สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก11,959.552,701.0077.4 %ผ่าน482.28269.4344.1 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 427,096.7420,849.2523.1 %ผ่าน9,742.081,308.8086.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก77,855.2361,247.0121.3 %ผ่าน198.15367.64-85.5 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก716,432.1362,547.7691.3 %ผ่าน860.19869.44-1.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก16,717.3616,529.811.1 %ไม่ผ่าน3,265.55224.6893.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต ๖9,357.998,072.2813.7 %ไม่ผ่าน2,143.62328.0384.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก10,472.007,143.0031.8 %ผ่าน1,540.35292.8881.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 749,593.4392,784.00-87.1 %ไม่ผ่าน9,148.83758.0191.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก120,262.8285,515.0028.9 %ผ่าน9,902.162,224.1777.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 616,722.2733,294.68-99.1 %ไม่ผ่าน6,530.263,346.7148.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก19,911.2928,260.84-41.9 %ไม่ผ่าน5,262.243,759.9828.5 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก11,195.166,055.1445.9 %ผ่าน2,352.81812.2365.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก14,521.165,854.0059.7 %ผ่าน4,045.181,829.5454.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก11,666.546,454.0044.7 %ผ่าน1,945.84858.2855.9 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 356,724.68257,352.50-353.7 %ไม่ผ่าน20,236.3511,170.1044.8 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 615,425.943,993.0074.1 %ผ่าน5,602.17573.6889.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก10,871.323,746.0065.5 %ผ่าน2,771.111,022.8163.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์ 615,762.2220,023.58-27.0 %ไม่ผ่าน6,555.323,260.7650.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก15,215.936,827.0055.1 %ผ่าน4,843.913,918.2819.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 815,167.4214,975.001.3 %ไม่ผ่าน4,349.49159.8296.3 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 99,442.3165,324.8434.3 %ผ่าน6,321.20965.6084.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก7,925.4318,683.63-135.7 %ไม่ผ่าน1,880.401,507.5719.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก16,236.6813,810.0014.9 %ไม่ผ่าน4,691.732,350.1649.9 %ผ่าน
ส.ป.ก. พิษณุโลก12,893.239,203.0028.6 %ผ่าน3,322.622,991.4810.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 213,351.699,861.0026.1 %ผ่าน5,376.354,769.6311.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก49,684.0272,904.02-46.7 %ไม่ผ่าน17,610.051,014.4794.2 %ผ่าน
ท่าอากาศยานพิษณุโลก408,793.38520,739.31-27.4 %ไม่ผ่าน2,792.882,013.0727.9 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 5 36,840.7436,938.00-0.3 %ไม่ผ่าน12,488.3512,886.50-3.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก17,012.1511,380.6533.1 %ผ่าน3,836.071,593.1558.5 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (จ.พิษณุโลก)28,679.1423,697.9717.4 %ไม่ผ่าน3,367.50128.6096.2 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)58,162.1565,213.99-12.1 %ไม่ผ่าน17,086.932,973.5382.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 923,914.7723,144.003.2 %ไม่ผ่าน8,957.871,769.8580.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก10,788.331,047.0090.3 %ผ่าน238.508.5596.4 %ผ่าน
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก2,294,389.3012,240.0099.5 %ผ่าน747.608.5598.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก11,560.064,190.0063.8 %ผ่าน3,037.32137.1495.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก9,636.73995.0089.7 %ผ่าน2,238.723,275.90-46.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก12,284.2114,122.00-15.0 %ไม่ผ่าน2,271.30851.0962.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก25,530.0342,541.11-66.6 %ไม่ผ่าน6,175.028.5599.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก15,922.6214,062.0011.7 %ไม่ผ่าน3,267.571,819.4944.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก15,607.104,264.0072.7 %ผ่าน1,848.78361.2880.