สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง43,147.9820,470.0052.6 %ผ่าน218.82626.00-186.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง10,155.595,759.0043.3 %ผ่าน2,582.98155.7894.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง104,218.0347,608.0054.3 %ผ่าน11,919.842,126.5882.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา12,104.211,693.0086.0 %ผ่าน781.1670.0191.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว11,093.501,965.0082.3 %ผ่าน1,378.56117.9991.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม11,424.09959.0091.6 %ผ่าน665.16162.5675.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน11,676.751,443.0087.6 %ผ่าน1,453.35155.1189.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง15,104.449,057.0040.0 %ผ่าน1,257.87134.5689.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ11,781.061,115.0090.5 %ผ่าน781.3881.3389.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก11,428.17930.0091.9 %ผ่าน1,349.976.6599.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ14,774.662,527.0082.9 %ผ่าน966.9890.3690.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ12,030.631,027.0091.5 %ผ่าน1,379.19106.9592.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ11,653.85830.0092.9 %ผ่าน718.656.3099.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร12,078.741,095.0090.9 %ผ่าน669.42128.3580.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง23,720.4019,906.4516.1 %ไม่ผ่าน4,940.975,425.22-9.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง10,744.094,184.0061.1 %ผ่าน2,868.231,341.2353.2 %ผ่าน
สำนักชลประทานที่ 270,349.2156,440.4219.8 %ไม่ผ่าน24,464.529,689.2560.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง17,930.688,977.0049.9 %ผ่าน4,389.453,054.2530.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง22,175.1411,897.0046.3 %ผ่าน1,709.01560.5067.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง17,043.424,508.0073.5 %ผ่าน5,226.211,335.6774.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง51,876.2430,509.0141.2 %ผ่าน7,413.061,532.4979.3 %ผ่าน
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง12,673.436,717.5047.0 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 145,414.0847,318.00-4.2 %ไม่ผ่าน17,753.948,765.9550.6 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง14,700.599,535.3735.1 %ผ่าน6,655.8031.1099.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง9,695.996,685.0031.1 %ผ่าน264.788.5596.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง12,877.383,011.0076.6 %ผ่าน3,381.66132.0596.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง9,900.523,891.0060.7 %ผ่าน2,488.411,179.3352.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดลำปาง21,660.45138,127.27-537.7 %ไม่ผ่าน5,245.236,864.57-30.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง20,148.2412,928.0035.8 %ผ่าน6,215.04948.0184.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง24,880.5434,040.57-36.8 %ไม่ผ่าน4,196.73312.6492.6 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปางไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง38,157.378,587.0077.5 %ผ่าน3,590.85934.7074.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง11,959.559,914.0017.1 %ไม่ผ่าน3,248.55997.6269.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง17,465.204,895.5072.0 %ผ่าน3,933.121,412.6564.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง103,528.9715,250.0185.3 %ผ่าน1,773.96569.8667.9 %ผ่าน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รจก.ลำปาง ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง30,216.9022,580.0025.3 %ผ่าน1,548.151,660.33-7.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง9,440.352,633.0072.1 %ผ่าน2,401.30317.9786.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง12,384.854,771.0061.5 %ผ่าน3,305.61838.6674.6 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปางไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง12,366.145,184.0058.1 %ผ่าน2,735.07506.9381.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง19,920.2621,361.00-7.2 %ไม่ผ่าน4,579.671,320.8171.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง14,848.869,076.0038.9 %ผ่าน3,933.121,265.4567.8 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ12,795.0727,699.00-116.5 %ไม่ผ่าน2,228.40194.9591.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง12,583.6717,699.00-40.7 %ไม่ผ่าน3,476.731,694.8251.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1104,383.3445,731.0056.2 %ผ่าน5,121.812,167.0257.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2163,882.5028,944.0082.3 %ผ่าน1,980.331,164.3041.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 380,180.9453,541.2933.2 %ผ่าน3,971.071,306.0767.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง1,527.726,275.00-310.7 %ไม่ผ่าน704.04238.3166.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน62,159.3033,624.6845.9 %ผ่าน3,175.20873.5972.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง167,707.4183,740.0050.1 %ผ่าน3,158.85664.4079.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,045.174,088.11-1.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 14,071.3910,304.0026.8 %ผ่าน3,628.871,808.4150.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง9,417.255,800.0038.4 %ผ่าน2,278.74781.8565.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 1,577,459 912,763 0.00 % รายงานไม่ครบ 188,155 69,956 0.00 % รายงานไม่ครบ