สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน8,489.881,817.4078.6 %ผ่าน1,347.69589.1756.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน184,039.08112,812.9838.7 %ผ่าน381.66206.2546.0 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน13,488.0812,848.944.7 %ไม่ผ่าน2,203.32223.8089.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน9,378.7114.6099.8 %ผ่าน1,804.0856.3196.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน36,065.2426,182.8227.4 %ผ่าน6,767.26992.2385.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง13,849.23437.0096.8 %ผ่าน1,183.5384.3392.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ11,604.101,668.0085.6 %ผ่าน561.3991.3083.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง11,775.422,132.0081.9 %ผ่าน830.97129.0084.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง13,693.701,686.0087.7 %ผ่าน694.4761.0191.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน15,950.156,105.0061.7 %ผ่าน1,081.1758.6394.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา11,689.581,680.0085.6 %ผ่าน679.6332.9495.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้14,554.591,461.0090.0 %ผ่าน1,531.9867.6395.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง11,506.591,468.0087.2 %ผ่าน656.97105.7383.9 %ผ่าน
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 214,641.7912,769.9912.8 %ไม่ผ่าน1,271.35168.9786.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน15,956.4516,066.15-0.7 %ไม่ผ่าน3,344.371,920.1242.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน13,222.477,321.5644.6 %ผ่าน3,344.282,071.0438.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน10,345.714,606.2055.5 %ผ่าน2,203.32833.1762.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน9,783.451,612.0083.5 %ผ่าน1,366.78766.8043.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน13,941.305,956.0057.3 %ผ่าน2,146.351,391.7935.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน7,514.808,152.00-8.5 %ไม่ผ่าน1,549.681,336.3813.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน13,450.846,200.0453.9 %ผ่าน3,344.281,582.9352.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน13,832.986,545.0052.7 %ผ่าน2,830.954,141.84-46.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน49,167.5048,618.901.1 %ไม่ผ่าน5,169.90579.1588.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน11,713.465,737.5051.0 %ผ่าน2,716.771,532.8343.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน6,041.4113,405.00-121.9 %ไม่ผ่าน151.983.0098.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน11,838.622,468.8079.1 %ผ่าน2,773.89180.5093.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน9,190.242,395.0073.9 %ผ่าน1,766.04537.1569.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน11,462.7610,180.0011.2 %ไม่ผ่าน2,545.681,523.4640.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดลำพูน17,810.5171,122.82-299.3 %ไม่ผ่าน3,971.883,899.881.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน13,389.4412,571.406.1 %ไม่ผ่าน3,401.431,793.1447.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน15,358.9912,169.5020.8 %ผ่าน2,716.741,109.9559.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน17,107.1338,265.32-123.7 %ไม่ผ่าน4,028.94321.6792.0 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน14,146.873.00100.0 %ผ่าน2,336.531,382.3740.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน15,951.2013,325.3516.5 %ไม่ผ่าน2,659.79940.5064.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน11,399.117,398.0035.1 %ผ่าน2,431.591,210.9550.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน11,689.594,379.4262.5 %ผ่าน2,716.83386.7285.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน12,869.179,668.0024.9 %ผ่าน1,975.14181.5090.8 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน34,280.184,786.0086.0 %ผ่าน1,261.02269.8078.6 %ผ่าน
รจจ.ลำพูน 138,049.28160,860.00-16.5 %ไม่ผ่าน2,859.061,484.4048.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน9,124.14339.0096.3 %ผ่าน1,632.932,197.97-34.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน17,698.749,413.0046.8 %ผ่าน2,545.68491.3480.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน15,119.806,041.0060.0 %ผ่าน2,032.26688.9666.1 %ผ่าน
สปส.จ.ลำพูน22,293.6316,957.0023.9 %ผ่าน4,143.03791.5680.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน11,284.706,725.8840.4 %ผ่าน2,260.47883.5060.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน10,833.086,979.0035.6 %ผ่าน2,260.44811.8164.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1152,164.2235,054.4177.0 %ผ่าน3,195.171,507.9052.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2141,133.2832,953.1476.7 %ผ่าน4,332.331,242.4171.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน16,530.3812,243.0025.9 %ผ่าน1,368.151,008.2726.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 115,298.9823,678.0079.5 %ผ่าน1,837.231,355.9026.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง64,312.6830,434.0052.7 %ผ่าน1,739.541,020.8141.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน212,413.5297,040.4154.3 %ผ่าน2,190.242,005.578.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน215,053.81128,112.0040.4 %ผ่าน3,957.451,471.3462.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน37,865.3644,162.99-16.6 %ไม่ผ่าน4,800.032,114.7255.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 15,176.579,314.8638.6 %ผ่าน2,545.68942.7263.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน8,476.722,401.0071.7 %ผ่าน1,404.72528.4562.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน122,489.2443,819.9964.2 %ผ่าน12,059.737,752.4935.7 %ผ่าน
รวม 2,057,509 1,162,565 43.50 % ผ่าน 140,914 61,064 56.67 % ผ่าน