สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 147,688.3936,392.5423.7 %ผ่าน8,052.461,408.7282.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 277,612.2294,297.07-21.5 %ไม่ผ่าน12,784.862,422.5081.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 119,621.4721,676.20-10.5 %ไม่ผ่าน1,202.50171.0085.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 214,842.466,020.0059.4 %ผ่าน833.52142.4882.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี14,710.1210,496.4028.6 %ผ่าน1,496.43190.0087.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี18,547.888,196.0055.8 %ผ่าน1,663.23193.7188.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว16,332.015,581.0065.8 %ผ่าน1,054.95238.2877.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา18,602.464,885.0073.7 %ผ่าน1,462.02294.5079.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก14,120.314,831.0065.8 %ผ่าน970.95236.6175.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี15,863.737,801.0050.8 %ผ่าน3,070.421,397.7554.5 %ผ่าน
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 116,474.1512,772.2222.5 %ผ่าน3,875.55915.4476.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี11,922.934,097.0065.6 %ผ่าน1,682.55368.2778.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี10,272.263,609.0064.9 %ผ่าน1,682.25647.8461.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 116,402.2425,738.92-56.9 %ไม่ผ่าน5,169.332,002.9561.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์33,085.372.02100.0 %ผ่าน5,431.07150.5097.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 116,163.8821,146.60-30.8 %ไม่ผ่าน18,563.264,989.7473.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี8,321.977,124.0014.4 %ไม่ผ่าน1,141.14368.8067.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี15,991.8213,365.2816.4 %ไม่ผ่าน2,926.23700.2776.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)21,773.0921,087.503.1 %ไม่ผ่าน6,223.98666.9089.3 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี12,510.674,185.0066.5 %ผ่าน1,720.1261.8896.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี11,985.095,255.0056.2 %ผ่าน1,576.101,006.1836.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี12,294.4116,288.38-32.5 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,377.671,095.1867.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี11,923.839,716.4018.5 %ไม่ผ่าน2,290.76990.9356.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี11,778.569,870.0016.2 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี17,797.396,948.3061.0 %ผ่าน3,032.24716.7976.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รจจ.ปทุมธานี 0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี35,951.694,122.0088.5 %ผ่าน11,889.78248.2697.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี23,155.2722,555.212.6 %ไม่ผ่าน4,192.35816.8680.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี14,731.168,424.1842.8 %ผ่าน2,517.871,443.3842.7 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี105,526.7146,864.0055.6 %ผ่าน7,480.921,627.3578.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต75,090.25196,290.00-161.4 %ไม่ผ่าน4,712.731,784.5962.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 20.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี20,951.2438,462.03-83.6 %ไม่ผ่าน5,267.371,092.1379.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 13,741.128,091.6141.1 %ผ่าน2,595.001,568.3339.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี10,595.763,286.0069.0 %ผ่าน940.47577.5138.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 786,382 689,477 0.00 % รายงานไม่ครบ 130,880 30,536 0.00 % รายงานไม่ครบ