สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์7,925.102,679.0066.2 %ผ่าน1,654.68241.6785.4 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์11,235.0514,868.00-32.3 %ไม่ผ่าน2,671.26857.8567.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์9,612.97249.3097.4 %ผ่าน2,100.84145.2493.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์38,169.7538,402.20-0.6 %ไม่ผ่าน7,292.431,891.1174.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย13,809.252,197.0084.1 %ผ่าน602.58126.9078.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์12,180.662,185.0082.1 %ผ่าน1,170.08170.2285.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง12,044.10606.0095.0 %ผ่าน1,073.9729.7297.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง13,743.22339.0097.5 %ผ่าน1,206.27175.1985.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์17,158.973,199.0081.4 %ผ่าน881.5566.4092.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด14,218.762,351.0083.5 %ผ่าน672.87171.3674.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ11,487.451,731.0084.9 %ผ่าน969.90172.0082.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์13,506.111,266.0090.6 %ผ่าน566.0633.6194.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี11,822.341,515.0087.2 %ผ่าน1,162.25170.5885.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง11,731.431,012.0091.4 %ผ่าน881.04183.4779.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก11,687.141,355.0088.4 %ผ่าน669.54163.1675.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์15,280.3020,921.57-36.9 %ไม่ผ่าน4,154.493,317.0020.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์11,187.227,191.9435.7 %ผ่าน2,671.56651.5875.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์16,057.316,565.3059.1 %ผ่าน3,869.552,564.8633.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์5,649.1312,668.40-124.3 %ไม่ผ่าน1,367.0787.1693.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์13,951.2010,079.0027.8 %ผ่าน3,581.20368.2589.7 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์15,880.9826,348.17-65.9 %ไม่ผ่าน4,154.79250.2994.0 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)23,496.6627,629.25-17.6 %ไม่ผ่าน6,546.451,058.3083.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์10,767.175,464.1149.3 %ผ่าน2,614.20644.2075.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์5,021.641,230.0075.5 %ผ่าน184.0866.1264.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์12,228.842,702.0077.9 %ผ่าน2,785.41213.7492.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์9,454.832,938.0068.9 %ผ่าน1,929.69636.3367.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์11,452.658,298.0027.5 %ผ่าน2,671.32567.7078.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์15,592.2011,243.0027.9 %ผ่าน3,983.40670.9883.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์10,889.6146,908.00-330.8 %ไม่ผ่าน2,671.261,867.7930.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์26,436.0734,735.08-31.4 %ไม่ผ่าน4,211.85324.0192.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์11,495.509,252.9019.5 %ไม่ผ่าน2,728.53105.6696.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์11,459.446,208.1645.8 %ผ่าน2,671.32695.1174.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์17,808.555,443.0069.4 %ผ่าน3,753.821,035.9272.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์16,552.529,815.0040.7 %ผ่าน2,271.93109.6095.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์102,309.4010,342.0089.9 %ผ่าน2,534.79501.6880.2 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 284,537.69207,645.3127.0 %ผ่าน3,504.174,197.87-19.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์9,717.054,018.0058.7 %ผ่าน1,758.48244.9286.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์18,949.477,026.3062.9 %ผ่าน2,500.40605.7075.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์9,807.852,466.9074.8 %ผ่าน2,157.90647.5770.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์19,668.1614,470.7426.4 %ผ่าน4,221.84905.5978.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์15,503.878,582.0044.6 %ผ่าน4,002.441,411.7464.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์21,969.6921,686.641.3 %ไม่ผ่าน5,295.45637.1988.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1125,964.6739,020.1869.0 %ผ่าน6,230.721,387.4777.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2120,267.7022,965.5080.9 %ผ่าน2,963.67864.8570.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3162,113.7027,430.3583.1 %ผ่าน3,943.82866.0678.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์28,624.2017,690.5438.2 %ผ่าน6,175.929,910.92-60.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์39,389.9823,319.0740.8 %ผ่าน1,310.451,330.00-1.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์55,174.1974,348.00-34.8 %ไม่ผ่าน6,333.755,455.6813.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 11,044.937,627.2030.9 %ผ่าน2,481.15904.4063.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์8,479.743,751.0055.8 %ผ่าน1,701.45718.8257.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์151,434.0339,990.7173.6 %ผ่าน20,095.8914,808.4526.3 %ผ่าน
รวม 1,655,951 861,976 47.95 % ผ่าน 159,610 65,232 59.13 % ผ่าน