สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร7,787.931,932.0075.2 %ผ่าน1,532.64364.8876.2 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร23,480.4115,485.2334.1 %ผ่าน111.488.5592.3 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร10,571.007,170.0032.2 %ผ่าน2,501.13795.4268.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร11,081.696,341.0042.8 %ผ่าน2,234.90165.7192.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร36,726.4621,232.1942.2 %ผ่าน6,209.251,556.1074.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี12,320.761,906.0084.5 %ผ่าน1,402.5345.9396.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง11,947.791,986.0083.4 %ผ่าน1,025.49150.8985.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน11,543.452,171.3781.2 %ผ่าน1,138.44131.3588.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม11,520.311,505.0086.9 %ผ่าน749.792.8599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี11,621.662,372.0079.6 %ผ่าน1,089.86190.4882.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย11,602.061,649.0085.8 %ผ่าน759.9383.3089.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร14,779.975,978.0059.6 %ผ่าน1,172.91105.5491.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ11,815.793,319.0071.9 %ผ่าน909.1578.6391.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร13,844.9724,523.94-77.1 %ไม่ผ่าน3,699.102,923.1121.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร13,763.666,022.0056.2 %ผ่าน3,718.142,176.3541.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร10,990.948,455.8323.1 %ผ่าน2,615.22441.8583.1 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 4106,719.92113,043.75-5.9 %ไม่ผ่าน20,067.9611,492.1542.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร8,747.346,525.0025.4 %ผ่าน1,645.411,285.7721.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร11,621.47955.1491.8 %ผ่าน2,142.991,215.8443.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร7,308.279,987.00-36.7 %ไม่ผ่าน1,737.7364.3096.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร16,287.797,713.7052.6 %ผ่าน4,497.781,619.6264.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร14,530.709,916.2531.8 %ผ่าน4,022.36395.8090.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร21,620.7445,593.01-110.9 %ไม่ผ่าน4,611.87501.9789.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร12,253.548,256.2832.6 %ผ่าน3,436.92205.2094.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร6,595.311,216.0081.6 %ผ่าน206.7649.3276.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร10,941.762,326.0078.7 %ผ่าน2,653.24160.7593.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร9,828.572,960.0069.9 %ผ่าน4,492.35834.8481.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร10,429.097,360.0029.4 %ผ่าน1,576.201,497.205.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร15,895.3922,016.00-38.5 %ไม่ผ่าน3,813.211,833.5051.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร12,059.449,506.0021.2 %ผ่าน3,128.64678.0678.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร13,362.4512,433.497.0 %ไม่ผ่าน3,299.79276.7291.6 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร47,562.2086,322.00-81.5 %ไม่ผ่าน6,266.28877.8086.0 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร43,963.0450,637.01-15.2 %ไม่ผ่าน6,544.145,793.7011.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร35,958.026,970.0080.6 %ผ่าน2,329.981,768.1624.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร11,414.758,636.3024.3 %ผ่าน2,501.16695.4872.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร16,444.046,849.0058.3 %ผ่าน3,661.09572.8984.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร12,553.786,248.6050.2 %ผ่าน2,957.46616.3879.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร11,501.759,433.0018.0 %ไม่ผ่าน2,310.95159.4193.1 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร108,553.038,301.0092.4 %ผ่าน2,797.38475.9083.0 %ผ่าน
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 194,172.53164,207.0015.4 %ไม่ผ่าน3,568.852,137.5040.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร9,573.183,733.0061.0 %ผ่าน2,044.73360.1682.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร11,602.253,575.0069.2 %ผ่าน2,729.31724.7173.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร9,482.364,046.2357.3 %ผ่าน2,101.74462.7578.0 %ผ่าน
สปส.จ.กำแพงเพชร17,168.7716,387.404.6 %ไม่ผ่าน3,984.331,889.0852.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร14,568.627,923.0045.6 %ผ่าน3,870.25812.3779.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร11,904.0016,566.50-39.2 %ไม่ผ่าน2,634.76983.3562.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 185,365.6350,065.1341.4 %ผ่าน4,877.481,285.5573.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 249,809.8133,433.0032.9 %ผ่าน5,344.951,948.2463.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร79,113.2530,378.8561.6 %ผ่าน8,390.641,695.6179.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร4,988.6413,135.00-163.3 %ไม่ผ่าน817.661,767.00-116.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี86,072.8275,129.0012.7 %ไม่ผ่าน2,506.682.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร70,384.93122,595.00-74.2 %ไม่ผ่าน2,718.275,235.05-92.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร232,942.9114.12100.0 %ผ่าน4,531.832.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร104,492.5439,154.0062.5 %ผ่าน2,504.91819.8567.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร58,883.5151,714.8212.2 %ไม่ผ่าน5,832.002,537.7956.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 11,106.423,841.0065.4 %ผ่าน2,615.22835.0568.1 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 253,283.0918,252.2665.7 %ผ่าน7,300.943,578.4051.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร8,730.532,026.0076.8 %ผ่าน1,816.53518.1571.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร49,766.7133,854.7832.0 %ผ่าน9,454.534,841.1048.8 %ผ่าน
รวม 1,954,964 1,245,284 36.30 % ผ่าน 201,217 74,729 62.86 % ผ่าน