สรุปผลประเมินจังหวัดตาก รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก8,192.152,035.0075.2 %ผ่าน2,019.15585.6471.0 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก31,099.0431,099.50-0.0 %ไม่ผ่าน104.52152.34-45.8 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก70,137.8842,119.2939.9 %ผ่าน233.22296.34-27.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก11,637.5515,745.23-35.3 %ไม่ผ่าน3,274.23719.2478.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดตาก10,623.875,851.0044.9 %ผ่าน2,874.90187.0593.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก54,239.4331,160.0042.6 %ผ่าน9,435.412,821.8670.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่สอด186,630.1182,183.0056.0 %ผ่าน8,803.573,411.3061.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก18,968.2218,241.663.8 %ไม่ผ่าน3,559.473,819.00-7.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก13,731.639,356.9831.9 %ผ่าน4,015.891,211.8069.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก10,895.903,614.0066.8 %ผ่าน3,046.05376.7387.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดตาก10,659.863,883.0063.6 %ผ่าน2,931.961,165.6060.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก11,626.208,743.0024.8 %ผ่าน3,616.501,859.1548.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก7,046.309,500.88-34.8 %ไม่ผ่าน1,825.23286.9084.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก15,215.8011,262.7626.0 %ผ่าน4,529.282,484.7345.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)37,546.719,256.5075.3 %ผ่าน3,483.43570.6083.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก44,263.6921,649.0151.1 %ผ่าน3,901.80660.0883.1 %ผ่าน
ท่าอากาศยานตาก68,446.1015,533.8977.3 %ผ่าน1,634.823.7599.8 %ผ่าน
ท่าอากาศยานแม่สอด202,744.22228,129.75-12.5 %ไม่ผ่าน3,641.92676.7781.4 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่440,953.4662,077.08-51.6 %ไม่ผ่าน14,947.9824,525.15-64.1 %ไม่ผ่าน
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก14,576.856,066.0058.4 %ผ่าน3,445.351,367.1360.3 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)47,543.0531,730.1633.3 %ผ่าน15,942.87515.5296.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก11,556.501,391.0088.0 %ผ่าน304.71168.6744.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)5,397.511,150.0078.7 %ผ่าน260.7016.6593.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)5,397.511,494.0072.3 %ผ่าน114.5132.1172.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก10,327.144,552.0055.9 %ผ่าน3,217.22177.3394.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก8,973.901,334.0085.1 %ผ่าน2,437.56284.3188.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก11,530.1211,718.78-1.6 %ไม่ผ่าน3,331.291,389.4558.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดตาก33,263.9767,876.01-104.1 %ไม่ผ่าน5,042.764,572.769.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก46,885.5020,466.0056.3 %ผ่าน6,925.321,349.4580.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก12,441.685,975.0052.0 %ผ่าน3,236.19704.4478.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก317,196.7824,598.3192.2 %ผ่าน13,947.25309.9397.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก28,811.2911,567.0059.9 %ผ่าน3,217.171,045.6967.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก14,359.9611,076.3922.9 %ผ่าน1,673.181,332.3020.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก14,142.618,387.0040.7 %ผ่าน1,510.531,103.1927.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก9,380.482,500.0273.3 %ผ่าน2,118.51406.7180.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก8,996.756,463.5728.2 %ผ่าน1,179.6691.7892.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก27,861.4514,200.0349.0 %ผ่าน1,431.44610.5957.3 %ผ่าน
เรือนจำกลางตาก 110,354.80125,704.14-13.9 %ไม่ผ่าน3,304.64979.3170.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก9,750.883,049.0068.7 %ผ่าน2,418.51295.4987.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก20,963.4110,240.8051.1 %ผ่าน6,697.02734.1289.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก9,672.863,545.0063.4 %ผ่าน1,628.331,269.0722.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก18,730.548,440.4054.9 %ผ่าน3,331.29693.5279.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก18,704.5814,557.2322.2 %ผ่าน4,564.741,125.8275.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก11,182.709,827.7012.1 %ไม่ผ่าน1,312.112.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 140,939.6836,948.219.7 %ไม่ผ่าน17,035.621,399.7091.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 67,570.2426,067.1261.4 %ผ่าน8,288.341,571.6981.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก20,905.5615,835.4824.3 %ผ่าน1,259.611,271.10-0.9 %ไม่ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดตาก101,319.9129,772.0770.6 %ผ่าน867.481,419.70-63.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก64,414.6370,492.88-9.4 %ไม่ผ่าน3,284.342,672.3318.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคตาก153,776.7388,904.0042.2 %ผ่าน4,104.511,266.3369.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด99,198.5417,839.0082.0 %ผ่าน3,855.931,818.5352.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก36,991.5672,864.34-97.0 %ไม่ผ่าน7,554.692,897.1661.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 12,122.2810,926.689.9 %ไม่ผ่าน3,502.411,534.5556.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก8,298.962,132.0074.3 %ผ่าน2,076.24566.2072.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก136,166.2548,260.0064.6 %ผ่าน19,874.886,670.8566.4 %ผ่าน
รวม 2,424,365 1,439,393 40.63 % ผ่าน 242,176 89,480 63.05 % ผ่าน