สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร8,589.862,153.0074.9 %ผ่าน1,336.22336.6174.8 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร91,662.1629,076.5068.3 %ผ่าน253.86238.516.0 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร3,535.0530,238.46-755.4 %ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร9,922.874,694.0052.7 %ผ่าน1,887.69402.4078.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร10,732.584,700.0056.2 %ผ่าน1,925.72438.3577.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร61,264.8146,775.5823.7 %ผ่าน9,132.781,121.0087.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี13,414.10604.0095.5 %ผ่าน1,001.28115.1388.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล12,919.44832.0093.6 %ผ่าน755.55182.1175.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย13,207.811,150.0091.3 %ผ่าน678.60111.9183.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,070.73158.3185.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง12,498.12581.0095.4 %ผ่าน799.50109.6886.3 %ผ่าน
ด่านศุลกากรมุกดาหาร62,060.05123,517.09-99.0 %ไม่ผ่าน9,005.88621.4893.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร13,153.8911,831.0710.1 %ไม่ผ่าน2,781.302,560.807.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร7,986.114,352.0045.5 %ผ่าน1,374.18140.9089.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร12,132.294,808.1860.4 %ผ่าน2,857.501,191.8458.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร9,960.695,427.0045.5 %ผ่าน2,058.81660.2067.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร8,476.693,224.7762.0 %ผ่าน1,545.391,199.2322.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร10,368.137,820.4424.6 %ผ่าน2,229.902,409.23-8.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร4,812.638,655.00-79.8 %ไม่ผ่าน1,147.261,135.251.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร15,003.849,534.8736.5 %ผ่าน3,889.83741.0081.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 12,105.086,484.0046.4 %ผ่าน2,857.50343.4288.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร13,743.0818,511.75-34.7 %ไม่ผ่าน3,085.681,339.0056.6 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร9,196.793,689.3059.9 %ผ่าน1,773.511,455.5217.9 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร6,732.663,339.0050.4 %ผ่าน148.898.5594.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร10,278.741,726.0083.2 %ผ่าน2,172.8489.0195.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร9,238.511,512.7883.6 %ผ่าน1,716.54412.7676.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร11,690.408,504.0027.3 %ผ่าน2,572.261,024.3760.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร42,814.83127,005.66-196.6 %ไม่ผ่าน3,998.455,156.78-29.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร14,565.879,387.0035.6 %ผ่าน3,770.251,519.5859.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร10,349.537,745.0025.2 %ผ่าน2,115.81661.4868.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร25,289.8625,993.17-2.8 %ไม่ผ่าน6,052.20116.5498.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร9,987.854,694.0053.0 %ผ่าน2,343.991,086.7053.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร12,116.297,462.0038.4 %ผ่าน2,743.32921.2066.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร10,753.395,900.0045.1 %ผ่าน2,287.02357.5884.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร12,382.293,117.0074.8 %ผ่าน2,857.41835.3070.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร14,725.826,168.3358.1 %ผ่าน1,602.36110.9393.1 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร99,061.716,841.0093.1 %ผ่าน1,993.41678.3066.0 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร133,651.5973,500.1845.0 %ผ่าน2,396.311,589.8933.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร9,339.494,034.0056.8 %ผ่าน1,659.48478.3171.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร14,224.967,025.0050.6 %ผ่าน3,237.74981.6669.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร9,402.613,148.0066.5 %ผ่าน1,830.63424.3976.8 %ผ่าน
สปส.จ.มุกดาหาร11,494.377,083.8338.4 %ผ่าน2,515.23766.5169.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร11,724.803,988.0066.0 %ผ่าน2,857.50747.5573.8 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร28,903.022,725.2590.6 %ผ่าน4,047.21703.0582.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร32,654.0527,388.5616.1 %ไม่ผ่าน9,893.35860.5991.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร118,919.3424,021.5679.8 %ผ่าน4,974.721,555.8368.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร29,195.307,057.5175.8 %ผ่าน884.51314.2064.5 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร16,512.1636,333.52-120.0 %ไม่ผ่าน1,415.48295.4979.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร267,693.7262,824.0076.5 %ผ่าน2,280.93614.5873.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย43,004.2031,390.6027.0 %ผ่าน1,816.831,508.4217.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร18,531.4033,817.43-82.5 %ไม่ผ่าน4,955.314,484.949.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 10,664.955,729.4046.3 %ผ่าน2,229.90910.8259.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร8,254.572,679.0067.5 %ผ่าน1,374.27553.0659.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร69,613.5317,814.9874.4 %ผ่าน14,812.0813,199.4510.9 %ไม่ผ่าน
รวม 1,540,518 898,616 41.67 % ผ่าน 153,005 59,980 60.80 % ผ่าน