สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน8,290.092,067.0075.1 %ผ่าน1,982.48373.6181.2 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน41,345.8811,408.5072.4 %ผ่าน212.01419.13-97.7 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน38,429.519,517.0075.2 %ผ่าน234.63104.7155.4 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน8,714.626,503.0025.4 %ผ่าน158.642.8598.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน7,590.743,957.0047.9 %ผ่าน984.96192.7780.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน10,394.814,848.8053.4 %ผ่าน1,556.460.20100.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน27,171.7722,801.7216.1 %ไม่ผ่าน3,838.38893.4676.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม12,377.07311.1097.5 %ผ่าน1,222.7236.1097.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย11,691.91803.0093.1 %ผ่าน901.2649.4094.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย12,323.351,042.0091.5 %ผ่าน1,658.28105.4593.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง12,248.601,989.0083.8 %ผ่าน2,156.0459.8597.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย11,886.77968.0091.9 %ผ่าน2,093.4098.7195.3 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง17,050.4110,340.0039.4 %ผ่าน3,579.301,050.5870.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน15,791.8511,997.0024.0 %ผ่าน1,806.001,910.45-5.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน14,454.7815,343.28-6.1 %ไม่ผ่าน3,028.352,391.8121.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง8,122.077,644.605.9 %ไม่ผ่าน2,664.90520.6080.5 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,952.974,405.0066.0 %ผ่าน3,712.95940.8074.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,077.714,221.0058.1 %ผ่าน2,514.92172.4793.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน9,814.961,830.0081.4 %ผ่าน2,514.93272.5289.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน15,307.367,148.0053.3 %ผ่าน4,568.642,549.7944.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,410.679,739.00-51.9 %ไม่ผ่าน1,342.452.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,508.494,103.0069.6 %ผ่าน3,769.982,156.9342.8 %ผ่าน
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน11,034.145,966.4045.9 %ผ่าน2,914.2665.4697.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน13,259.3719,279.80-45.4 %ไม่ผ่าน3,598.83483.7286.6 %ผ่าน
ท่าอากาศยานปาย 119,576.6521,950.9981.6 %ผ่าน1,316.16224.5082.9 %ผ่าน
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 170,564.97113,450.9833.5 %ผ่าน1,166.13549.3552.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน11,065.465,580.0049.6 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน10,504.0513,410.99-27.7 %ไม่ผ่าน239.8520.3191.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน9,777.092,053.0079.0 %ผ่าน2,838.21133.0095.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน9,955.195,482.8044.9 %ผ่าน2,533.951,229.2451.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,739.428,841.0030.6 %ผ่าน2,800.11476.0083.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,404.3564,989.51-321.9 %ไม่ผ่าน4,283.432,684.8837.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,033.128,484.8847.1 %ผ่าน4,891.93821.1583.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,561.904,522.00-27.0 %ไม่ผ่าน1,923.12765.8060.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน12,080.5818,229.65-50.9 %ไม่ผ่าน2,857.20250.9991.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,543.2411,077.78-143.8 %ไม่ผ่าน2,686.05453.1583.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน11,963.228,881.0025.8 %ผ่าน3,237.521,199.7262.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน11,294.125,744.4849.1 %ผ่าน2,648.04422.1584.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน13,714.234,783.0065.1 %ผ่าน2,762.13369.1486.6 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน8,493.632,581.0069.6 %ผ่าน1,645.5635.8197.8 %ผ่าน
สพ.แม่ฮ่องสอน41,358.9115,529.3062.5 %ผ่าน1,084.17835.7722.9 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน8,336.452,187.0073.8 %ผ่าน2,172.63447.1979.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน10,976.843,414.0068.9 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน9,055.061,521.0083.2 %ผ่าน2,229.69271.8087.8 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน11,452.2310,319.969.9 %ไม่ผ่าน2,990.33344.9588.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,610.3815,441.72-133.6 %ไม่ผ่าน1,803.63217.0388.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 137,394.4033,003.7111.7 %ไม่ผ่าน6,295.35824.0486.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 282,543.2132,332.5860.8 %ผ่าน6,750.542,375.2464.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน56,955.606,879.6087.9 %ผ่าน730.802.8599.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน119,950.6132,993.6672.5 %ผ่าน2,478.44403.0883.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง68,407.9724,935.0063.5 %ผ่าน3,559.011,032.0671.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน20,639.4533,170.40-60.7 %ไม่ผ่าน6,032.493,840.4036.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 10,243.665,827.0043.1 %ผ่าน2,667.04409.4484.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน8,740.50991.0088.7 %ผ่าน1,925.41443.8376.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 1,284,186 686,842 46.52 % ผ่าน 131,564 35,937 72.68 % ผ่าน