สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์8,068.861,280.0084.1 %ผ่าน1,479.60424.0371.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์32,116.6818,744.1041.6 %ผ่าน196.53323.66-64.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์15,124.1083,868.00-454.5 %ไม่ผ่าน2,734.71582.4478.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอนไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ824.34178.2478.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา11,544.181,451.0087.4 %ผ่าน970.44231.3376.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาดไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคกไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย13,497.751,815.0086.6 %ผ่าน1,602.0662.0496.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า13,624.431,207.0091.1 %ผ่าน1,354.53153.6188.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด8,272.364,043.5051.1 %ผ่าน1,833.18631.8065.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์15,705.616,926.0055.9 %ผ่าน3,875.581,007.7474.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,688.971,379.5670.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์9,887.705,367.0045.7 %ผ่าน2,164.11567.4473.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์7,659.633,280.0057.2 %ผ่าน1,327.44849.5136.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์26,756.7155,013.01-105.6 %ไม่ผ่าน4,771.21552.8088.4 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์5,566.371,354.0075.7 %ผ่าน186.668.5595.4 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์10,629.413,653.0065.6 %ผ่าน2,855.30114.3296.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์36,963.379,420.0074.5 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์43,047.4630,432.2129.3 %ผ่าน4,674.27189.2196.0 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์38,482.353,553.0090.8 %ผ่าน3,305.10815.8375.3 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์12,400.7011,569.006.7 %ไม่ผ่าน3,095.941,195.4761.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์11,659.408,070.0030.8 %ผ่าน2,867.79789.8672.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์11,368.703,280.0071.1 %ผ่าน2,620.49335.6087.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์8,843.002,779.0068.6 %ผ่าน1,821.81414.2377.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์11,681.945,863.0049.8 %ผ่าน2,753.66550.2980.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์16,925.464,893.0071.1 %ผ่าน2,852.45249.5991.2 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์21,540.4314,469.3032.8 %ผ่าน2,962.83549.4581.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 286,367.8522,621.1473.8 %ผ่าน5,656.891,397.1275.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์27,936.8114,594.6447.8 %ผ่าน2,323.40363.2384.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์222,845.09117,565.0247.2 %ผ่าน4,369.082,271.4548.0 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์307,897.13133,925.5656.5 %ผ่าน2,656.38899.4266.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 11,484.476,025.0047.5 %ผ่าน2,563.50971.5662.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 1,047,898 577,062 0.00 % รายงานไม่ครบ 75,388 18,059 0.00 % รายงานไม่ครบ