สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่8,951.751,633.0081.8 %ผ่าน1,500.03193.1687.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่507,022.2810,515.3097.9 %ผ่าน242.8810.8695.5 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ (เด่นชัย) (ระบบดิจิทัล)29,365.8424,775.8015.6 %ไม่ผ่าน280.352.8599.0 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่9,889.264,488.0054.6 %ผ่าน2,589.15344.3686.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่10,085.324,222.0058.1 %ผ่าน2,245.05100.3295.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย11,648.702,139.0081.6 %ผ่าน552.91112.1079.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่3,625.993,501.003.4 %ไม่ผ่าน932.569.3399.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวางไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง11,967.75713.0094.0 %ผ่าน1,035.262.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น12,268.181,252.0089.8 %ผ่าน970.14104.5089.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง14,167.022,748.0080.6 %ผ่าน1,199.9761.7594.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น11,778.961,923.0083.7 %ผ่าน598.3267.9788.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่12,558.97777.0093.8 %ผ่าน504.992.8599.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,173.466,648.10-109.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่9,319.182,043.0078.1 %ผ่าน1,918.34616.6867.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่364,740.258,029.5097.8 %ผ่าน13,869.092,031.7485.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ท่าอากาศยานแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่12,510.766,275.0449.8 %ผ่าน2,983.261,235.9558.6 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่10,513.351,501.0085.7 %ผ่าน2,755.11203.6492.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่9,122.681,367.6385.0 %ผ่าน1,842.30780.9057.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่36,569.933,833.0089.5 %ผ่าน2,755.081,400.0649.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่13,212.4211,800.0010.7 %ไม่ผ่าน3,325.56406.0487.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่34,270.7012,480.0063.6 %ผ่าน1,518.99395.9373.9 %ผ่าน
รจจ.แพร่ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่9,274.252,206.0076.2 %ผ่าน1,728.21431.9575.0 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่10,799.432,233.0079.3 %ผ่าน2,097.97168.1792.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่12,087.222,788.0076.9 %ผ่าน1,994.45648.2867.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่15,405.1217,979.03-16.7 %ไม่ผ่าน3,382.621,041.2069.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 250,077.4519,373.9961.3 %ผ่าน4,719.151,417.6770.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 39,439.7839,201.470.6 %ไม่ผ่าน4,394.731,267.9871.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่38,769.0628,081.8227.6 %ผ่าน5,997.89646.9589.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพลอง89,224.6636,401.0059.2 %ผ่าน2,198.04730.6566.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่173,917.5634,393.0080.2 %ผ่าน18,756.275,638.0869.9 %ผ่าน
รวม 1,572,584 288,674 0.00 % รายงานไม่ครบ 92,062 26,723 0.00 % รายงานไม่ครบ