สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน38,272.0621,264.0044.4 %ผ่าน204.54256.28-25.3 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน52,112.1020,660.5360.4 %ผ่าน5,811.161,174.9379.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง11,378.081,421.0087.5 %ผ่าน991.41108.8889.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา12,050.592,384.0080.2 %ผ่าน988.47187.3381.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง16,895.011,231.0092.7 %ผ่าน1,354.53267.2480.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย18,643.771,045.0094.4 %ผ่าน1,143.42242.4478.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น20,744.37715.0096.6 %ผ่าน1,138.80269.8476.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ10,493.77547.0094.8 %ผ่าน1,268.13268.0278.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง12,556.061,087.0091.3 %ผ่าน587.40200.9565.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว11,046.601,108.0090.0 %ผ่าน1,182.39104.5491.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน13,123.382,715.0079.3 %ผ่าน855.89237.8672.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม12,049.491,608.0086.7 %ผ่าน865.11155.1682.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา49,076.882,258.0095.4 %ผ่าน949.89185.3680.5 %ผ่าน
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน17,561.977,133.0059.4 %ผ่าน3,930.991,635.2658.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน10,321.083,774.0063.4 %ผ่าน2,847.17657.0576.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน9,199.803,148.0065.8 %ผ่าน2,273.22759.7866.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน20,963.684,761.0077.3 %ผ่าน4,345.622,881.3033.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 715,618.847,112.0054.5 %ผ่าน4,045.56194.9795.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน83,171.6511,906.0585.7 %ผ่าน17,743.97254.8898.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน17,244.108,043.3453.4 %ผ่าน4,916.103,444.6029.9 %ผ่าน
ส.ป.ก. น่าน10,093.766,110.9039.5 %ผ่าน4,564.421,845.9559.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน17,534.9524,402.74-39.2 %ไม่ผ่าน3,310.02418.0787.4 %ผ่าน
ท่าอากาศยานน่านนคร243,737.09103,388.1657.6 %ผ่าน2,852.401,632.3042.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน13,921.064,221.0069.7 %ผ่าน3,645.78456.3987.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน4,952.143,902.0021.2 %ผ่าน217.62122.2743.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน10,494.943,557.5066.1 %ผ่าน2,847.1292.7796.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน9,159.702,030.0077.8 %ผ่าน2,333.70544.8376.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดน่าน16,934.0916,372.313.3 %ไม่ผ่าน4,729.654,921.05-4.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน25,713.1510,047.1060.9 %ผ่าน8,152.53545.4393.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน11,621.135,326.0054.2 %ผ่าน3,246.45710.6578.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน18,712.4823,755.17-26.9 %ไม่ผ่าน4,159.17395.3290.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน34,003.886,741.3080.2 %ผ่าน2,504.82966.6361.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน13,213.323,777.1971.4 %ผ่าน2,213.641,527.6031.0 %ผ่าน
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน14,658.233,711.0074.7 %ผ่าน2,904.09364.7587.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน11,228.087,750.0031.0 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน8,263.333.00100.0 %ผ่าน1,934.40215.1388.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน33,662.2010,145.0069.9 %ผ่าน3,148.11628.0880.0 %ผ่าน
รจจ.น่าน 82,503.5786,862.99-5.3 %ไม่ผ่าน2,615.612,375.119.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน8,260.811,743.0078.9 %ผ่าน2,048.46297.0985.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน9,575.872,730.0071.5 %ผ่าน2,447.791,254.9548.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน9,479.011,671.0082.4 %ผ่าน2,390.73461.7180.7 %ผ่าน
สปส.จ.น่าน17,626.6312,543.0528.8 %ผ่าน3,873.93795.1879.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน14,208.676,132.2056.8 %ผ่าน4,501.50765.4483.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน12,976.1116,800.94-29.5 %ไม่ผ่าน2,961.21667.6377.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1295,749.5649,649.5183.2 %ผ่าน7,986.771,587.1580.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2699,311.7531,678.0095.5 %ผ่าน5,400.811,244.3677.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา155,684.8135,565.6877.2 %ผ่าน2,519.07949.1462.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน213,993.3949,112.0077.0 %ผ่าน4,711.861,980.1058.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน85,897.48414.4099.5 %ผ่าน2,989.74951.4668.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 10,094.572,711.1273.1 %ผ่าน1,835.94649.5264.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน8,581.204,538.0047.1 %ผ่าน2,048.43475.9076.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 64,498.6332,497.0049.6 %ผ่าน13,646.434,441.4067.5 %ผ่าน
รวม 2,638,869 673,810 74.47 % ผ่าน 172,186 47,770 72.26 % ผ่าน