สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา7,614.262,756.0663.8 %ผ่าน1,394.85459.0067.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา26,718.5817,117.0035.9 %ผ่าน149.85336.08-124.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา10,133.7111,756.52-16.0 %ไม่ผ่าน1,399.14553.8660.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา9,564.744,025.2057.9 %ผ่าน2,134.9527.8898.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา34,156.0929,568.4913.4 %ไม่ผ่าน5,957.17879.0685.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน11,221.11974.0091.3 %ผ่าน885.6645.2094.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ12,033.512,719.0077.4 %ผ่าน1,377.36157.8188.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน11,098.42852.0092.3 %ผ่าน1,459.08163.0388.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้12,432.831,754.0085.9 %ผ่าน623.8545.9492.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง10,739.071,265.0088.2 %ผ่าน1,288.5677.9394.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง11,150.871,113.0090.0 %ผ่าน1,437.15180.2487.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา13,225.084,686.5064.6 %ผ่าน1,119.18148.9286.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ11,653.951,373.0088.2 %ผ่าน679.86108.3084.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�22,115.619,701.4756.1 %ผ่าน3,846.394,937.65-28.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา13,064.722,900.0077.8 %ผ่าน3,561.161,454.3159.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,572.983,129.0067.3 %ผ่าน2,287.08596.1073.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา8,406.953,080.3263.4 %ผ่าน1,841.23189.0589.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา10,510.263,959.0062.3 %ผ่าน2,572.302,542.991.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา5,592.769,059.39-62.0 %ไม่ผ่าน1,394.433.0099.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา27,374.7417,875.9934.7 %ผ่าน4,302.781,438.8666.6 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา12,195.027,073.0042.0 %ผ่าน3,275.91167.9894.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา43,604.1318,714.3257.1 %ผ่าน4,302.78735.1182.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา12,840.075,737.5955.3 %ผ่าน3,207.60640.3080.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา4,865.662,727.0044.0 %ผ่าน1,367.1920.1098.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา10,729.632,428.0077.4 %ผ่าน2,705.43109.1896.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา9,426.831,667.5082.3 %ผ่าน1,742.43241.7186.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา10,737.614,980.3253.6 %ผ่าน2,534.28564.5977.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพะเยา15,179.2169,273.73-356.4 %ไม่ผ่าน4,302.783,832.2010.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา15,302.599,249.0039.6 %ผ่าน4,017.54729.1281.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา18,561.3223,554.78-26.9 %ไม่ผ่าน3,922.4463.2198.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา10,271.563,991.0061.1 %ผ่าน1,449.18945.8334.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา11,417.109,777.1414.4 %ไม่ผ่าน3,180.831,809.5243.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา11,243.545,133.0054.3 %ผ่าน2,477.25870.8664.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา13,600.6812,928.004.9 %ไม่ผ่าน3,713.261,039.8472.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา9,138.2010,404.00-13.9 %ไม่ผ่าน1,827.93220.4687.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา36,107.718,120.0077.5 %ผ่าน2,762.73517.6381.3 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดพะเยา72,559.25111,803.25-54.1 %ไม่ผ่าน2,367.56741.8668.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา8,628.091,993.0076.9 %ผ่าน1,518.10297.4080.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา9,736.157,165.9126.4 %ผ่าน2,191.99570.6874.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา9,106.901,796.0080.3 %ผ่าน2,020.86320.6384.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา16,893.5912,748.5824.5 %ผ่าน3,561.151,401.9660.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา10,217.715,297.0048.2 %ผ่าน2,477.22239.5790.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา10,018.569,930.000.9 %ไม่ผ่าน2,382.15557.5376.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 147,274.2629,060.6538.5 %ผ่าน3,589.52973.3972.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 256,431.0828,616.3549.3 %ผ่าน6,260.611,419.4977.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา11,238.6113,612.00-21.1 %ไม่ผ่าน913.17617.0032.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้66,371.4725,020.4462.3 %ผ่าน1,891.11674.9564.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา466,847.3821,764.5695.3 %ผ่าน3,790.771,373.6763.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 9,923.504,130.6258.4 %ผ่าน2,306.10893.1861.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา9,784.762,782.0071.6 %ผ่าน1,621.53599.2763.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา47,726.5023,463.3350.8 %ผ่าน12,425.9110,056.2519.1 %ไม่ผ่าน
รวม 1,376,359 624,607 54.62 % ผ่าน 135,819 47,590 64.96 % ผ่าน