ14,093.97981.0093.0 %ผ่าน556.9846.6691.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ14,771.391,718.0088.4 %ผ่าน693.84158.4177.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ12,223.853.00100.0 %ผ่าน872.612.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก12,347.44424.0096.6 %ผ่าน796.86136.5582.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ13,949.30367.0097.4 %ผ่าน690.4232.8695.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด13,866.5211,207.7419.2 %ไม่ผ่าน3,108.181,292.9558.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง9,018.541,769.0080.4 %ผ่าน904.74305.9066.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ8,216.455,147.4037.4 %ผ่าน1,573.17798.0049.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ8,436.992,258.0073.2 %ผ่าน1,551.48589.0062.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด6,613.623.00100.0 %ผ่าน2,525.942.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด11,808.135,113.0056.7 %ผ่าน2,651.82320.7387.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด7,586.093.00100.0 %ผ่าน1,852.77335.3681.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด18,433.309,425.0048.9 %ผ่าน3,300.42776.4676.5 %ผ่าน
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด14,285.0411,979.0016.1 %ไม่ผ่าน3,174.03331.5589.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)64,637.1035,132.4945.6 %ผ่าน5,686.323.7599.9 %ผ่าน
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด217,894.47121,907.8144.1 %ผ่าน859.712,076.30-141.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด12,769.414,947.7061.3 %ผ่าน3,294.76522.4184.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด6,096.123.00100.0 %ผ่าน190.922.8598.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)5,499.181,445.0073.7 %ผ่าน130.2078.8039.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด10,094.692,275.0077.5 %ผ่าน2,329.41954.7559.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด11,430.243.00100.0 %ผ่าน2,537.702.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ8,557.203,634.3457.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด16,728.447,009.0058.1 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด29,933.402,281.0092.4 %ผ่าน9,538.53878.3590.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด18,948.4439,391.24-107.9 %ไม่ผ่าน3,384.66210.3193.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด37,934.196,178.0083.7 %ผ่าน3,678.661,726.1553.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด13,668.967,798.4542.9 %ผ่าน3,336.381,925.3242.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด14,725.0229,783.00-102.3 %ไม่ผ่าน2,454.48722.6670.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด15,147.181,634.2489.2 %ผ่าน3,849.723.7599.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด12,023.725,853.0051.3 %ผ่าน1,945.5988.0595.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด242,264.7827,239.9988.8 %ผ่าน1,450.20681.9553.0 %ผ่าน
รจจ.ร้อยเอ็ด 303,410.59136,983.3454.9 %ผ่าน3,480.09127.9096.3 %ผ่าน
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด9,778.3014,345.00-46.7 %ไม่ผ่าน1,168.74435.1162.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด1,947.481,674.0014.0 %ไม่ผ่าน716.88497.0030.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด14,026.515,732.0059.1 %ผ่าน2,366.58589.4175.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด15,403.2617,911.71-16.3 %ไม่ผ่าน3,502.381,555.9255.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด14,174.169,229.0034.9 %ผ่าน3,564.6049,198.23-1,280.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,758.80609.2177.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1107,369.233.00100.0 %ผ่าน3,395.042.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 247,328.8825,561.0046.0 %ผ่าน3,512.19903.1374.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 366,826.648,555.1987.2 %ผ่าน2,823.24343.0487.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด174,849.8829,780.5383.0 %ผ่าน6,817.982,701.9860.4 %ผ่าน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด20,104.1222,440.00-11.6 %ไม่ผ่าน557.34521.796.4 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด7,705.073.00100.0 %ผ่าน875.222.8599.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย76,462.8028,752.0062.4 %ผ่าน2,715.902,862.45-5.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร136,981.923.00100.0 %ผ่าน2,425.682.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง602,551.0031,665.0094.7 %ผ่าน2,750.01463.5783.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด231,735.753.00100.0 %ผ่าน2,280.542.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด129,645.363.00100.0 %ผ่าน3,401.402.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด450,682.81114,570.0074.6 %ผ่าน4,701.78726.8584.5 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด437,577.313.00100.0 %ผ่าน2,630.822.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด29,079.043.00100.0 %ผ่าน6,021.602.85100.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 11,665.063,316.0071.6 %ผ่าน2,537.70577.5677.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด8,775.511,020.0088.4 %ผ่าน1,396.74202.1185.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด153,135.976,001.0096.1 %ผ่าน27,817.082,501.0091.0 %ผ่าน
รวม 4,213,252 830,864 80.28 % ผ่าน 194,150 86,017 55.70 % ผ่าน