สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี8,069.362,932.0063.7 %ผ่าน1,377.50229.7883.3 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี10,012.0614,556.42-45.4 %ไม่ผ่าน1,393.62141.0489.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี10,288.074,360.0057.6 %ผ่าน2,043.09240.9588.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี52,418.3341,521.9920.8 %ผ่าน7,070.971,559.9277.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน14,880.811,154.0092.2 %ผ่าน535.47110.2079.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่12,154.922,009.0083.5 %ผ่าน1,572.27209.0086.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี17,916.063,195.0082.2 %ผ่าน664.5397.6685.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก12,375.642,638.0078.7 %ผ่าน1,040.79242.2576.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์14,611.301,583.0089.2 %ผ่าน648.00105.4583.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง11,699.961,454.0087.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง16,592.092,002.0087.9 %ผ่าน792.4069.7591.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต11,918.991,096.0090.8 %ผ่าน822.51115.9085.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี15,168.9121,430.75-41.3 %ไม่ผ่าน3,241.202,270.7229.9 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี9,094.304,910.0046.0 %ผ่าน1,081.23541.6349.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี21,907.519,039.0058.7 %ผ่าน3,469.241,670.5651.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี11,274.492,768.0075.4 %ผ่าน2,328.21821.0064.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี19,590.084,264.0078.2 %ผ่าน2,271.15781.4365.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี11,820.487,857.3133.5 %ผ่าน1,651.47939.8343.1 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี16,358.577,066.0656.8 %ผ่าน4,439.041,814.2659.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี13,781.3811,005.2320.1 %ผ่าน2,788.81435.8484.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี31,785.3128,831.849.3 %ไม่ผ่าน4,992.453,657.5026.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี19,008.328,076.5557.5 %ผ่าน2,557.951,417.8044.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี12,601.554,597.0063.5 %ผ่าน2,360.73198.1891.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี11,859.082,148.0081.9 %ผ่าน1,928.97237.1587.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี12,733.149,549.1525.0 %ผ่าน107,511.69795.0599.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี35,951.3414,600.0059.4 %ผ่าน4,397.285,109.42-16.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี16,948.2312,000.0029.2 %ผ่าน3,298.111,449.1356.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี15,349.806,596.0057.0 %ผ่าน2,841.72430.8484.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี33,148.5433,724.68-1.7 %ไม่ผ่าน5,548.30131.4397.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี13,201.899,608.0027.2 %ผ่าน2,480.43832.0966.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี13,591.545,757.0057.6 %ผ่าน2,308.53622.8673.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี14,950.325,333.0064.3 %ผ่าน2,328.27253.3589.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี15,019.136,154.8059.0 %ผ่าน2,532.75798.9968.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี10,630.1610,100.005.0 %ไม่ผ่าน1,643.70124.0092.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี35,974.484,620.0087.2 %ผ่าน3,109.32261.2591.6 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี108,368.5277,794.0728.2 %ผ่าน1,837.111,557.9415.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี12,287.353,395.0072.4 %ผ่าน2,486.73172.8093.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี11,165.424,651.0058.3 %ผ่าน2,115.64645.3169.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี55,134.504,350.0092.1 %ผ่าน18,967.28380.7998.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี17,099.847,081.4658.6 %ผ่าน2,499.421,598.5836.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี19,486.868,500.0056.4 %ผ่าน2,385.33155.2193.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี21,195.973.00100.0 %ผ่าน3,868.592.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 186,684.8238,154.5656.0 %ผ่าน2,769.331,026.7762.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 233,975.4943,872.00-29.1 %ไม่ผ่าน4,789.551,142.8876.1 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี106,708.1370,398.4034.0 %ผ่าน2,501.312,977.83-19.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี186,587.63125,344.0032.8 %ผ่าน3,598.591,188.1567.0 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี63,854.313.00100.0 %ผ่าน2,150.792.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี30,614.4863,960.59-108.9 %ไม่ผ่าน5,400.423,416.4836.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 15,063.798,017.1046.8 %ผ่าน2,820.661,338.9452.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี9,374.253,284.0065.0 %ผ่าน1,643.70679.4858.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี56,284.6540,504.0028.0 %ผ่าน13,132.985,002.5061.9 %ผ่าน
รวม 1,438,572 807,850 43.84 % ผ่าน 262,039 50,006 80.92 % ผ่าน