สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม8,344.871,489.0082.2 %ผ่าน1,363.62105.0692.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม1,001,500.1024,593.0097.5 %ผ่าน6,785.79482.5592.9 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม10,119.165,832.0042.4 %ผ่าน1,318.08571.7256.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม11,215.664,859.0056.7 %ผ่าน2,103.93187.2391.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม39,759.8721,366.7246.3 %ผ่าน6,230.391,798.1771.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน21,063.591,040.0095.1 %ผ่าน715.11208.9970.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม13,433.481,011.0092.5 %ผ่าน855.36230.9673.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก1,572.321,166.0025.8 %ผ่าน1,544.61240.7784.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า13,789.93741.0094.6 %ผ่าน979.1214.9698.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง13,896.352,012.0085.5 %ผ่าน1,197.39267.3877.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก12,916.51879.0093.2 %ผ่าน901.922.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์13,003.04943.0092.7 %ผ่าน841.290.27100.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร13,158.741,188.0091.0 %ผ่าน773.39138.3482.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม13,804.22779.0094.4 %ผ่าน1,055.22226.2578.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรนครพนม31,424.3583,552.01-165.9 %ไม่ผ่าน6,041.46775.4787.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 13,043.6913,826.10-6.0 %ไม่ผ่าน3,073.742,199.2528.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม8,380.723,699.5055.9 %ผ่าน1,147.86314.4572.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม8,359.692,213.0073.5 %ผ่าน1,638.18507.3069.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม8,053.473,245.7059.7 %ผ่าน1,461.54461.7068.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม14,108.234,952.0064.9 %ผ่าน3,130.771,371.6256.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม19,980.803,195.0084.0 %ผ่าน2,275.08574.6674.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม13,251.873,127.0076.4 %ผ่าน971.22439.5354.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม23,204.6231,099.98-34.0 %ไม่ผ่าน6,154.352,479.1859.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม10,236.527,142.0030.2 %ผ่าน1,995.001,340.7332.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม15,986.0713,674.9814.5 %ไม่ผ่าน4,385.772,238.3449.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม20,775.574,979.0076.0 %ผ่าน2,265.12408.2582.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ท่าอากาศยานนครพนม225,316.09261,955.25-16.3 %ไม่ผ่าน615.331,103.10-79.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม12,231.092,879.0076.5 %ผ่าน2,940.631,271.7756.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม8,075.772,782.0665.6 %ผ่าน188.9189.8652.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)3,619.58375.5089.6 %ผ่าน149.7989.1940.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม9,462.092,606.0072.5 %ผ่าน1,989.84990.6450.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม13,391.537,207.0046.2 %ผ่าน2,236.37860.9561.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครพนม18,495.5512,451.8632.7 %ผ่าน3,758.311,715.4654.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม15,390.499,920.0035.5 %ผ่าน3,530.10778.0578.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม15,804.944,709.0070.2 %ผ่าน3,473.081,140.9567.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม45,141.5529,137.5035.5 %ผ่าน5,926.14391.6793.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม35,476.534,948.0086.1 %ผ่าน2,160.99807.0162.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม12,093.406,953.0042.5 %ผ่าน2,503.171,124.8055.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,585.582,009.2522.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม15,464.633,678.9076.2 %ผ่าน2,788.50529.4581.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม17,017.4812,476.6926.7 %ผ่าน1,875.75197.3089.5 %ผ่าน
สพ.นครพนม108,428.3026,186.0175.8 %ผ่าน2,007.42761.6762.1 %ผ่าน
รจก.นครพนม 231,679.47216,663.006.5 %ไม่ผ่าน3,770.712,506.8433.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม16,989.368,379.9750.7 %ผ่าน100,595.64184.5599.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม13,501.8410,090.0025.3 %ผ่าน3,054.731,387.2854.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม11,322.065,080.2755.1 %ผ่าน1,932.78664.9965.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม16,288.7912,839.7621.2 %ผ่าน2,958.841,513.4748.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม9,130.795,504.0039.7 %ผ่าน4,004.431,516.2162.1 %ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม12,240.9446,660.16-281.2 %ไม่ผ่าน2,040.21532.5473.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1159,607.2330,793.6280.7 %ผ่าน3,961.812,796.9629.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 224,236.5422,275.788.1 %ไม่ผ่าน4,487.041,778.4460.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม25,735.9221,249.2517.4 %ไม่ผ่าน1,354.561,281.455.4 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม91,563.7710,767.9688.2 %ผ่าน1,003.86419.9058.2 %ผ่าน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม138,177.38109,517.0120.7 %ผ่าน3,534.48813.2077.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม258,420.9242,844.0183.4 %ผ่าน2,224.681,268.9343.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง86,364.0939,109.8054.7 %ผ่าน2,672.911,025.1461.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม37,721.4547,641.64-26.3 %ไม่ผ่าน5,556.604,233.0023.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 12,711.615,362.0057.8 %ผ่าน2,274.991,088.1252.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม12,223.814,519.0063.0 %ผ่าน1,590.51649.1159.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม107,578.9545,924.0557.3 %ผ่าน8,719.891,582.4381.9 %ผ่าน
รวม 3,195,288 1,316,092 58.81 % ผ่าน 255,674 56,690 77.83 % ผ่าน