สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ10,873.418,796.9919.1 %ไม่ผ่าน6,283.0538.9499.4 %ผ่าน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่8,180.54105.0098.7 %ผ่าน2,361.57472.7980.0 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่188,567.0626,291.0186.1 %ผ่าน457.59352.7322.9 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่29,975.5823,660.4021.1 %ผ่าน203.9412.0494.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน814.11442.0045.7 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่47,724.1743,137.089.6 %ไม่ผ่าน352.95271.0323.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่43,104.8846,828.61-8.6 %ไม่ผ่าน5,290.03909.7582.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 510,788.136,536.9839.4 %ผ่าน4,719.3091.6898.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่9,896.726,535.0034.0 %ผ่าน2,989.08156.2294.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 8125,222.3454,845.2056.2 %ผ่าน10,063.351,158.4488.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 163,014.4341,034.1034.9 %ผ่าน17,856.782,035.2088.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 226,963.1010,288.4861.8 %ผ่าน7,781.371,418.3581.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง11,424.992,134.0081.3 %ผ่าน995.88125.1487.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว13,394.341,475.0089.0 %ผ่าน1,371.8494.1293.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ11,862.27871.0092.7 %ผ่าน1,360.4730.7797.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า11,418.891,971.0082.7 %ผ่าน1,439.46368.2974.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด12,023.492,885.0076.0 %ผ่าน814.6463.6892.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ11,301.301,097.0090.3 %ผ่าน631.05213.7566.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง14,216.123,037.0078.6 %ผ่าน2,108.04140.6493.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว13,913.281,378.0090.1 %ผ่าน1,521.872.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 115,283.7612,385.0019.0 %ไม่ผ่าน1,067.34209.0080.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 236,715.1213,175.0064.1 %ผ่าน1,010.07196.6580.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม11,342.95946.0091.7 %ผ่าน2,067.69223.0089.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง12,175.912,177.0082.1 %ผ่าน1,211.70186.1184.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม11,957.083,489.0070.8 %ผ่าน774.36196.5374.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย11,520.28811.0093.0 %ผ่าน1,885.77135.8792.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง10,712.48259.0097.6 %ผ่าน1,448.82319.2078.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง10,242.851,057.0089.7 %ผ่าน722.525.8599.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง53,672.174,927.5090.8 %ผ่าน969.45286.4170.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย10,540.003,670.0065.2 %ผ่าน791.88211.9373.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง16,302.503,333.0079.6 %ผ่าน901.32113.6987.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี13,185.403,427.0074.0 %ผ่าน668.25235.7164.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง12,110.071,674.0086.2 %ผ่าน887.9473.7791.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย11,433.30318.0097.2 %ผ่าน2,036.79513.0074.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด11,634.622,180.0081.3 %ผ่าน1,152.03280.6475.6 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 318,492.4522,947.67-24.1 %ไม่ผ่าน6,654.81434.1793.5 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเชียงดาว10,509.596,713.0036.1 %ผ่าน2,394.75270.5988.7 %ผ่าน
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่12,292.468,652.3029.6 %ผ่าน3,665.06287.0992.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 524,408.2030,666.30-25.6 %ไม่ผ่าน4,532.872,232.5050.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่26,541.0038,925.00-46.7 %ไม่ผ่าน7,952.256,346.4920.2 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่16,041.2013,212.6717.6 %ไม่ผ่าน3,559.57910.0074.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่20,459.523,890.0081.0 %ผ่าน5,271.002,772.6747.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 937,450.009,368.0075.0 %ผ่าน5,746.711,027.6182.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่11,723.274,160.0064.5 %ผ่าน2,750.76674.2175.5 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 1129,968.79152,905.55-17.6 %ไม่ผ่าน39,384.3015,646.5060.3 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,233.292,378.8054.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่5,905.512,270.0061.6 %ผ่าน3,844.801,501.0361.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 515,994.7512,600.7721.2 %ผ่าน7,115.872,644.0962.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่12,720.6211,559.009.1 %ไม่ผ่าน3,961.626,888.45-73.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 615,712.8426,773.00-70.4 %ไม่ผ่าน5,922.151,206.1879.6 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 119,744.3675,736.0036.8 %ผ่าน6,711.23842.0587.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่8,803.149,875.68-12.2 %ไม่ผ่าน2,323.411,874.3319.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่15,774.8514,214.219.9 %ไม่ผ่าน8,106.48288.9396.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่31,957.9521,685.8032.1 %ผ่าน10,063.057,624.2724.2 %ผ่าน
