สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร7,768.651,093.0085.9 %ผ่าน1,709.24475.7172.2 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร52,821.4414,021.0073.5 %ผ่าน574.71254.9955.6 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ330.2430.9790.6 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร48,582.4236,156.0025.6 %ผ่าน10,456.571,872.8882.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์9,072.24966.0089.4 %ผ่าน573.66149.6673.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า10,771.061,276.0088.2 %ผ่าน1,203.242.7099.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ13,983.17826.0094.1 %ผ่าน459.4535.2892.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์8,540.13898.0089.5 %ผ่าน1,101.5433.6196.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย12,555.62564.0095.5 %ผ่าน425.162.7099.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง11,304.40697.0093.8 %ผ่าน1,279.19215.1883.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม12,390.481,294.0089.6 %ผ่าน861.03191.9177.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน11,068.271,396.0087.4 %ผ่าน951.36114.5688.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว751.643.0099.6 %ผ่าน95.6433.0465.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน10,990.57826.0092.5 %ผ่าน754.17182.4875.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร15,891.033,203.0079.8 %ผ่าน903.66105.9688.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส9,866.992,061.0079.1 %ผ่าน1,300.86185.0285.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ11,514.04715.0093.8 %ผ่าน854.71132.9284.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน12,045.272,799.0076.8 %ผ่าน1,400.65328.7276.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว11,248.46891.0092.1 %ผ่าน1,251.81150.1788.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย13,357.731,465.0089.0 %ผ่าน957.81181.9881.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร14,026.794,828.0065.6 %ผ่าน4,048.201,726.4657.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร11,092.933,256.0070.6 %ผ่าน2,964.24844.2971.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร10,333.761,420.0086.3 %ผ่าน1,862.791,413.1724.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร29,305.825,508.0081.2 %ผ่าน10,266.393,302.7067.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร9,948.016,145.0038.2 %ผ่าน1,668.511,282.5023.1 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร14,048.0611,829.0015.8 %ไม่ผ่าน4,904.014,188.3114.6 %ไม่ผ่าน
ส.ป.ก. สกลนคร13,349.117,396.3244.6 %ผ่าน3,877.08361.0490.7 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร22,025.7228,480.65-29.3 %ไม่ผ่าน4,156.39921.5077.8 %ผ่าน
ท่าอากาศยานสกลนครไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)37,494.2346,834.55-24.9 %ไม่ผ่าน13,843.8218,456.60-33.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร11,322.806,185.1045.4 %ผ่าน2,983.311,467.7550.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร11,856.9416,133.50-36.1 %ไม่ผ่าน229.94197.8114.0 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)3,326.291,444.0056.6 %ผ่าน189.422.7098.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร11,349.902,227.0080.4 %ผ่าน2,297.46147.1293.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร9,329.172,808.0069.9 %ผ่าน1,245.93467.4062.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร10,325.746,149.0040.4 %ผ่าน2,622.00495.9081.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสกลนคร17,153.3712,420.0027.6 %ผ่าน4,963.921,396.8171.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร12,724.652,688.0078.9 %ผ่าน2,251.59982.1656.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร24,574.7126,982.00-9.8 %ไม่ผ่าน6,653.40371.9594.4 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร46,054.6142,074.958.6 %ไม่ผ่าน7,962.216,723.2015.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร34,755.696,035.0082.6 %ผ่าน2,679.00779.5370.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร13,417.256,483.0051.7 %ผ่าน3,762.60743.8680.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร18,146.067,349.5759.5 %ผ่าน4,219.29704.1183.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร13,667.399,931.0827.3 %ผ่าน1,670.4075.0595.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนครไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รจจ.สกลนคร 280,427.06342,211.00-22.0 %ไม่ผ่าน4,225.621,371.5367.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร16,979.105,077.1570.1 %ผ่าน3,192.45592.9281.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร33,489.292,868.0091.4 %ผ่าน2,336.76514.8578.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร19,752.677,954.7859.7 %ผ่าน2,900.461,353.8253.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร13,852.2411,079.9520.0 %ผ่าน4,200.341,673.8160.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร15,014.3815,221.96-1.4 %ไม่ผ่าน3,249.24624.2780.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 199,685.4139,228.0060.6 %ผ่าน4,620.871,591.3165.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2100,205.1439,648.0160.4 %ผ่าน7,871.071,829.1176.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 30.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร14,281.669,436.5033.9 %ผ่าน1,209.91732.7839.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร328,144.34160,507.0351.1 %ผ่าน6,194.624,530.7926.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน458,513.6365,122.9985.8 %ผ่าน3,556.321,435.7759.6 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร88,239.3638,185.0056.7 %ผ่าน2,356.561,161.8850.7 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 10,750.015,210.0051.5 %ผ่าน2,831.191,223.2856.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร10,034.731,821.2581.9 %ผ่าน2,165.63434.9279.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร139,503.0327,061.2880.6 %ผ่าน17,471.079,019.1048.4 %ผ่าน
รวม 2,313,025 1,106,391 52.17 % ผ่าน 187,149 79,823 57.35 % ผ่าน