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก23,036.2624,130.40-4.7 %ไม่ผ่าน5,547.51314.3894.3 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก42,732.9832,218.5324.6 %ผ่าน6,814.601,514.5077.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก12,999.467,838.0039.7 %ผ่าน1,820.79893.0651.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก13,121.8913,113.000.1 %ไม่ผ่าน3,569.781,467.7558.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก11,964.748,101.0032.3 %ผ่าน3,094.381,031.9266.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก16,454.298,285.6049.6 %ผ่าน4,197.371,888.5855.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก18,365.5816,300.0011.2 %ไม่ผ่าน3,436.74403.1188.3 %ผ่าน
สพ.พิษณุโลก79,160.9628,660.0063.8 %ผ่าน1,627.84412.3074.7 %ผ่าน
รจจ.พิษณุโลก 198,244.81207,693.17-4.8 %ไม่ผ่าน4,019.342,634.1934.5 %ผ่าน
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก61,874.8869,583.32-12.5 %ไม่ผ่าน2,546.671,453.3142.9 %ผ่าน
เรือนจำกลางพิษณุโลก 324,984.56563,236.00-73.3 %ไม่ผ่าน5,452.293,021.6544.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 645,305.4949,644.01-9.6 %ไม่ผ่าน8,685.812,202.2674.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก9,603.751,920.0080.0 %ผ่าน2,238.70423.1581.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก16,690.146,920.0058.5 %ผ่าน3,303.55749.1377.3 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก91,082.0252,179.9942.7 %ผ่าน7,215.031,768.4475.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก8,360.415,477.0034.5 %ผ่าน2,580.96504.7480.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก24,520.915,760.0076.5 %ผ่าน5,832.69922.8684.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก11,662.233,980.0065.9 %ผ่าน3,063.81323.0089.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก12,602.1114,137.44-12.2 %ไม่ผ่าน2,695.05256.5690.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1142,897.3841,643.7470.9 %ผ่าน3,497.94908.5074.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 284,676.7245,464.1046.3 %ผ่าน7,781.29931.9388.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3136,790.0927,159.4780.1 %ผ่าน6,064.111,746.6871.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์48,261.3934,807.5027.9 %ผ่าน12,800.53901.1793.0 %ผ่าน
พิษณุโลกปัญญานุกูล164,317.6487,026.4047.0 %ผ่าน2,038.923,871.73-89.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7245,637.1713,133.8694.7 %ผ่าน1,513.91430.3571.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย101,794.7335,778.0864.9 %ผ่าน2,956.831,084.7663.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก230,692.89178,470.9822.6 %ผ่าน5,132.01956.3481.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว63,685.4148,190.0024.3 %ผ่าน2,546.29798.4068.6 %ผ่าน
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก112,727.7172,722.0035.5 %ผ่าน2,626.801,201.1754.3 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก97,944.4937,081.9962.1 %ผ่าน3,105.091,889.7739.1 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก375,250.19166,407.8855.7 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก77,231.9299,706.98-29.1 %ไม่ผ่าน7,602.9113,379.83-76.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก44,839.5239,207.0112.6 %ไม่ผ่าน11,727.71421.7496.4 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก95,177.5317,872.0081.2 %ผ่าน7,390.093,262.9955.8 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)10,124.693.00100.0 %ผ่าน4,114.32476.2688.4 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก100,448.6899,220.991.2 %ไม่ผ่าน6,069.993,862.5536.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 11,070.188,896.1919.6 %ไม่ผ่าน2,809.201,712.8039.0 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)15,273.7427,455.00-79.8 %ไม่ผ่าน3,656.5697.6197.3 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)7,498.102,005.0073.3 %ผ่าน3,759.9961.2298.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก9,144.933,042.0066.7 %ผ่าน1,355.64567.3858.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 6238,102.13158,330.0233.5 %ผ่าน57,197.9427,932.0851.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก184,177.6640,817.0177.8 %ผ่าน39,122.2513,037.4766.7 %ผ่าน
รวม 8,032,118 4,112,205 48.80 % ผ่าน 481,948 180,507 62.55 % ผ่าน