ส.ป.ก. เชียงใหม่13,771.989,828.0028.6 %ผ่าน4,073.01664.4683.7 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 113,354.336,274.5953.0 %ผ่าน6,267.593,903.5337.7 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่52,300.52163,184.16-212.0 %ไม่ผ่าน12,039.181,169.3890.3 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 1 45,992.2058,287.00-26.7 %ไม่ผ่าน17,046.5117,443.00-2.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)18,429.5719,665.00-6.7 %ไม่ผ่าน7,336.923,747.7548.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่12,029.242,486.0079.3 %ผ่าน3,388.41830.3075.5 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)37,127.5911,554.0068.9 %ผ่าน4,814.761,941.3059.7 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)36,327.6260,905.53-67.7 %ไม่ผ่าน10,760.182,729.1174.6 %ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ66,602.1434,090.4248.8 %ผ่าน1,191.00528.6155.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)69,158.509,434.7086.4 %ผ่าน618.698.5598.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่14,715.383,550.0075.9 %ผ่าน4,833.64217.4395.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่11,281.536,436.0043.0 %ผ่าน3,445.471,022.8070.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่17,920.6112,001.0033.0 %ผ่าน3,775.861,105.7770.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่50,282.48241,171.00-379.6 %ไม่ผ่าน6,868.355,589.2918.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่20,589.8112,330.0040.1 %ผ่าน5,632.312,433.1156.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่22,536.767,470.0066.9 %ผ่าน4,301.19811.6981.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่41,534.2244,030.00-6.0 %ไม่ผ่าน12,096.58159.1598.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่38,532.2411,825.0069.3 %ผ่าน4,646.19991.8778.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่16,285.8914,901.158.5 %ไม่ผ่าน3,977.912,836.0128.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่14,639.847,525.0048.6 %ผ่าน4,858.971,124.6676.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่27,710.388,610.3368.9 %ผ่าน7,061.212,554.3963.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่17,246.4726,053.00-51.1 %ไม่ผ่าน3,958.13561.5085.8 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่123,364.2760,848.0050.7 %ผ่าน3,460.28893.2974.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่57,554.0740,790.0029.1 %ผ่าน2,634.50718.8872.7 %ผ่าน
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 149,498.70173,927.20-16.3 %ไม่ผ่าน4,713.661,727.6363.3 %ผ่าน
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 409,563.81438,031.00-7.0 %ไม่ผ่าน7,483.236,528.5012.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 548,621.1250,094.90-3.0 %ไม่ผ่าน9,724.864,093.0657.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่8,902.122,710.0069.6 %ผ่าน2,646.81348.2486.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่15,251.424,150.0072.8 %ผ่าน4,073.011,392.3865.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่12,326.611,660.0086.5 %ผ่าน3,846.60812.2578.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่39,065.6389,880.00-130.1 %ไม่ผ่าน10,063.052,571.6574.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่12,766.612,745.0078.5 %ผ่าน4,139.13956.9676.9 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่15,392.3219,215.16-24.8 %ไม่ผ่าน4,648.772,541.2245.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่12,808.9217,506.83-36.7 %ไม่ผ่าน2,919.00740.3574.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2166,909.0638,895.1576.7 %ผ่าน1,041.203,340.40-220.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 173,072.126,280.1391.4 %ผ่าน7,818.88599.6692.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 330,321.1823,102.6023.8 %ผ่าน6,549.182,039.5268.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4160,605.0636,797.5277.1 %ผ่าน3,098.841,171.8962.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5199,797.0938,652.2880.7 %ผ่าน8,800.952,235.9974.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6288,515.6327,543.2690.5 %ผ่าน5,191.791,991.5861.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่21,378.488,890.0058.4 %ผ่าน12,993.46871.7193.3 %ผ่าน
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่104,412.2553,592.0048.7 %ผ่าน1,424.851,041.2426.9 %ผ่าน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์36,768.1826,541.9327.8 %ผ่าน1,387.80822.6240.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โสตศึกษาอนุสารสุนทร74,493.6849,606.0033.4 %ผ่าน1,175.55746.9736.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง129,452.6650,228.0061.2 %ผ่าน3,509.891,596.9354.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง141,506.7836,215.2874.4 %ผ่าน4,670.482,206.8552.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่249,084.09178,368.0028.4 %ผ่าน5,693.181,609.2971.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ9,285.925,315.0042.8 %ผ่าน2,478.36114.9595.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่114,064.8082,199.0027.9 %ผ่าน9,653.614,267.8455.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่24,585.9422,594.538.1 %ไม่ผ่าน8,485.024,210.4250.4 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่106,771.59127,304.00-19.2 %ไม่ผ่าน5,325.75820.9084.6 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 11,135.926,330.0043.2 %ผ่าน4,928.94634.4587.1 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่262,414.9433,813.4187.1 %ผ่าน12,307.155,371.8756.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 15,920.7617,750.00-11.5 %ไม่ผ่าน4,491.342,124.6652.7 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)18,151.5565,844.72-262.7 %ไม่ผ่าน7,115.87675.5890.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่11,726.5717,557.00-49.7 %ไม่ผ่าน5,537.55436.0592.1 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)8,015.571,812.0077.4 %ผ่าน5,040.78135.6897.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่10,459.502,745.0073.8 %ผ่าน2,817.931,288.0554.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 5207,548.59125,198.2239.7 %ผ่าน63,840.2813,661.9578.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่276,344.81171,205.3338.0 %ผ่าน56,692.6863,249.88-11.6 %ไม่ผ่าน
รวม 5,763,422 3,730,441 35.27 % ผ่าน 667,623 260,401 61.00 % ผ่าน