สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา15,639.701,810.0088.4 %ผ่าน2,792.40204.0092.7 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา14,130.0816,130.79-14.2 %ไม่ผ่าน2,678.44427.9084.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 19,566.426,012.9037.1 %ผ่าน2,572.8764.0197.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,194.896,467.0029.7 %ผ่าน1,651.3477.7295.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา161,645.2147,340.0023.2 %ผ่าน8,226.751,559.5681.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา274,117.5665,262.1211.9 %ไม่ผ่าน7,760.641,835.4576.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ13,145.341,916.0085.4 %ผ่าน934.68156.0683.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง15,639.381,958.0087.5 %ผ่าน628.80237.7862.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย9,044.141,388.0084.7 %ผ่าน580.14163.5771.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร12,832.292,615.0079.6 %ผ่าน809.13116.4185.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล11,911.362,213.0081.4 %ผ่าน389.13185.7552.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน12,281.562,170.0082.3 %ผ่าน462.00132.7271.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน14,901.964,943.0066.8 %ผ่าน968.55183.0381.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก4,361.03928.0078.7 %ผ่าน583.833.0099.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่11,543.50979.0091.5 %ผ่าน559.95100.8582.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา14,506.954,572.0068.5 %ผ่าน603.4264.3389.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี11,486.891,687.0085.3 %ผ่าน676.77150.9377.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช12,046.531,339.0088.9 %ผ่าน476.4421.0095.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง13,893.801,935.0086.1 %ผ่าน895.80148.3783.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย17,005.316,149.0063.8 %ผ่าน726.48153.6778.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา12,206.362,824.0076.9 %ผ่าน1,054.68108.2389.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย17,664.7210,641.0039.8 %ผ่าน794.5254.2493.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 114,584.8614,564.450.1 %ไม่ผ่าน3,015.12531.3382.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 212,895.9911,531.0010.6 %ไม่ผ่าน2,669.892,370.2511.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,178.006,703.0027.0 %ผ่าน1,423.26523.5763.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,776.616,479.0053.0 %ผ่าน3,413.162,043.1340.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,368.885,009.0051.7 %ผ่าน1,879.53463.9275.3 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 112,211.416,071.0050.3 %ผ่าน2,605.33789.0169.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,173.802,777.0075.1 %ผ่าน1,879.651,000.3046.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,754.518,034.0049.0 %ผ่าน3,982.921,647.4858.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,720.629,218.42-19.4 %ไม่ผ่าน1,554.901,000.3535.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,047.778,608.2949.5 %ผ่าน3,721.621,389.9962.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,122.877,120.0041.3 %ผ่าน2,488.15484.7580.5 %ผ่าน
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒12,979.7756.1299.6 %ผ่าน2,792.37127.3095.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา25,503.1672,351.00-183.7 %ไม่ผ่าน4,789.051,076.4477.5 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,544.385,047.0059.8 %ผ่าน2,640.251,280.3151.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,258.713,841.0068.7 %ผ่าน2,646.48112.8495.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,872.334,439.5055.0 %ผ่าน1,819.251,339.5626.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,569.6910,504.0016.4 %ไม่ผ่าน2,621.28447.3582.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,140.337,248.0057.7 %ผ่าน4,332.72484.6388.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,336.7315,815.00-3.1 %ไม่ผ่าน3,534.031,398.0560.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,708.278,538.5456.7 %ผ่าน3,191.64642.4979.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา24,178.8735,479.68-46.7 %ไม่ผ่าน5,203.17230.6695.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา37,344.489,357.0074.9 %ผ่าน2,335.981,025.0956.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,039.4917,030.00-30.6 %ไม่ผ่าน2,393.04610.9074.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,980.1411,870.0043.4 %ผ่าน3,210.72482.0485.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,613.806,679.2657.2 %ผ่าน3,476.88913.5773.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,607.2013,521.00-7.2 %ไม่ผ่าน2,507.04153.7293.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา63,560.7729,599.0053.4 %ผ่าน2,875.13267.9090.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา36,113.6818,374.0049.1 %ผ่าน1,383.32492.7164.4 %ผ่าน
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 96,447.61103,687.34-7.5 %ไม่ผ่าน1,391.33300.5878.4 %ผ่าน
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 464,208.1386,209.4981.4 %ผ่าน23,624.52702.6097.0 %ผ่าน
รจก.พระนครศรีอยุธยา 441,468.81157,215.9864.4 %ผ่าน1,685.541,199.7628.8 %ผ่าน
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 149,838.47281,175.00-87.7 %ไม่ผ่าน2,631.041,376.0247.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,911.673,176.0068.0 %ผ่าน1,016.46272.6673.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,074.8913,340.0011.5 %ไม่ผ่าน2,997.994.7599.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,204.244,940.0055.9 %ผ่าน2,107.71546.4274.1 %ผ่าน
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา18,383.7434,068.00-85.3 %ไม่ผ่าน4,846.111,076.0077.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,406.466,829.0062.9 %ผ่าน3,476.941,048.2969.9 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา83,081.1216,585.2080.0 %ผ่าน4,080.242,038.5550.0 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา55,628.6412,498.6677.5 %ผ่าน2,261.39477.5678.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา50,392.265,715.9088.7 %ผ่าน15,342.96309.4498.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑47,926.4327,089.5743.5 %ผ่าน4,188.061,053.6574.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 264,883.5342,809.4034.0 %ผ่าน7,745.971,129.3185.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,049.8512,862.5235.8 %ผ่าน1,401.36432.0369.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 66,822.9428,584.0657.2 %ผ่าน1,389.54937.9032.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 213,011.7549,630.0076.7 %ผ่าน1,590.002,087.85-31.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 54,589.8155,032.14-0.8 %ไม่ผ่าน1,883.101,219.6535.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา60,234.2921,127.3764.9 %ผ่าน1,342.5639.2097.1 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา460,640.6349,161.9989.3 %ผ่าน1,571.558,217.50-422.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 307,494.7252,123.6683.0 %ผ่าน1,797.76636.1864.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา27,279.3468,755.44-152.0 %ไม่ผ่าน5,078.134,573.019.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12,583.794,230.0066.4 %ผ่าน2,792.401,864.8533.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,264.765,508.0046.3 %ผ่าน1,480.32776.8147.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา58,885.1591,833.59-56.0 %ไม่ผ่าน10,309.717,099.8031.1 %ผ่าน
รวม 3,705,665 1,781,333 51.93 % ผ่าน 225,245 68,899 69.41 % ผ่าน