สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย8,699.522,380.0072.6 %ผ่าน2,003.10387.6080.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย56,581.0011,286.0180.1 %ผ่าน221.88617.95-178.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย10,958.348,959.0018.2 %ไม่ผ่าน3,029.97802.1973.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย9,470.334,477.0052.7 %ผ่าน2,630.7348.1898.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย33,733.5526,879.3020.3 %ผ่าน10,046.882,413.0176.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล11,560.19946.0091.8 %ผ่าน758.1339.4194.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ10,941.251,463.0086.6 %ผ่าน1,712.9945.2797.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน12,396.821,098.0091.1 %ผ่าน761.76164.7578.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง12,029.642,250.0081.3 %ผ่าน1,179.75143.9487.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด15,678.251,886.0088.0 %ผ่าน790.29124.5384.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย1,232.74861.0030.2 %ผ่าน783.8162.5192.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน11,677.022,397.0079.5 %ผ่าน1,140.24125.3989.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย13,149.237,006.5046.7 %ผ่าน1,110.06149.2786.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน14,097.241,525.0089.2 %ผ่าน1,005.3383.8591.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง11,337.36564.0095.0 %ผ่าน918.602.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว11,071.073,145.1471.6 %ผ่าน458.0479.6082.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย10,719.111,027.0090.4 %ผ่าน1,034.946.9199.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย11,501.653,218.0072.0 %ผ่าน1,161.63261.1377.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น873.411,652.00-89.1 %ไม่ผ่าน1,242.7237.6097.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย12,120.83931.0092.3 %ผ่าน801.1868.4291.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า12,120.83844.0093.0 %ผ่าน1,632.75133.7491.8 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเชียงของ37,966.8467,921.40-78.9 %ไม่ผ่าน4,652.911,049.6677.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเชียงแสน39,743.6835,599.9910.4 %ไม่ผ่าน4,566.772,142.8653.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่สาย46,290.50125,119.73-170.3 %ไม่ผ่าน8,206.761,323.5783.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย27,000.4526,920.380.3 %ไม่ผ่าน6,243.666,310.81-1.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย9,498.635,326.5043.9 %ผ่าน2,231.28959.1457.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย14,072.784,557.0067.6 %ผ่าน4,170.932,363.4343.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย12,214.326,257.0048.8 %ผ่าน3,315.18432.8486.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย9,097.128,453.947.1 %ไม่ผ่าน2,459.49845.3865.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย13,495.561,108.0091.8 %ผ่าน3,771.574,049.50-7.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย8,310.9812,000.00-44.4 %ไม่ผ่าน2,171.191,425.0034.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย16,417.727,500.0054.3 %ผ่าน5,311.892,280.0057.1 %ผ่าน
ส.ป.ก. เชียงราย14,424.7011,562.2119.8 %ไม่ผ่าน4,456.172,767.7537.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 20,664.1652,274.13-153.0 %ไม่ผ่าน6,624.00689.1789.6 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)14,145.1815,346.00-8.5 %ไม่ผ่าน6,639.512,850.0057.1 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย8,927.164,348.5051.3 %ผ่าน2,383.401,643.0231.1 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)34,121.8840,774.25-19.5 %ไม่ผ่าน13,047.153,718.6471.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย11,439.3615,000.00-31.1 %ไม่ผ่าน271.35196.5127.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)29,772.26806.0097.3 %ผ่าน1,489.6558.1396.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย11,532.332,270.0080.3 %ผ่าน3,524.3795.3797.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย9,595.063,608.0062.4 %ผ่าน2,459.49680.2072.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย10,765.199,845.008.5 %ไม่ผ่าน3,314.921,111.4966.5 %ผ่าน
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย35,095.42120,486.00-243.3 %ไม่ผ่าน12,728.1310,094.7020.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย17,680.4915,007.0015.1 %ไม่ผ่าน5,939.403,254.4245.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย10,899.887,200.0033.9 %ผ่าน3,029.971,425.0053.0 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย56,754.6830,884.7845.6 %ผ่าน10,132.49472.4795.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย31,996.936,740.0078.9 %ผ่าน2,231.28474.0578.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย13,192.868,385.1036.4 %ผ่าน3,600.421,239.6465.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย11,888.066,184.0048.0 %ผ่าน3,429.301,246.0163.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย24,683.925,400.0078.1 %ผ่าน7,593.812,565.0066.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย10,479.9915,000.00-43.1 %ไม่ผ่าน2,744.73199.5092.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย37,809.3922,920.0039.4 %ผ่าน1,503.85448.7470.2 %ผ่าน
เรือนจำกลางเชียงราย303,893.94342,255.00-12.6 %ไม่ผ่าน6,310.163,169.5449.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย10,506.38226.4197.8 %ผ่าน2,345.88444.1581.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย30,014.75803.9497.3 %ผ่าน4,017.821,621.6559.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย11,505.553,666.0068.1 %ผ่าน2,706.69839.7569.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย23,715.7196,934.00-308.7 %ไม่ผ่าน4,077.231,558.1361.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย14,350.632,659.4081.5 %ผ่าน4,684.351,684.3964.0 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย25,802.357,487.1071.0 %ผ่าน4,702.721,009.2878.5 %ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย12,149.7115,562.77-28.1 %ไม่ผ่าน3,714.541,487.3560.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1135,936.6345,649.5866.4 %ผ่าน8,016.422,063.8474.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 291,395.8730,630.6066.5 %ผ่าน8,067.681,960.8475.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 358,945.6022,667.4661.5 %ผ่าน8,123.651,653.8079.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 467,493.9023,261.9165.5 %ผ่าน6,150.362,672.2256.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย150,869.7820,538.0086.4 %ผ่าน7,919.351,031.8287.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย53,210.139,000.0083.1 %ผ่าน1,219.32199.5083.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย85,249.1636,641.0057.0 %ผ่าน2,475.521,603.8935.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเทิง161,691.6630,000.0081.4 %ผ่าน2,772.481,995.0028.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง298,995.8815,000.0095.0 %ผ่าน2,598.572,565.001.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย67,720.757,500.0088.9 %ผ่าน2,883.931,425.0050.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย104,324.2351,140.0051.0 %ผ่าน3,203.97957.5470.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย56,580.93107,981.00-90.8 %ไม่ผ่าน2,426.731,852.5023.7 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย161,852.52119,560.0026.1 %ผ่าน3,324.951,678.6349.5 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย43,857.9752,434.82-19.6 %ไม่ผ่าน7,392.128,787.39-18.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 10,961.817,075.0035.5 %ผ่าน3,296.181,452.1455.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย9,542.862,388.0075.0 %ผ่าน2,459.491,464.0040.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 144,507.9532,532.0077.5 %ผ่าน17,832.108,052.9454.8 %ผ่าน
รวม 3,077,004 1,863,194 39.45 % ผ่าน 301,392 117,440 61.03 % ผ่าน