สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย8,745.442,479.0071.7 %ผ่าน1,447.29247.8982.9 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย24,603.1916,547.8132.7 %ผ่าน149.55181.21-21.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย10,247.466,229.0039.2 %ผ่าน2,303.04496.8278.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย9,915.576,040.0039.1 %ผ่าน2,093.77130.6293.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย45,464.5425,626.0443.6 %ผ่าน5,706.891,153.1179.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ12,345.172,793.0077.4 %ผ่าน718.80109.2584.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ11,980.572,386.0080.1 %ผ่าน674.6449.4092.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม11,933.641,941.0083.7 %ผ่าน1,037.82108.0789.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย12,484.612,539.0079.7 %ผ่าน888.0071.2592.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย13,978.306,797.0051.4 %ผ่าน750.60114.9584.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร12,042.072,321.0080.7 %ผ่าน869.37114.9586.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย12,693.013,088.0075.7 %ผ่าน1,291.3875.9494.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง12,474.192,735.0078.1 %ผ่าน784.95146.3881.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก13,035.193,209.0075.4 %ผ่าน984.42107.3789.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย18,642.6214,992.3819.6 %ไม่ผ่าน3,272.853,142.144.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย11,929.864,929.0058.7 %ผ่าน1,960.74673.3665.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย14,291.815,071.0064.5 %ผ่าน3,803.262,984.3621.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย10,808.244,210.0061.0 %ผ่าน2,474.16884.8964.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย10,165.061,496.0085.3 %ผ่าน2,245.98939.3658.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย23,088.7012,343.0046.5 %ผ่าน7,095.062,971.0858.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย5,928.656,480.06-9.3 %ไม่ผ่าน1,420.201,222.0114.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย12,564.8710,695.0014.9 %ไม่ผ่าน3,386.941,611.7152.4 %ผ่าน
ส.ป.ก. สุโขทัย7,910.0612,105.00-53.0 %ไม่ผ่าน1,295.16360.7472.1 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย20,655.8438,896.00-88.3 %ไม่ผ่าน4,641.99738.7484.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย11,062.177,721.4030.2 %ผ่าน2,550.23672.4173.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย12,006.402,085.7082.6 %ผ่าน223.6833.1285.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย11,717.623,706.0068.4 %ผ่าน2,645.31187.2392.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย9,626.42792.0091.8 %ผ่าน2,017.80608.2569.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย11,007.526,997.5036.4 %ผ่าน2,474.161,173.4252.6 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย68,340.2377,489.00-13.4 %ไม่ผ่าน4,137.236,442.48-55.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย29,046.5312,184.0058.1 %ผ่าน13,183.081,230.0690.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย10,246.265,851.0042.9 %ผ่าน2,417.13651.4173.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย21,385.4946,664.58-118.2 %ไม่ผ่าน4,128.57237.7994.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย10,887.621,424.0086.9 %ผ่าน2,360.071,070.8154.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย11,595.0216,878.20-45.6 %ไม่ผ่าน2,702.371,518.8943.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย20,700.0414,220.0031.3 %ผ่าน3,329.88522.3384.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย12,487.377,080.0043.3 %ผ่าน1,959.72702.3564.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย11,935.9112,880.00-7.9 %ไม่ผ่าน1,789.59174.6690.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย35,277.946,640.0081.2 %ผ่าน2,131.89618.7571.0 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย71,534.7678,629.98-9.9 %ไม่ผ่าน1,936.951,232.9636.3 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย9,280.713,065.0067.0 %ผ่าน1,846.65420.8377.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย13,468.6710,192.7624.3 %ผ่าน2,512.20624.2875.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย9,915.454,826.1051.3 %ผ่าน1,960.74738.3462.3 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย13,913.9411,334.0018.5 %ไม่ผ่าน3,185.43968.3769.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย20,488.6415,208.0025.8 %ผ่าน3,558.09843.9876.3 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย15,173.5818,801.20-23.9 %ไม่ผ่าน5,271.103,191.4539.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย10,347.1214,373.00-38.9 %ไม่ผ่าน2,131.89301.0885.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 166,646.6954,795.2217.8 %ไม่ผ่าน6,056.501,303.0278.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2127,620.7534,608.9772.9 %ผ่าน6,289.921,072.6182.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย201,120.5523,121.8188.5 %ผ่าน9,464.15944.1290.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย74,963.128,815.7088.2 %ผ่าน1,258.801,032.7018.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย69,835.0125,611.2163.3 %ผ่าน2,407.20677.3571.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง217,482.4735,880.0083.5 %ผ่าน2,168.321,166.1046.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย61,299.9356,282.428.2 %ไม่ผ่าน2,487.812,640.95-6.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย184,998.83131,680.0028.8 %ผ่าน3,626.261,112.5069.3 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย48,430.3848,248.790.4 %ไม่ผ่าน1,840.541,161.9836.9 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย171,329.5077,376.0054.8 %ผ่าน2,406.84973.3359.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย30,602.0450,293.51-64.3 %ไม่ผ่าน5,068.473,716.7426.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 13,680.957,193.4047.4 %ผ่าน2,531.221,460.4442.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย8,395.323,824.2354.4 %ผ่าน1,561.38573.8063.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย91,258.3037,210.8059.2 %ผ่าน13,200.607,685.7741.8 %ผ่าน
รวม 2,167,038 1,169,934 46.01 % ผ่าน 182,119 68,322 62.48 % ผ่าน